Kerkelijk college is een verzamelnaam van

    Het Consistorie
    De Kerkrentmeesters en
    De Diakenen

ad 1. Wat is het Consistorie?

Het Consistorie wordt gevormd door de Ouderlingen en ook de predikant maakt deel uit van het consistorie. 

In de Dorpskerk kennen we Ouderlingen met een taak, zoals wijkouderlingen, jeugdouderling of ouderling psycho-pastoraat. 

De ouderlingen hebben onder meer de taak om tijdens de zondagse kerkdienst Ouderling van Dienst te zijn (ontvangst gastpredikant, voorgaan in consistoriegebed, lector in een kerkdienst en verantwoordelijk voor het ordentelijk te laten verlopen van die kerkdienst). 

Ook denken de ouderlingen mee over het te voeren beleid van de kerkenraad en ligt hun primaire verantwoordelijkheid op het gebied van de pastorale zorg. 

Pastoraat vanuit de Dorpskerk

Door het consistorie toegelicht in dit document (kerkenraad maart’24).

ad 2. Wat doet het college van Kerkrentmeesters?

In onze gemeente kennen we ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters.

De ouderling-kerkrentmeesters zijn ouderlingen met een speciale taak, die ook in de kerkenraad zitting hebben als ambtsdragers. Zij moeten bij de uitvoering van hun taken binnen de grenzen van het beleidsplan en van de begroting blijven, die de Kerkenraad heeft vastgesteld. Zij hebben de zorg voor de financiën en beheren het Kerkgebouw en de Pastorie.

Meer specifiek: het beheren van en het beschikken over de hen toevertrouwde financiën van de Protestantse Gemeente Blaricum, waaronder natuurlijk ook valt het verwerven van inkomsten, o.m. door de welbekende actie Kerkbalans, jaarlijks in de maand januari.

Het Kerkelijk Bureau, incl. Ledenadministratie valt onder het College van Kerkrentmeesters. 

Daarnaast zijn er kerkrentmeesters. Zij zijn geen lid van de kerkenraad. Zij brengen hun deskundigheid in om praktische zaken voor de kerk te behartigen. Zo kennen we in onze gemeente kerkrentmeesters met de volgende taken:
-           beheren van het kerkelijk bureau/de ledenadministratie
-           beheren van ons Kerkhof

ad 3. Wat doet de Diaconie in onze Dorpskerk? 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Blaricum wordt bestuurd door het College van Diakenen, dat verantwoording verschuldigd is aan de Kerkenraad. Het beheer van de Diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de Kerk; het betreft twee verschillende rechtspersonen.

De inkomsten van de Diaconie bestaan o.a. uit collectes tijdens de kerkdiensten, welke in algemene zin bestemd zijn om hulp te bieden aan hen, die dit nodig hebben. De Diaconie collecteert voor regionale-, landelijke- en werelddoelen.

Regionale doelen betreffen met name zorg, vooral in hospices, en regionale ondersteuning van projecten in de derde wereld zoals de samen met de andere BEL-gemeenten georganiseerde 40-dagen actie.

Landelijke doelen beogen vooral hulp te verlenen tijdens en na detentie, in asielzoekerscentra, aan dak- en thuislozen en in de geestelijke gezondheidszorg. Collectes voor werelddoelen worden tenslotte aangestuurd door de Protestantse Kerk Nederland, welke zich o.a. richt op ontwikkelingssamenwerking, milieu en vluchtelingenhulp, veelal in samenwerking met en ter ondersteuning van NGO’s, hulpverlenings- en mensenrechtenorganisaties.

De Diaconie vult de opbrengst uit alle collectes uit eigen middelen aan. Daarbij past zij een verdeelsleutel toe, die in een hogere aanvulling resulteert naarmate het doel dichterbij ligt. Daarnaast houdt zij een noodfonds aan, dat ten doel heeft om te kunnen bijdragen in het geval van onverwachte gebeurtenissen als natuurrampen.