Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

In de dienst van 27 januari 2019 heb ik het volgend bericht uitgesproken:
In de vergadering van 24 januari jl. van de Kerkenraad heeft de voorzitter Bram Veerman het volgende meegedeeld:
"Zeer tot mijn grote spijt en na ampele overweging ben ik tot de conclusie gekomen, dat ik op dit moment niet de juiste man op de juiste plaats ben en dat ik daarom in het belang van de Dorpskerk mijn functie als voorzitter neerleg".

De Kerkenraad heeft hiervan met droefheid kennis genomen, maar respecteert zijn beslissing. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor het vele en moeilijke werk dat hij in de afgelopen drie jaren heeft verricht. Gelukkig blijft hij zijn overige activiteiten voor de Kerk continueren.
In dezelfde Kerkenraadsvergadering is Piet Oldenziel benoemd tot waarnemend voorzitter. Hierbij zij opgemerkt dat er zo spoedig mogelijk een nieuwe voorzitter gezocht moet worden.

Piet Oldenziel

WAAROM STAAT ER EEN HAAN BOVEN OP ONZE KERKTOREN?

Als kind was het voor mij duidelijk: de haan op de kerktoren had te maken met de klok, die er vlak onder hing. De haan verwelkomt telkens weer de nieuwe
dag. Bovendien kan zijn grote waaierende staart mooi dienst doen als windvaantje. Later bedacht ik me, dat de Christenen er misschien op deze manier
ook wel aan worden herinnerd, hoe Petrus Jezus tot drie keer toe heeft verraden.
Een dagelijkse les om vooral niet te hoog van de toren te blazen. Na wat onderzoek, blijkt de haan een sterk symbolisch karakter te hebben, want naast bovengenoemde verklaringen voor de prominente positie van de haan op onze kerktoren(s), zijn er nog een aantal. Op zich verrassend, want zo sterk en
groot en machtig is de haan nou ook weer niet, al kraait ‘ie altijd koning.
Toch passen zijn eigenschappen goed bij de kerk. Kijk maar:
 de haan maakt ons vroeg in de morgen wakker met zijn gekraai. Dat maakt hem de heraut van het licht. Hij kondigt de nieuwe morgen aan,
een nieuw begin (Pasen). Tevens symboliseert die ‘wekfunctie’ de christelijke plicht tot waakzaamheid, met het oog op de wederkomst van Christus (Mat. 25:13).
 de haan keert zijn kop in de richting van de wind, en staat daardoor altijd vol in de (tegen)wind. De (tegen)wind staat symbool voor de vijandelijke machten die het christendom aanvallen. De haan wijst die gevaren aan, ziet ze onder ogen en keert zich er tegen. Zo is de haan het symbool van allen die de kerk en het christelijk geloof verdedigen.

Nu u dit weet, ziet u wellicht op onze toren voortaan niet meer een goudhaantje, maar een dappere strijder tegen het kwaad!

Film en nagesprek

In 2018 kwam de film Mary Magdalene uit. Deze film toont het leven van Jezus gezien door de ogen van Maria Magdalena.
Zij was een van de volgelingen van Jezus. Na zijn opstanding verscheen Jezus allereerst aan haar.
Maria Magdalena wordt in de geschiedenis de ‘eerste apostel’ genoemd. Er is een evangelie dat haar naam draagt. Een evangelie met zogenaamde gnostische trekken. De kern daarvan is: het goddelijke in een mens moet bevrijd worden. Maria is in de gnostiek een vooraanstaande ingewijde,
misschien wel de belangrijkste metgezel van Jezus. Na zijn leven is het aan haar om voort te zetten wat hij begonnen is.
De kerk heeft de rol van deze Maria willen relativeren. De film Mary Magdalene, onder regie van Garth Davis, kun je beschouwen als een vorm van
eerherstel voor Maria. De film legt andere accenten dan de Bijbelse evangeliën. De vraag is: wordt er ook een ander geloof en een andere waarheid
gepropageerd? We gaan het zien! We vertonen de film.

Job de Bruijn geeft enige toelichting en aansluitend is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.
Datum: zondag 10 maart 2019
Plaats: Ontmoetingskerk,
Kerklaan 41, Laren
Tijd: 15.30-18.00 uur

Geachte gemeenteleden,

Binnenkort gaat de actie kerkbalans weer van start. Kerkelijke gemeenten krijgen geen subsidie en zijn daarom grotendeels afhankelijk van de financiële bijdragen van hun leden. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Voor iedereen is de kerk op zijn eigen manier van waarde. Maar wat bent u echt bereid om eraan te besteden? Een jaarlijks terugkerende vraag. Mede met behulp van onze onmisbare groep wijkcontactpersonen ontvangt u tussen 19 januari en 2 februari aanstaande een informatiepakket in de bus. Achter de
schermen zijn we al druk bezig geweest met de voorbereiding. We rekenen op uw steun en bijdrage, zonder uw hulp lukt het niet!
Al enkele jaren wordt de Actie Kerkbalans letterlijk en figuurlijk met klokken ingeluid. Als u dus in het nieuwe jaar de klokken van de Dorpskerk hoort luiden op 19 januari om 13.00 uur, dan weet u waarom dat is!

Mocht u uw kerkelijke bijdrage of toezegging voor 2018 nog niet (volledig) hebben voldaan, dan kan dat nog.
Voor vragen kunt u bij het College voor Kerkrentmeesters terecht.

Klaas Kos

Met tevredenheid kijken we terug op de activiteiten in de Kerstperiode.

Het Blaricums Kerstdiner is voor de tweede keer georganiseerd en net als vorig jaar over twee avonden verdeeld. Het diner viel bij de ruim 140 tafelgasten weer goed in de smaak. Verheugend was dat we op een van de avonden burgemeester Joan de Zwart mochten verwelkomen.

De Volkskerstzang op de zaterdagavond voor Kerst werd opgeluisterd door Het Utrechts Byzantijns Koor en het meisjes/vrouwenkoor Urker Voices. Zij brachten prachtige liederen ten gehore. Bekende kerstliederen werden door de vele aanwezigen met enthousiasme meegezongen.

De zondagmiddag voor Kerst was ingeruimd voor het ‘Kerstfeest voor iedereen’. Kinderen, jongeren, vaders en moeders, oma’s en opa’s genoten van een eigentijdse kerstviering.

Verheugend was de grote belangstelling voor de beide Kerstdiensten.

Dit alles sterkt ons om met volle inzet het nieuwe jaar tegemoet te treden. Alle leden en lezers wensen we een goed en zegenrijk 2019.

Bram Veerman, voorzitter

Het debat over de ‘Nashvilleverklaring’ heeft veel losgemaakt in kerkelijke kring.

De kerkenraad van De Dorpskerk van Blaricum hecht eraan te benadrukken dat iedereen, van welke seksuele geaardheid ook, zich in onze Dorpskerk welkom mag weten.

De kerkenraad, Bram Veerman, voorzitter

WELKOM, GOD NODIGT JE UIT!

Dit is het thema van de jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag. Wereldwijd wordt op 1 maart in 183 landen voor Slovenië gebeden. Een groep vrouwen van verschillende Kerken in Slovenië hebben de dienst samengesteld.

Het verloop van de dienst staat in een boekje, dit kost € 0,65. gelegenheidskoor van de Heilige Nicolaas parochie o.l.v. Wim van Geffen zal muzikale medewerking verlenen.

Tijdens de dienst wordt er een collecte gehouden voor verschillende projecten in Slovenië.

Na afloop van de dienst kunt u, met elkaar en ons, napraten en een kopje thee/koffie drinken.

U bent van harte uitgenodigd om deze dienst met ons te vieren. Van 19.00- 20.00 uur in de Schoter Wakkerendijk 66, Eemnes. 

Namens de werkgroep,

Gaby Beens 035-5311508
Jeltje Dijkstra 035-5389349

Binnenkort gaat de actie kerkbalans weer van start!

Kerkelijke gemeenten krijgen geen subsidie en zijn daarom (grotendeels) afhankelijk van de financiële bijdragen van hun leden. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Voor iedereen is de kerk op zijn eigen manier van waarde. Maar wat bent u echt bereid om eraan te bij te dragen? Een jaarlijks terugkerende vraag. Tussen 19 januari en 2 februari ontvangt u het informatiepakket in de bus. We rekenen op uw steun en bijdrage, zonder uw hulp lukt het niet!

Namens het College van Kerkrentmeesters, Klaas Kos

Het College van Kerkrentmeester heeft, in de hoop het nooit nodig te hebben, een volautomatische AED aangeschaft.
Naast aanschaf van het apparaat is er een groep gemeenteleden gevormd, met wie onder deskundige leiding is geoefend in het bedienen van het de AED en het reanimeren. Op de foto krijgt u een indruk van deze training.

GEEF VOOR JE KERK

 

Geachte gemeenteleden,

Binnenkort gaat de actie kerkbalans weer van start. Kerkelijke gemeenten krijgen geen subsidie en zijn daarom grotendeels afhankelijk van de financiële bijdragen van hun leden. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Voor iedereen is de kerk op zijn eigen manier van waarde.
Maar wat bent u echt bereid om eraan te besteden? Een jaarlijks terugkerende vraag. Mede met behulp van onze onmisbare groep wijkcontactpersonen ontvangt u tussen 19 januari en 2 februari aanstaande een informatiepakket in de bus. Achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereiding.
We rekenen op uw steun en bijdrage, zonder uw hulp lukt het niet!

Mocht u uw kerkelijke bijdrage of toezegging voor 2018 nog niet (volledig) hebben voldaan, dan kan dat nog. Voor vragen kunt u bij het College voor Kerkrentmeesters terecht.
Al enkele jaren wordt de Actie Kerkbalans letterlijk en figuurlijk met klokken ingeluid. Als u dus in het nieuwe jaar de klokken van de Dorpskerk hoort luiden op 19 januari om 13.00 uur, dan weet u waarom dat is!

Hartelijke groet,
Namens het College van Kerkrentmeesters
Klaas Kos

De kerkenraadsvergadering van 22 november was de laatste van dit kalenderjaar. We kijken terug op een goed jaar voor onze gemeente, waarin veel nieuwe activiteiten zijn ontplooid. Fijn is ook dat we een toename zien in het bezoek van de zondagse
eredienst.
En we kijken vooruit naar het komende jaar. We zullen weer het nodige organiseren om zoveel mogelijk gemeenteleden en andere belangstellenden te bereiken. Veelal hebben we daarbij de hulp van vrijwilligers nodig. We zijn dankbaar dat dat altijd lukt, maar het kan ook zomaar zijn dat er op u een beroep wordt gedaan.
In de kerkenraadsvergadering is de vervolgactie, die de commissie KR2.0 heeft ingebracht om de 30 – 40 jarigen bij de kerk te betrekken, besproken en bediscussieerd. Het stadium van het nemen van besluiten is nog niet bereikt.
Daar gaan we in 2019 mee verder.
Ook het inmiddels verplichte privacybeleid is aan de orde geweest. De kerkenraad heeft daarin een aantal keuzes gemaakt. Voor u als gemeentelid zijn de belangrijkste:
 de opnames voor de kerkomroep blijven 3 weken online, in plaats van 1 week nu; in de mededelingen en de voorbeden zullen alleen namen, maar geen nadere gegevens worden genoemd.
 het kerkblad Onderweg wordt niet integraal opgenomen in de website van onze gemeente; de meest relevante informatie uit Onderweg wordt online geplaatst door de webmaster, zónder de vermelding van persoonlijke gegevens.
 alle ambtsdragers en vrijwilligers zullen bij hun aantreden het privacydocument ter akkoordverklaring voorgelegd krijgen.

We maken ons nu op voor Kerst. Het Blaricums Kerstdiner hebben we achter de rug, de Volkskerstzang heeft plaatsgevonden en het Kerstfeest-voor-iedereen is gevierd. We verheugen ons op de beide diensten met Kerst.

De kerkenraad wenst u een gezegende Kerst, gezellige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Bram Veerman