Wat doet het college van Kerkrentmeesters?

In onze gemeente kennen we ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters.

De ouderling-kerkrentmeesters zijn ouderlingen met een speciale taak, die ook in de kerkenraad zitting hebben als ambtsdragers. Zij moeten bij de uitvoering van hun taken binnen de grenzen van het beleidsplan en van de begroting blijven, die de Kerkenraad heeft vastgesteld. Zij hebben de zorg voor de financiën en beheren het Kerkgebouw en de Pastorie.

Meer specifiek: het beheren van en het beschikken over de hen toevertrouwde financiën van de Protestantse Gemeente Blaricum, waaronder natuurlijk ook valt het verwerven van inkomsten, o.m. door de welbekende actie Kerkbalans, jaarlijks in de maand januari.

Het Kerkelijk Bureau, incl. Ledenadministratie valt onder het College van Kerkrentmeesters. 

Daarnaast zijn er kerkrentmeesters. Zij zijn geen lid van de kerkenraad. Zij brengen hun deskundigheid in om praktische zaken voor de kerk te behartigen. Zo kennen we in onze gemeente kerkrentmeesters met de volgende taken:
-           beheren van het kerkelijk bureau/de ledenadministratie
-           beheren van ons Kerkhof

Collecteverantwoording 

Door omstandigheden komt de collecteverantwoording van afgelopen februari in het nummer van de "Onderweg" in april.

Collecterooster
24-03 Pastoraat eigen gemeente
31-03 Eredienst
07-04 Communicatiemiddelen
14-04 Koffiedrinken na de dienst
21-04 Instandhouding kerkelijke gebouwen

Met hartelijke groet, 
namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Aertsen, voorzitter

Alle gevers in de kerk en de luisteraars vanuit huis, onze zeer hartelijke dank.

Actie Kerkbalans 2024

In de voorbije periode werd de landelijke actie Kerkbalans gevoerd met als motto ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’.

De inkomsten zullen vaak niet verder besteed kunnen worden dan in het actiejaar zelf. Maar die besteding zorgt ook weer voor de brug naar volgende jaren, zodat ook dan onze kerk het middelpunt kan zijn van ons geloofsleven, met de vorming en toerusting daarvan. En ook om actief te zijn als kerk in ons dorp en de regio.

Onze zeer hartelijke dank aan alle gemeenteleden en donateurs voor hun (toegezegde) bijdrage. De eerste telling(en) zijn zeer bemoedigend.

Heeft u geen verzoek tot vrijwillige bijdrage ontvangen en u wilt wel een bijdrage geven, onze rekening NL71 INGB 0000 1446 30 staat daar natuurlijk nog voor open.

Mocht de antwoordenveloppe nog bij u liggen, dan zouden wij deze graag nog van u ontvangen.
Mogen wij op u rekenen?

Uw toezegging wordt geregistreerd en bij alle andere gevoegd. U mag erop rekenen dat wij uw bijdrage zeer nuttig besteden.

Laten we op elkaar kunnen blijven rekenen en ‘vandaag geven voor de Kerk van morgen!’

Met hartelijke groet,
namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Aertsen, voorzitter
René de Fouw, administrateur