Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Na de introductie van ds. Zeilstra is de kerkenraad druk bezig geweest met de invulling van vacatures en met uitbreiding van de colleges. In Onderweg van november 2021 heeft u kunnen lezen dat de vicevoorzitter van de raad, Willem van Someren Gréve, de voorzittershamer tijdelijk had overgenomen van de in november 2021 teruggetreden Annette Horsman. Volgens het reglement van de Protestantse Gemeente te Blaricum besluit de kerkenraad jaarlijks over de bezetting van het ambt van voorzitter, vicevoorzitter en scriba. De kerkenraad deed dit in haar vergadering van 16 december 2021.

Daar werd bepaald dat ondergetekende zich vanaf 1 januari 2022 voorzitter mag noemen. De vicevoorzitter en de scriba hebben zich bereid verklaard om hun ambtstermijn met ingang van 1 januari 2022 met een jaar te verlengen. Aan de invulling van een aantal andere vacatures wordt nog gewerkt.

Op 12 november 2021 werd in de dienst afscheid genomen van ds. Arie de Boer, die het pastoraatswerk voor zijn rekening nam gedurende de periode dat de gemeente geen vaste predikant had. Aan het verzoek aan de gemeente om bij te dragen aan het afscheidscadeau, een cheque voor een reis naar Israël, is met groot enthousiasme gehoor gegeven. We kunnen dit interpreteren als waardering voor de betrokkenheid waarmee Arie zijn taak uitvoerde. De gedachte aan een ander soort afscheid werd levend gehouden in de gedachtenisdienst op 21 november 2021.

Ter nagedachtenis aan de overledenen van het afgelopen jaar werden kaarsen aangestoken; bij de uitgang werden rozen aangeboden.

Een aantal recente besluiten en activiteiten ademt de geest van het in 2021 geredigeerde beleidsplan. Intern werd in navolging van het plan besloten het moderamen opnieuw en in afgeslankte vorm in te voeren. Extern richtte de gemeente zich ook op de niet-kerkelijke omgeving. Zo werd vanuit de kerk medewerking verleend aan een bezinningsavond van de Rotary op 14 december 2021. De kerkenraad onderstreepte het belang van het blijven faciliteren van het Kerkcafé, dat tijdens thema-avonden een brede groep belangstellenden van binnen en buiten de kerk in contact brengt met belangrijke actuele discussies.

De recente – zwaardere – lockdown zette een streep door de rekening van het fysieke kerkbezoek. We werden weer genoodzaakt terug te vallen op gestreamde diensten. Ook de kerstperiode werd hierdoor getroffen, maar de inzet van een panfluitiste op kerstavond en van de cantorij op eerste kerstdag gaven toch nog een feestelijk tintje.

Hetzelfde gold voor de aanvankelijk op 16 december 2021 in de kerk geplande Kerstsamenzang, die nu online te beleven was. Ook in deze periode richtte de kerk zich met een diaconale kerstactie naar buiten: alle bewoners en personeelsleden van het nieuwe Sherpa-huis in de Blaricummer Meent kregen een attentie. Helaas kon deze niet persoonlijk worden uitgedeeld, maar alleen aan de ingang worden afgeleverd. Desalniettemin valt uit de reacties af te leiden dat de actie werd gewaardeerd, evenals overigens de kerstgroet, die al eerder door de contactpersonen bij gemeenteleden was bezorgd.

De gemeente wist dus aan de omstandigheden aangepaste contactgelegenheden aan te bieden. Om deze uit te breiden wordt de mogelijkheid onderzocht hier via een vlog op de website van onze gemeente een extra periodiek contactmoment aan toe te voegen. Zo begint een nieuw jaar met beperkingen. Gezien de ervaringen van de afgelopen twee jaar lijkt echter de hoop gerechtvaardigd dat de maatregelen binnen afzienbare tijd weer zullen worden versoepeld. Dan kan waarschijnlijk ook het kerkbezoek weer worden opgevat.

Bas Reitsma, voorzitter

Een lichtje laten branden Kerst is het feest van Licht. Gods Licht. De geboorte van Jezus maakt Gods licht zichtbaar. We mogen Zijn licht met elkaar delen, ook met kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Voor hen schreef Stef Bos het lied 'Geef licht'. (te downloaden via kerkinactie.nl/geeflicht).

Misschien schreef Stef Bos het ook wel een beetje voor ons. Suzanne & Freek zingen ook over licht: ‘Ik laat een lichtje branden voor jou, omdat ik hoop dat je jezelf terug weet te vinden. Misschien moet het mooiste nog komen?’

Met Kerstmis herinneren we ons dat God naar ons kwam in het Kerstkind en ook nu in 2021 komt Hij door het kerstkind met zijn Geest in ons hart en laat ons zien wat we voor elkaar mogen betekenen. Hoe we licht kunnen schenken aan een ander. Zo hebben we ook de draad weer opgepakt op ’t Achterom. We ontmoeten elkaar tijdens koffieochtenden van Kruispunt en de 8eromMaaltijden. Vanwege de coronabeperkingen nodigen we telkens vier personen uit.

Het Kerstkind lijkt ons te zeggen: Vier vooral Feest! Vier het KerstFeest! Zorg dat een ander mag stralen in Gods Licht. En ervaar dan dat het Mooiste is gekomen!Namens het consistorie wens ik u een Gezegend Kerstfeest,

Anne-Marie de Fouw, ouderling

Welke impact heeft de Coronatijd zoal op ons gehad? Een aantal gemeenteleden gaf response. Namens het consistorie, hartelijk dank dit met ons te delen! Anne-Marie de Fouw.

Wij, Anneke en Jan den Dunnen hebben de coronatijd als erg saai ervaren. Alle spontane dingen waren ineens verdwenen. Gelukkig zijn wij een beetje digitaal-vaardig, zodat je op die manier nog wel mee kon doen aan b.v. de kerkdiensten.

Nu zijn wij beiden zangers van de cantorij en die kwam natuurlijk ook abrupt tot stilstand. Zangstemmen moet je blijven oefenen en daar heeft Anneke " Zing als vanzelf op zaterdag" voor gevonden; een digitale zangles, waar iedereen aan mee kan doen. Zo is zij toch een beetje geoefend gebleven. Wij hopen dat iedereen weer de weg terug naar de cantorij weet te vinden en we hopen ook dat anderen die nog niet eerder hebben meegezongen het koor komen versterken. Want we hebben wel ontdekt dat zonder zang het leven en de kerkdiensten toch wel saai worden.
-------------


Overleven in coronatijd door Anneke van ’t Hull 

“Hoe maak jij het? Kun jij je een beetje redden in deze moeilijke tijd?”

Dat zijn vragen die mij de afgelopen tijd regelmatig gesteld werden en die ik op mijn beurt ook aan anderen stelde. Coronatijd was en is nog steeds een lastige tijd voor iedereen, want  we zijn er nog niet vanaf. Maar het antwoord op boven gestelde vragen blijkt niet voor iedereen hetzelfde. Hoe verging het mij tot nu toe? 

Halverwege maart 2020 begon in vrijwel heel Europa en de rest van de wereld een periode van lockdowns en vergaande beperkingen. Ik kwam eind maart vorig jaar ternauwernood op tijd terug naar Nederland met een repatriëringsvlucht vanuit het buitenland. En ik was blij weer thuis te zijn. Het leek wel een nare droom. De dreiging van het coronavirus had invloed op vrijwel alles wat voorheen heel normaal was. Geen of nauwelijks onderlinge contacten, niet op reis kunnen gaan, strikte hygiënemaatregelen, mondmaskers dragen en elke dag treurige berichten over het aantal nieuwe besmettingen en coronadoden. 

Alle reden dus om angstig, somber en depressief te worden. Veel eenzaamheid bij zowel jong als oud. Eigenlijk een wonder dat ook ik niet depressief en moedeloos ben geworden, zoals zoveel andere mensen. Grote zorgen heb ik natuurlijk wel steeds gehad en heb die nog, want het gaat niet goed met het virus. Voor mij hebben in deze coronaperiode vooral de volgende dingen extra betekenis gekregen en mij op de been gehouden: mij niet laten meeslepen in angst en somberheid, zoveel mogelijk actief en gezond blijven, het belang inzien van zelfredzaamheid, alert en attent blijven wat betreft alle informatie en ontwikkelingen rond het virus, contact houden met naasten via vooral whatsapp, e-mail en telefoon, genieten van de stilte en de rust, oog houden voor de schoonheid van de natuur en de wisseling van de jaargetijden, door te wandelen en te fietsen lichamelijk in conditie blijven. Al met al heb ik tot op heden genoeg om handen gehad om die lastige coronatijd te doorstaan. Maar ik hoop en bid dat er toch echt een einde aan komt en we weer voluit kunnen zingen in onze Dorpskerk. Want dat heb ik toch wel het meest gemist, het zingen.
--------------

Henny Redeker: “In het begin van de Corona vond ik het moeilijk om alleen te zijn. Geen Kerk en geen werk, hoe moest ik daarmee omgaan? 

Gelukkig konden we via de Kerkomroep toch de dienst beluisteren en later zien. Het mooie weer speelde ook mee en zo konden we van de tuin genieten. Het viel me wel op, dat er veel mensen geen vertrouwen hadden in de politiek en geloof.
Daarvan heb ik geleerd, dat vertrouwen ondanks de tegenslagen, die ik dat jaar heb ondervonden, me toch tot een bevoorrecht mens heeft gemaakt, om te kunnen genieten van de mensen en kleine dingen om me heen.  
----------------------

Kitty en Wim van Manen:
Na een paar operaties in de coronatijd te hebben ondergaan, onderging ik deze operaties praktisch alleen (geen familiebezoek); wat is het dan heerlijk om dankbaar te kunnen zijn, dat je met z’n beiden(echtgenote) bent.
Als je vrienden hebt waarvan de vrouw plotseling komt te overlijden (geen corona) zonder dat je afscheid hebt kunnen nemen, komt dat heel hard aan. Op zondagmorgen via de laptop toch je kerkdienst te kunnen volgen, is dan toch heerlijk.

Je gaat diverse dingen om je heen heel anders bekijken en waarderen, met andere woorden: je bewustzijn gaat verder openstaan voor andere dingen en je mag dan zien, dat je als mens niets kan bepalen, het leven is immers niet maakbaar, alles ligt in Gods hand. Ondanks alle zware corona voorvallen en ziektes, heeft het coronatijdperk ook z’n goede kanten laten zien als men ze wíl zien.
------------------------

De coronatijd kwam in een vreemde periode in mijn leven. Door gezondheidsklachten was ik niet optimaal en moest geopereerd worden. Het was de vraag  of dat mogelijk was, gezien de volle ic’s. Gelukkig kon het en diende zich daarna een tijd van revalidatie aan. Bij vrienden, met wie je dan plots één huishouden vormt. Dat leidde soms tot komische situaties.
Los van de onzekerheid over mijn eigen herstel was er natuurlijk de spanning voor de persconferenties: mogen we de deur uit, kunnen er mensen op bezoek komen. Voor mij kwam er ook nog een verhuizing tussendoor. Mijn huis heb ik achtergelaten en ik vond een nieuw onderkomen. Maar ja, mocht er verhuisd worden? Gelukkig wel en ja, dat was een uitdaging. Je wordt erg op jezelf teruggeworpen, maar dankzij veel hulp was het mogelijk om positief te blijven.
Er zijn digitale mogelijkheden om elkaar te bereiken, dat is wel heel erg fijn. Maar zoals we allen weten, is het behelpen. Omdat ik door mijn ziekte een groot risico op besmetting had, moest ik mij heel erg rustig houden en werd ik strak gecontroleerd door mijn lieve kinderen. Corona krijgen zou absoluut rampzalig geweest zijn. Ze hadden gelijk! Hoe blij ben je dan met de eerste vaccinatie!
Ik miste de kerk, het samenzijn, de interactie. Gelukkig kwam er streaming in Blaricum waardoor we de diensten konden volgen. Voetje voor voetje werden de strenge maatregelen versoepeld. Wat ben ik blij met ieder onderdeel dat weer ‘mag’! Mij hielp in de lockdown het schrijven aan mijn bundel verhalen. Zo heb ik de momenten waarop het wel erg saai of eentonig dreigde te worden, kunnen benutten. Nu het normale leven zich weer aftekent, merk ik dat ik snel de oude routine van de coronatijd begin te vergeten.
Weer een nieuw voornemen …

Annette Horsman

 

 

 

De afgelopen weken is de kerkenraad niet officieel bijeen geweest. Echter de whatsapp- of mailgroep is vaak gebruikt om te overleggen over belangrijke dingen. Er is heel veel gebeurd.

De gemeenteavond op 6 september was een belangrijke mijlpaal: de introductie van onze nieuwe dominee. Ds. Jurjen Zeilstra stelde zich voor aan de gemeente. Samen met zijn vrouw Adriënne dronken we allen na afloop van zijn presentatie koffie. Er zijn mooie, positieve geluiden. We danken de beroepings-commissie voor haar harde werken. Op 7 november a.s. zal ds. Zijlstra worden bevestigd door ds. Petra Barnard.

We mochten Aliëtte van der Wal – van Dijk verwelkomen als ouderling. Een mooie bevestiging door ds. Petra Barnard maakte er een heel speciaal moment van. Het consistorie is -nu Mieke is vertrokken - blij met deze goede versterking. Veel succes, Aliëtte!

In grote droefheid namen wij afscheid van onze ouderling-kerkrentmeester Bert Bulder. Hij overleed plotseling op 9 september op 61-jarige leeftijd. Een integere, goede, betrokken en sympathieke bestuurder ging van ons heen. Wij leven erg mee met Beatrijs en de (schoon)kinderen en kleinkinderen. Het is voor ons allen onbevattelijk.

De startzondag vond plaats op zondag 19 september. De zon hielp een handje mee. Zodat we na de eredienst konden koffiedrinken bij het Achterom. Een mooi begin van het nieuwe, veelbelovende kerkelijk jaar.

Tot slot mag ik u nog berichten dat ik met ingang van begin november mijn voorzittershamer zal neerleggen. Na een intense periode waarin wij, dus ook ik, veel ups en downs hebben gekend is de tijd gekomen afscheid van de Kerkenraad te nemen en andere dingen te gaan doen. Een nieuwe voorzitter zal met een nieuwe dominee een stabiele koers kunnen inzetten voor meerdere jaren.

In de afgelopen jaren hebben we een goed gemeenteprofiel en beleidsplan kunnen neerzetten, een nieuwe dominee kunnen aantrekken en derhalve een goed fundament kunnen leggen voor de toekomst.

Met hartelijke groet,
Annette Horsman, voorzitter

Een nieuwe maand om op zoek te gaan naar binnenplaatsen om elkaar te ontmoeten, niet alleen tijdens de regen, maar ook bij hitte om wat af te koelen! In meerdere Bijbelverhalen geeft Jezus aan dat hij tezamen met zijn discipelen graag mensen ontmoet. Zo mogen ook wij in Zijn spoor meeleven met onze zieken: thuis, in het ziekenhuis of het hospice, waar liefdevolle verzorging voor handen is. Elkaars meningen mogen we delen over de zondagse preek bij het koffiedrinken in de tuin van ’t Achterom (coronaproof). Bent u al eens daar geweest? Beslist proberen deze zomer! Juli, hooimaand. Een vakantiekaart met een belevenis of een tekst is ook leuk om te delen. Zo kunnen we met elkaar de ranken aan de wijnstok zijn en mogen we goede vruchten voortbrengen. Augustus, oogstmaand; belangstelling tonen in de ander, daar gaat het om, dan kom je verder, dan kom je op je bestemming aan.

Elke maandagmiddag bij droog weer maken we een wandeling in de buurt van Blaricum olv Anneke van ’t Hull die het tempo aangeeft; vanaf de P bij de Tafelberg vanaf 13.30u. Opgeven onnodig, maar we vertrekken op tijd!

Voor het september-kerkblad wordt aan enkele gemeenteleden gevraagd te delen hoe de coronaperiode doorgemaakt is en wat je ervan geleerd hebt. Let op uw brievenbus!

Mag ik u/jullie namens het consistorie gezegende avond-, strand-, bos-, heide-, Nordic- en meditatieve wandelingen toewensen tijdens deze Zomerperiode?

Anne-Marie de Fouw

Nu (hopelijk) het einde van de coronabeperkingen in zicht is, willen we graag even met u stilstaan bij de vraag ‘Hoe gaat het met geld en goed van de kerk?’ We nemen u graag mee in het globale beeld.

Terugblik 2020
In de eerste plaats zijn wij u 
dankbaar voor uw bijdragen in de vorm van giften, toezeggingen en collectes. Wij vreesden dat die in het coronajaar een grote dip te zien zouden geven. Dat is niet uitgekomen.
De inkomsten uit levend geld (zoals dat heet), bleken het niveau van 2019 te evenaren. Aan de uitgavenkant zien we hogere uitgaven dan begroot. Dat heeft te maken met de inzet van een interim-predikant en bijvoorbeeld investeringen in de livestream van de kerkdiensten. Per saldo is het verwachte tekort over 2020 echter kleiner dan verwacht, ongeveer €24.000 in plaats van € 34.000. Dat tekort is voor dit moment geen bezwaar. Een deel daarvan bestaat uit reserveringen voor toekomstig onderhoud en renovatie. Een ander deel gaat ten koste van onze algemene reserves. De afname daarvan wordt wel goed gemaakt door de waardestijging van ons belegd vermogen. Dat zal u niet verbazen als u wel eens de krant leest over de aandelenkoersen. Hoewel die waarde kan fluctueren, vinden we dat al met al de basis voor de toekomst gezond blijft. In onze visie is het geen probleem om vanuit dat vermogen te investeren in het gemeenteleven en in gebouwen, zoals in het beleidsplan is aangegeven.

Vooruitblik 2021
De begroting van het lopende jaar is vastgesteld op het moment dat er nog veel onzeker was. In februari werd duidelijk dat de classis van de PKN ons ruimte biedt voor een predikant voor 80% van de werkweek. Dat leidt tot lagere kosten dan nog verwacht werd in de begroting. Intussen weten we natuurlijk dat het grootste deel van 2021 die predikant er nog niet is. Als een nieuwe predikant gevonden is, zijn er mogelijk kosten van verhuizing en inrichting van werkruimte. We hopen nu dat de inkomsten in 2021 op niveau blijven; dan is onze huidige prognose dat het tekort voor dit jaar ongeveer vergelijkbaar zal zijn met dat van 2020.

Vanuit de reserveringen zullen we dit jaar schilderwerk aan de pastorie laten uitvoeren. Dat is best een grote uitgave en waarschijnlijk zullen de kosten niet meevallen.
De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel om speciale urnengraven op de begraafplaats mogelijk te maken. Ze zullen in de zuidoosthoek aan de zijde van Torenlaan worden uitgegeven. Urnengraven zijn vergelijkbaar met gewone graven, maar ze zijn kleiner. U moet niet denken aan een urnenwand, zoals je die elders wel ziet. Er kunnen meerdere asbussen in zo’n graf worden geplaatst.
Verder in de toekomst In de tweede helft van het jaar zullen we ook besluitvorming voorbereiden over onderhoud en renovatie in 2022 en verder. Het maken van een plan en het zoeken naar subsdidiemogelijkheden kan geruime tijd vergen. Als u bijvoorbeeld een blik werpt op de tuinmuren, dan ziet u wel dat we daarvoor plannen moeten maken.

Opbrengsten collecten
Door Corona zijn veel bijdragen aan de collecten niet gespecificeerd binnen gekomen. Dat betekent niet dat uw wel gespecificeerde bijdragen voor het collectedoel van een bepaalde zondag niet aan dat doel ten goede komen. In het jaar 2020 kwam in de collecten voor de doelen van de rentmeesters een bedrag binnen van €10.815. Dit is zelfs hoger dan in 2019. Graag willen we u danken voor deze bijdragen. Ze vormden in 2020 ongeveer 10% van de bijdragen van u als leden. Daarmee zijn ze belangrijk voor onze begroting, met name voor de continuïteit van pastoraat, kerkdiensten en onderhoud.
Inzage in jaarrekening en begroting Zo spoedig mogelijk nadat de kerkenraad de jaarrekening heeft vastgesteld zullen wij een samenvatting daarvan publiceren. Leden van de gemeente kunnen dan ook de volledige versie inzien. U kunt dat laten weten aan Klaas Kos of Bert Bulder. Dan regelen we dat.

Bert Bulder

Zo’n vreugde als de eerste christenen ervaarden, toen ze de heilige Geest hadden ontvangen met Pinksteren en zij met steeds meer gelovigen bijeen konden zijn, zo’n ‘heerlijk’ gevoel hadden we ook toen we weer met elkaar naar de kerk gingen! Dat je niet alleen tegen de camera ‘praat’, maar echt anderen in de banken ziet zitten! We kunnen dankbaar zijn, dat er steeds meer mag. Laten we wel bedenken dat nog niet iedereen gevaccineerd is!  Laten we elkaar vertellen welke nieuwe ideeën we hebben opgedaan het laatste jaar. En hebben we hierbij inspiratie van God ervaren, en zo ja, hoe dan?  Geef het door!

Wat werkgroepen zijn gestart, eerst vooral t.b.v. de kerkdienst: welkomcie., collectanten, koffieschenkgroep en een groepje, die bij zonnig weer tafels buitenzetten op ’t Achterom om na de dienst met elkaar door te kunnen praten. Komt u ook eens langs? Vanaf half juni gaat elke zonnige vrijdagmorgen cie.Kruispunt ook weer starten met Koffiepunt van 10-12u. Weet u welkom! Soms zullen we ook een thema bespreken en zal ds. Arie de Boer in ons midden zijn! Er is een bijeenkomst gepland voor de wijkcontactpersonen; we hebben nog wat andere plannen, maar niet alles kan tegelijk. Voorlopig hebben we elkaar veel te vertellen; laten we daar de tijd voor nemen. Boeken bespreken, muziek beluisteren, wandelen bij de Tafelberg, het komt er echt ook allemaal aan. Houd u de orde van de dienst in de gaten! Laten we nu eerst vooral meeleven met elkaar.

Namens het consistorie wens ik u de Vrede van God,
Anne-Marie de Fouw

Hopelijk mag,
de kerk binnenkort weer,
voor kerkgangers open!
Wat een FEEST zal dat zijn!!!!
En dán gaan we op weg naar: Pinksteren!!

GEEST VAN HIERBOVEN, LEER ONS GELOVEN
HOPEN LIEFHEBBEN DOOR UW KRACHT.
HEMELSE VREDE DEEL U NU MEDE
AAN EEN WERELD DIE U VERWACHT…

Pinksteren, de dag dat we gedenken dat over ons de Heilige Geest werd uitgestort. Dat klinkt als een soort waterval en volgens de omschrijvingen in de Bijbel was dat ook het gevoel. Je hoort ook wel: ‘in vuur en vlam staan’. De eerste christenen ervaarden plotseling ‘vol’ te zijn met God. Laatst in de consistorieverg. lazen we in een dagboek van Sarah Young: ‘Dank Mij voor het geschenk van mijn vrede; een geschenk van zo’n enorme omvang, dat je de diepte en breedte ervan niet kunt bevatten…’.
De Heilige Geest wordt ook wel vergeleken met een duif, die neerdaalt en vrede brengt.

Laten we door Pinksteren vooral beseffen dat we samen een kerkgemeente vormen, wáár we ons ook bevinden. Zoals we mogen delen in het verdriet van hen die ziek of rouwende zijn, we denken hierbij speciaal aan degenen die een geliefde moeten missen, zo mogen we ook delen in de plannen die we tezamen maken om elkaar weer te gaan ontmoeten. Want zoals velen al lange tijd hopen dat de kerk opengaat, zo willen anderen plannen ten uitvoer brengen. Door misschien een koffie-ochtend voor senioren of een thema-middag voor contactpersonen, een bijbelkring, gezamenlijk wandeling met ontbijt etc. te organiseren. Eerst maar samen komen in de kerk, we doen er als kerkenraad alles aan om dat te realiseren! De een gevaccineerd en de ander nog niet. Laat God de inspiratiebron zijn voor onze toekomst, waar ook vrijwilligers zich aanmelden om een taak op zich te nemen, bijv. in de welkomstcie. óf wie weet voor de kerkenraad? God heeft een plan met de Dorpskerk, anders waren we nooit tot op hier gekomen.

Namens het consistorie wens ik u de vrede van God,
Anne-Marie de Fouw

Tegenstrijdige signalen maken het voor de kerkenraad niet eenvoudig om een besluit te nemen omtrent de kerkgang en (beperkte) zang tijdens de eredienst. Ons bereiken verzoeken om soepeler met de coronaregels om te gaan en weer gemeenteleden toe te laten. De geringe mogelijkheden tot ventilatie, de wat oudere leeftijd van onze kerkgangers en het feit dat de vaccinatie in onze regio nog maar beperkt plaatsvindt, maken zo’n keuze niet eenvoudig. Vooralsnog wachten wij op de nieuwe instructies van de regering eind maart om te bezien of wij het coronaprotocol voor onze gemeente kunnen aanpassen. Zie daartoe ook onze website.

Goed nieuws is dat wij het formele akkoord hebben ontvangen van het CCBB om een predikant te kunnen beroepen voor een aanstelling van 80%. Onze beroepingscommissie kan nu actief op zoek gaan. Nogmaals willen wij allen erop wijzen dat suggesties voor potentiële kandidaten welkom zijn bij de beroepingscommissie. Een briefje aan de secretaris, René de Fouw, in de brievenbus van de kerk is voldoende.

Door sneeuw en ijzel lukte het niet op 7 februari afscheid te nemen van ds. Cees Hendriks. Als de weergoden ons dit keer gunstig gezind zijn geweest, hebben we hem in de eredienst van 21 maart wel in persoon kunnen danken voor het vele werk dat met zijn begeleiding is verricht.

Ten slotte het goede nieuws dat Annette Horsman ons heeft laten weten dat zij per 1 april (en dat is geen grap) weer het voortouw zal nemen van de kerkenraad.

Namens de kerkenraad, Willem van Someren Gréve

Margot Cornelis en Mieke Bleys hebben begin maart een nieuwsbrief gemaakt. Zo blijven we bij wat er gaande is rondom de Dorpskerkgemeenschap.

En wat doen wij allemaal ondertussen vreselijk ons best om niet al te veel te doen! Je kunt niet even gauw een cadeautje halen bij de boekwinkel en het laten inpakken, we bestellen en kerken nog steeds online. Maar we kijken ernaar uit elkaar weer te ontmoeten!
Wát is je drijfveer om tot dat moment komt, dit vol te houden? Niet op visite gaan, niet gezellig wandelen met een groepje bij de Tafelberg, niet naar school, geen vriendenclub over de vloer (wel wat sporten gelukkig), geen activiteiten etc. Houden we dit vanzelf vol of voel je kracht van God die je bijstaat? Ben jij of je naaste geveld door het virus? Heb je andere klachten en voel je dat je krachten afnemen? Heb je onlangs een geliefde moeten loslaten? Voor ons allemaal is God er. En Hij heeft gezegd: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft, zal leven!’ Laten we daaraan denken in deze veertigdagen-coronatijd.

Dit jaar wordt op Witte Donderdag op TV The Passion uitgezonden met het thema ‘Ik ben er voor jou’! Onze dorpsgenote Anita Witzier zal er live verslag van doen in Roermond. De kerkdienst in de Dorpskerk gaat die dag niet door, dus we kunnen allemaal kijken!
Op Witte Donderdag wordt het laatste Avondmaal met Jezus herdacht, de dag erna Goede Vrijdag zijn kruisiging en dat Hij voor ons stierf, om onze zonden weg te nemen en in de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag zijn er miljoenen christenen die thuis een Paaswake houden om te herdenken dat Jezus in het graf  lag en op de 3e dag, Pasen, is opgestaan uit de dood. Daarom dragen we op Paasmorgen een nieuwe Paaskaars binnen ten teken dat we mogen léven en dat Jezus het Licht der wereld is, dat altijd bij ons is.

Namens het consistorie een gezegend Paasfeest gewenst,
Anne-Marie de Fouw, ouderling

Vanouds is de Epifanie een periode om een feest als Kerst te laten bezinken en de verhalen te lezen over het leven van Jezus. Daarna bereiden we ons in 40 dagen voor op het volgende feest, Pasen.

Daar naar toegroeien kan met een 40-dagenkalender als mooie leidraad. Met gevarieerde teksten, oneliners, verhaaltjes, overdenkingen, gedichten en gedachten, liederen en recepten, is deze voor € 5 te verkrijgen via Henk Aertsen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

We leven mee met de geliefden en vrienden van onze gemeenteleden die heengingen en wensen hen God’s kracht toe bij de open plaats die zij achterlaten.

Onze zieken zijn een gemeentelid, die geschept werd door een auto met gevolg een lichte hersenschudding; een persoon die door gladheid een bovenarm brak; en iemand die langzaam aansterkt in een Haarlems verpleeghuis en dan allen die door het ouder worden helaas ook steeds meer beperkingen tegenkomen. We bidden u allen als de artsen geen behandeltraject meer weten, dat jullie gezegend worden met mooie momenten!

Dank aan Thuiszorg en mantelzorgers om zovelen heen; jullie zijn bijzonder!

Tijdens de kerkbalans spraken wat jongeren hun bezorgdheid uit over het alleen maar online studeren, dat het zo saai is. Inderdaad lijkt er soms ‘niets nieuws onder de zon’, zoals het bijbelboek Prediker 27x aangeeft! Maar gelukkig zijn er toch vaccins gevonden, ik heb daar weleens aan getwijfeld. Maar aan God nooit, Hij is er altijd.

Op weg naar een andere wereld wens ik ons allen met de woorden van Paulus genoemd in Galaten 5:22-23: “liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing” in de veertigdagentijd.

Namens het consistorie, Anne-Marie de Fouw