Wat doet de Diaconie in onze Dorpskerk? 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Blaricum wordt bestuurd door het College van Diakenen, dat verantwoording verschuldigd is aan de Kerkenraad. Het beheer van de Diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de Kerk; het betreft twee verschillende rechtspersonen.

De inkomsten van de Diaconie bestaan o.a. uit collectes tijdens de kerkdiensten, welke in algemene zin bestemd zijn om hulp te bieden aan hen, die dit nodig hebben. De Diaconie collecteert voor regionale-, landelijke- en werelddoelen.

Regionale doelen betreffen met name zorg, vooral in hospices, en regionale ondersteuning van projecten in de derde wereld zoals de samen met de andere BEL-gemeenten georganiseerde 40-dagen actie.

Landelijke doelen beogen vooral hulp te verlenen tijdens en na detentie, in asielzoekerscentra, aan dak- en thuislozen en in de geestelijke gezondheidszorg. Collectes voor werelddoelen worden tenslotte aangestuurd door de Protestantse Kerk Nederland, welke zich o.a. richt op ontwikkelingssamenwerking, milieu en vluchtelingenhulp, veelal in samenwerking met en ter ondersteuning van NGO’s, hulpverlenings- en mensenrechtenorganisaties.

De Diaconie vult de opbrengst uit alle collectes uit eigen middelen aan. Daarbij past zij een verdeelsleutel toe, die in een hogere aanvulling resulteert naarmate het doel dichterbij ligt. Daarnaast houdt zij een noodfonds aan, dat ten doel heeft om te kunnen bijdragen in het geval van onverwachte gebeurtenissen als natuurrampen.

Collecterooster Blaricum - uit Onderweg 6 2024

14-07 Stichting De Vrolijkheid 
Stichting De Vrolijkheid zet zich in voor kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Er worden workshops georganiseerd voor muziek, dans, theater, beeldende kunst, spoken word, film of fotografie. 

21-07 Amnesty International 
Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden, komt Amnesty in actie. Zij onderzoekt onrecht, voert campagnes, lobbyt bij regeringen en geeft voorlichting.

28-07 Stap Verder 
Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB). De stichting verleent praktische hulp en geeft taallessen. Ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen. 

04-08 De Cocon 
In De Cocon in Hilversum wordt iedereen opgevangen die dakloos is. Daarnaast is er een dienstencentrum, waar bezoekers iedere ochtend kunnen binnenlopen en waar ook een medisch spreekuur wordt gehouden. 

11-08 Kerk in Actie - Pakistan
In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over hun geloof. Kerk in Actiesteunt een Bijbelschool die Pakistaanse christenen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. 

18-08 Hospice Huizen 
Hospice Huizen  is een gastvrij huis waar iedereen die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd.  

25-08 Voedselbank 
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbank helpt wekelijks 40.000 gezinnen met voedselhulp en gaat zo ook voedselverspilling tegen. 

01-09 Hart voor Kinderen
Hart voor Kinderen is een christelijk, internationaal kinderfonds dat een betere toekomst wil voor kinderen in armoede, hun familie en daardoor hun hele omgeving. 

College van Diakenen van de PGB 

Collecteverantwoording
Mei 2024 
Datum / Doel Collectes/ Met bank of QR /uplift
05      /     O3SN           /390,65                /1600,00
09 geen collecte 0,00 0,00
12       /KiA - Oekraïne /139,15               /300,00
19 /Hospice Huizen    /345,95               /1400,00
26 /Stichting Leergeld /281,65              /850,00

TOTAAL                      1157,40             /4150,00

Alle bedragen in euro’s.
Hartelijk dank voor uw gaven.

Met ingang van 1 juni 2024 is de vermenigvuldigingsfactor voor de uplift verhoogd. De opbrengsten van de collectes met een plaatselijk/regionaal doel worden dan 
vermenigvuldigd met de factor 5, de landelijke collectedoelen met een factor 4 en de internationale collectedoelen met een factor 3.

Met vriendelijke groet, 
Pieter Schreur
penningmeester diaconie

Hulpvraag

In deze onzekere tijden met hoge kosten van levensmiddelen en energie wil de Diaconie gemeenteleden ter zijde staan, die met financiële zorgen geconfronteerd worden en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. U kunt daartoe contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of per post naar Dorpskerk, Torenlaan 16, 1261GD Blaricum. 

Noodfonds

Onze Dorpskerk Diaconie beschikt over een noodfonds, wat kan worden aangewend als mensen financieel in de problemen zijn gekomen.  In de eerste plaats gaat het om gemeenteleden van onze kerk, maar ook Blaricummers zonder banden met onze kerk kunnen een aanvraag bij ons indienen. Het gaat dan om eenmalige hulp waar gemeentelijke bijstand niet in voorziet.

Een aanvraag kan schriftelijk worden ingediend ter attentie van de secretaris van de Diaconie, Torenlaan 16, 1261GD Blaricum. Of u stuurt een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wees ervan verzekerd dat aanvragen met grote discretie behandeld zullen worden!

Pieter Scheur, Penningmeester diaconie
College van Diakenen van de PGB

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) heeft een lange en rijke geschiedenis. De inkomsten van de Diaconie vormen de basis voor de mogelijkheid mensen en goede doelen te ondersteunen. Deze inkomsten bestaan uit de (vaak) gulle gaven van onze kerkgangers bij de wekelijkse collectes en uit de inkomsten van het diaconaal vermogen.

Door middel van het centrale collecte rooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en met de 40-dagen-aktie van de gezamenlijke kerken in Blaricum, Laren en Eemnes zijn er heel veel goede doelen te bedienen met deze goede gaven. Onderscheid wordt gemaakt waar we het geld voor gebruiken t.w. internationaal, landelijk en plaatselijk.

Wij willen als diaconie niet de ogen sluiten voor nood in ons eigen land en willen daarom meer nadruk gaan leggen op de plaatselijke en landelijke doelen, mede omdat een binding met het doel waarvoor gecollecteerd wordt een steeds belangrijker element vormt in de bereidwilligheid daaraan te schenken. Dit laat onverlet de collectes voor Kerk in Aktie en de 40-dagen-aktie en collectes bij grote rampen. Hiervoor zijn wij altijd bereid daar met onze financiële middelen in bij te dragen en dat ook aan onze begunstigers te vragen.

Wat nu is nu nieuw in ons beleid? Om te beginnen maken wij in onze verdeling over de drie regionale aanwendingen een aanpassing waarbij het aandeel plaatselijk en landelijk groter wordt en daarmee de internationale giften minder zullen worden.

Tevens hebben we besloten om het aantal doelen te beperken en liever twee of drie keer voor hetzelfde doel te collecteren in plaats van maar één keer. Minimale bijdragen betekenen weinig en de betrokkenheid vervaagt als het niet wordt herhaald.

Tenslotte hebben we als diaconie besloten om uit eigen middelen bij te dragen aan de projecten waarvoor wordt gecollecteerd. Dat wil zeggen dat wij de afdracht van de collectes zullen verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen. Dit gevoegd bij het feit dat we meerdere malen voor hetzelfde doel collecteren geeft ook serieuze inhoud aan de uiteindelijke bijdrage.

In de eredienst lichten wij iedere week toe waar de collecte voor bedoeld is en wat de reden is dat een dergelijk doel ondersteund is.