Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Donderdag 12 maart jl. kwam de Kerkenraad bijeen. De huidige situatie rondom het coronavirus was uiteraard nadrukkelijk onderwerp van gesprek.

De zaken die wij afspraken werden echter in rap tempo door de situatie ingehaald en wij zijn genoodzaakt geweest in navolging van vele collega kerkenraden de kerk te sluiten tot 30 maart. Mededelingen in de mail, op de website en het opvangen van mensen bij de kerk op zondag 15 maart werden  snel georganiseerd. Laten wij omzien naar mensen in onze omgeving die hulpbehoevend zijn en kwetsbaar.
 

Het instellen van het moderamen ter voorbereiding van de vergadering heeft een positief effect op de vergaderinggehad. De onderlinge samenwerking komt dit ten goede en dat is merkbaar. Er ontstaat tijd om naar onderwerpen te kijken die verdieping en bezinning behoeven, wat extra inhoud geeft aan ons werk.

Voorbereidingen zullen worden getroffen voor de organisatie van de startzondag op 20 september. Zodra hier meer over bekend is, berichten wij u.

In de loop van dit jaar zal onze Consistorie- ouderling Aly van Vembde de kerkenraad na vier jaar gaan verlaten. Wij bedanken haar nu al op voorhand voor alles wat zij heeft betekend voor onze gemeente! Gelukkig heeft zij aangegeven beschikbaar te zullen blijven als bloemendame voor ons.

Er hebben zich kandidaten aangemeld voor de functie van kerkrentmeester. Gesprekken zijn gaande. Mochten zich ontwikkelingen voordoen, dan melden wij u dit natuurlijk. Kandidaten zijn zeer welkom, ook voor het Consistorie!

Samen met onze interim predikant Cees Hendriks hebben wij ons gebogen over de verdieping in ons wals kerkenraadsleden en de rol van het geloof hierin. Mooi om een ieders mening hierover te horen en elkaar hierin nog beter te leren kennen. In deze moeilijke, onzekere tijd leggen wij onze zorgen in Zijn Handen en bidden wij om verlichting. Onze gedachten zijn bij onze gemeente en bij eenieder die ziek is of hulp nodig heeft.

Namens de kerkenraad,
Annette Horsman (voorzitter)

De Dorpskerk te Blaricum zal dit jaar veranderingen ondergaan. Zo zullen wij o.a. op zoek gaan naar een nieuwe predikant. Maar ook ten aanzien van de Kerkenraad zijn er verschuivingen.
Om die reden zoekt de Kerkenraad van de Dorpskerk te Blaricum enthousiaste betrokken leden die in deze raad plaats zouden willen nemen. Samen werken aan een stevig fundament met het oog op de toekomst.
Wij zijn op zoek voor het College van Kerkrentmeesters naar een voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Het is ook mogelijk speciale taken te vervullen als ondersteuner van een der ambtsdragers.
Graag lichten wij dit in een persoonlijk gesprek nader toe.

Meldt u aan bij de scriba, emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wij zien uit naar uw aanmelding!!!

Van de Voorzitter

Een nieuw jaar staat voor de deur. Een jaar van veranderingen voor de PGB.Sam en met Cees Hendriks bouwen wij aan een gedegen fundament. Om klaar te zijn voor een volgende beroeping. Een nieuwe predikant. Een proces waarbij de complete gemeente zoveel mogelijk zal worden betrokken.

Het jaar 2019 laten wij achter ons. Het was een druk jaar, een turbulent jaar. Voor mij zelf een uitdagend jaar aangezienik werd verzocht door de Kerkenraad om de voorzittershamer op te nemen. 
Waarin wij intens meeleefden met onze vorige vice-voorzitter Piet Oldenziel. Hoe goed doet het om te zien dat hij druk bezig is met zijn herstel.
Rekenend op de steun vanuit de Kerkenraad heb ik deze functie aanvaard,wetende dat ik dit zonder Gods zegen zeker niet kan doen. Wees ervan overtuigd dat ik dit naar beste kunnen zal doen.

Wat gebeurt er nog meer? Inmiddels is onze interim-predikant volop bezig met het voeren van gesprekken. Er wordt gekeken naar een efficiënte en effectieve manier van vergaderen, tevens is het werven van nieuwe ambtsdragers besproken.
In dit nummer van de Onderweg vindt u een oproep om de Kerkenraad te komen versterken. Wij zoeken Kerkrentmeesters, maar ook leden die ons willen ondersteunen bij specifieke taken. Daarvoor is een zetel in de kerkenraad niet noodzakelijk.
In de vergadering van 18 december jl. hebben wij tevens stilgestaan bij het vertrek van Frits Baan. Met lede ogen zien wij hem gaan, zijn besluit respecterend. Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd. Tevens zijn wij blij dat ij beschikbaar is voor speciale “ klussen”! Hoe fijn is dat.

Vooruitblikkend naar de Kerstperiode zijn de laatste onderdelen nog doorgesproken. Nu, terwijl ik dit schrijf, kunnen wij al constateren dat de diverse onderdelen als Volkskerstzang, Kerstdiensten, Oudejaarsdienst mooie momenten zijn geweest in december 2019. Dank aan allen die hiervoor zoveel werk hebben verricht. Tevens een felicitatie aan onze koster Rob die in december in het huwelijksbootje stapte. Veel heil en zegen voor hem en zijn echtgenote!

Ik wens u allen, namens onze Kerkenraad een gezegend, gezond en voorspoedig 2020 toe.

Annette Horsman
Voorzitter Kerkenraad


Op 18 november jl. kwam de kerkenraad bijeen voor haar vergadering. Het grootste deel van deze vergadering werd gewijd aan het voorbereiden van de gemeenteavond op 28 november jl. Onze interim-predikant, Ds. Cees Hendriks, schoof aan om met ons naar de agenda en de onderwerpen te kijken. Hierna is een agenda ontstaan waarin wij menen de gemeente zo goed mogelijk te kunnen en zullen informeren over de gang van zaken en de toekomst.

Deze bijeenkomst zal tevens dienen 
om de nieuwe ouderling, Wil Vooijs, voor te stellen aan de gemeente. De kerkenraad is blij met haar komst. Er zal ook gemeld worden dat op 1 januari a.s. Frits Baan en 1 maart a.s. Klaas Kos de kerkenraad zullen verlaten. De kerkenraad is hen dank verschuldigd voor het vele werk wat zij al die jaren hebben verricht. Versterking is dus heel welkom. Dit geldt tevens voor vrijwilligers.

Marry van Haandel die jarenlang ambtelijk secretaris van de diaconie is geweest is nu toegetreden tot de kerkenraad ls secretaris van de diaconie.Wij heten ook haar natuurlijk van harte welkom.

Cees Hendriks heeft tevens met de kerkenraad gedeeld hoe hij zijn plan van aanpak heeft vormgegeven om de PGB adequaat te kunnen bijstaan en klaar te maken voor een volgende beroeping. Dit is besproken binnen de kerkenraad. In Onderweg nr. 11 of elders op deze site, treft u een samenvatting van de inmiddels gehouden gemeenteavond aan.

Wij troffen zeer betrokken gemeenteleden aan waarvoor wij dankbaar zijn. Met de komst van Cees Hendriks gaan wij een reflectie- en opbouwperiode in, op weg naar goede tijden. Op de drempel van Kerstmis en de jaarwisseling blikken we even terug op dit jaar. Een turbulent jaar mag je rustig zeggen. Er is veel gebeurd, lessen te leren, verbeteringen aan te gaan. In deze maand zoeken we allen verdieping en verbinding, thuis, in onze vriendenkring en zeker in onze kerk. Laten wij naar elkaar omkijken, aandacht hebben voor elkaar,  elkander ondersteunen en helpen in het licht van de komst van Het Kind.

Namens de kerkenraad wens ik u en de uwen gezegende kerstdagen en een voorspoedig, gezond 2020 toe.

Annette Horsman
Voorzitter Kerkenraad

De kerkenraad nodigt de leden van de Protestantse Gemeente Blaricum uit tot het bijwonen van een Gemeenteavond op 28 november.
Op deze avond zal informatie worden gegeven over de huidige stand van zaken in de gemeente en de te ondernemen stappen voor de toekomst.
Ook zal er ruime gelegenheid zijn om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Tevens zal interim-predikant ds. C. Hendriks zich voorstellen.

Ds. Hendriks is, op voorspraak van de PKN, bij ons tijdelijk werkzaam tot het moment dat er een nieuwe predikant is gevonden. Hij zal zijn activiteiten op die avond toelichten.

Aanvang 20.00 uur. U bent hartelijk welkom.

Namens de kerkenraad,
Annette Horsman, wnd. voorzitter

TERUGTREDEN PIET OLDENZIEL

Sinds augustus van dit jaar kampt kerkrentmeester en tijdelijk voorzitter van de kerkenraad Piet Oldenziel met een broze gezondheid. Inmiddels revalideert hij en gaat vooruit. Het herstel gaat nog geruime tijd duren en vergt veel van Piet. Om die reden heeft hij aangegeven per direct te willen stoppen met de werkzaamheden voor de PGB.
De kerkenraad begrijpt zijn beslissing en respecteert deze. Met veel dankbaarheid kijken wij terug op de periode dat Piet actief was in de kerkenraad.
Wij hopen dat zijn herstel zich voorspoedig zal ontwikkelen.

Onze goede wensen zijn voor hem, zijn vrouw Tineke en hun kinderen en kleinkinderen.
Annette Horsman, wnd voorzitter

Op dinsdag 10 september jl zijn wij als kerkenraad bijeen geweest. Zoals reeds aangekondigd ontvingen wij classispredikant Peter Verhoeff in ons midden. Hij opende de vergadering en ging voor in gebed.
Samen met hem bespraken wij de ontstane situatie, de vragen vanuit de gemeente evenals de mogelijke scenario’s op weg naar een nieuwe predikant.
Zorgvuldigheid is geboden in de keuzebepaling voor de volgende stappen. De komende periode zal worden gebruikt om diverse mogelijkheden te onderzoeken. De kerkenraad zal hierbij ondersteund worden vanuit de PKN.
Zodra er helderheid is over de plannen zal de gemeente worden geïnformeerd. In ieder geval streeft de kerkenraad ernaar om dit met de gemeente zo veel mogelijk te delen.
De kerkenraad is verheugd dat “buur” predikant Job de Bruijn bereid is, in deze periode, het consulentschap op zich te nemen voor de Dorpskerk te Blaricum. Zoals bekend zal Ds. Arie de Boer het pastorale werk voor zijn rekening nemen. Een fijne gedachte deze vertrouwde gezichten om ons heen te weten.
Elders op deze website treft u een samenvatting van 25 augustus jl aan, de laatste zondag dat ds. Marnix van der Sijs voorging.
Wij keken terug op een succesvolle Startzondag. Een verslagje hiervan vindt u eveneens elders op de website.
Helaas is onze voorzitter Piet Oldenziel nog niet hersteld. Onze gedachten en gebeden zijn met hem en zijn familie.

Groetend vanuit onze kerkenraad,
Annette Horsman, Wnd voorzitter

Binnen de Kerkenraad wordt er in drie ‘colleges’ gewerkt aan alles wat er rondom de Dorpskerk speelt, in bestuurlijke zin, maar ook op sociaal en maatschappelijk vlak.

De kerkrentmeesters voeren het beheer over financiële en materiële zaken (geld en gebouwen), de diaconie ‘zorgt voor de armen’ (o.a. via inzamelingsacties, collectes en goede-doelenacties) en de ouderlingen van het consistorie houden zich bezig met het welzijn en de pastorale zorg van de kerkleden. De predikant is onderdeel van het consistorie.

De drie colleges werken grotendeels zelfstandig en vergaderen in kleine groep. Maar in de maandelijkse Kerkenraadsvergadering komt iedereen bij elkaar, en wordt verslag gedaan van wat er speelt. Over nieuwe plannen, uitgewerkte voorstellen of beleid wordt gezamenlijk een besluit genomen.

Wist u, dat u via de scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) altijd ideeën, voorstellen of vragen mag inbrengen voor de Kerkenraadsvergadering?

Er zijn twee bank rekeningen van de Kerkrentmeesters nl.: IBAN reknr. NL71 INGB 0000 1446 30 of  IBAN reknr. NL45 RABO 0308 4012 39.

Ook zijn er mogelijkheden tot fiscaal aftrekbare giften, raadpleeg daarvoor onze pagina over de ANBI