Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

De coronasituatie houdt de Kerkenraad natuurlijk bezig. De procedures worden iedere vergadering besproken (het reserveren, al of niet koffiedrinken en idem voor wat betreft het zingen).

Er is in de vergadering een update gegeven over het vorderen van de beroepingsprocedure. Er zijn al zaken die de Kerkenraad graag zou willen opstarten maar waar een dominee een belangrijke schakel in is. Zo zien wij er reikhalzend naar uit om met de nieuwe predikant gesprekken te voeren over bezinning en verdieping.

Op de volgende vergadering zal er gesproken worden over de resultaten van de 40-dagenactie.
Het College van Kerkrentmeesters geeft aan dat er gekeken wordt naar het ter beschikking stellen van urnengraven op onze begraafplaats. Een en ander wordt bij leveranciers na gevraagd en er zal een onderzoek worden gedaan naar prijzen, looptijden etc. Spoedig hopen wij u hierover te kunnen berichten.

De scriba en ondergetekende hebben een gesprek gevoerd met wethouder Knoop. Wij zullen als vertegenwoordigers van de Dorpskerk meewerken aan een brainstormsessie over de vraag ‘Wat te doen als gemeente na Corona?’. Inmiddels is de uitnodiging ontvangen voor een digitale vergadering op 24 juni.

Er is nog steeds dringend behoefte aan uitbreiding van de colleges. Het verheugt ons dat Machteld de Hoop graag de Diaconie wil komen versterken. Zij is bevestigd op 13vjuni door ds. Barnard.

Na de zomer gaat de Kerkenraad zich buigen over haar beleidsplan om zich te bezinnen op de vraag hoe nu verder enhoe gaan we een en ander gestalte geven. Gelukkig is er een begin gemaakt met het zingen in de dienst. Voorlopig nog de twee coupletten van het slotlied, maar we hopen spoedig op meer.

De Kerkenraad zou eigenlijk met reces gaan na de komende vergadering (24 juni). We zullen echter onze agenda’s openhouden voor verzoeken van de beroepingscommissie en ook gaan we op gepaste wijze afscheid nemen van Mieke Bleys, die per 1 augustus haar taak gaat neerleggen vanwege vertrek naar het buitenland. Een enorm gemis. Woorden van dank zijn niet genoeg om onze erkentelijkheid uit te drukken voor het vele werk dat zij al die jaren heeft gedaan. Ook haar immer opgewekte, positieve persoonlijkheid zullen we missen.

Namens de Kerkenraad
Annette Horsman, voorzitter

Een nieuwe maand om op zoek te gaan naar binnenplaatsen om elkaar te ontmoeten, niet alleen tijdens de regen, maar ook bij hitte om wat af te koelen! In meerdere Bijbelverhalen geeft Jezus aan dat hij tezamen met zijn discipelen graag mensen ontmoet. Zo mogen ook wij in Zijn spoor meeleven met onze zieken: thuis, in het ziekenhuis of het hospice, waar liefdevolle verzorging voor handen is. Elkaars meningen mogen we delen over de zondagse preek bij het koffiedrinken in de tuin van ’t Achterom (coronaproof). Bent u al eens daar geweest? Beslist proberen deze zomer! Juli, hooimaand. Een vakantiekaart met een belevenis of een tekst is ook leuk om te delen. Zo kunnen we met elkaar de ranken aan de wijnstok zijn en mogen we goede vruchten voortbrengen. Augustus, oogstmaand; belangstelling tonen in de ander, daar gaat het om, dan kom je verder, dan kom je op je bestemming aan.

Elke maandagmiddag bij droog weer maken we een wandeling in de buurt van Blaricum olv Anneke van ’t Hull die het tempo aangeeft; vanaf de P bij de Tafelberg vanaf 13.30u. Opgeven onnodig, maar we vertrekken op tijd!

Voor het september-kerkblad wordt aan enkele gemeenteleden gevraagd te delen hoe de coronaperiode doorgemaakt is en wat je ervan geleerd hebt. Let op uw brievenbus!

Mag ik u/jullie namens het consistorie gezegende avond-, strand-, bos-, heide-, Nordic- en meditatieve wandelingen toewensen tijdens deze Zomerperiode?

Anne-Marie de Fouw

Nu (hopelijk) het einde van de coronabeperkingen in zicht is, willen we graag even met u stilstaan bij de vraag ‘Hoe gaat het met geld en goed van de kerk?’ We nemen u graag mee in het globale beeld.

Terugblik 2020
In de eerste plaats zijn wij u 
dankbaar voor uw bijdragen in de vorm van giften, toezeggingen en collectes. Wij vreesden dat die in het coronajaar een grote dip te zien zouden geven. Dat is niet uitgekomen.
De inkomsten uit levend geld (zoals dat heet), bleken het niveau van 2019 te evenaren. Aan de uitgavenkant zien we hogere uitgaven dan begroot. Dat heeft te maken met de inzet van een interim-predikant en bijvoorbeeld investeringen in de livestream van de kerkdiensten. Per saldo is het verwachte tekort over 2020 echter kleiner dan verwacht, ongeveer €24.000 in plaats van € 34.000. Dat tekort is voor dit moment geen bezwaar. Een deel daarvan bestaat uit reserveringen voor toekomstig onderhoud en renovatie. Een ander deel gaat ten koste van onze algemene reserves. De afname daarvan wordt wel goed gemaakt door de waardestijging van ons belegd vermogen. Dat zal u niet verbazen als u wel eens de krant leest over de aandelenkoersen. Hoewel die waarde kan fluctueren, vinden we dat al met al de basis voor de toekomst gezond blijft. In onze visie is het geen probleem om vanuit dat vermogen te investeren in het gemeenteleven en in gebouwen, zoals in het beleidsplan is aangegeven.

Vooruitblik 2021
De begroting van het lopende jaar is vastgesteld op het moment dat er nog veel onzeker was. In februari werd duidelijk dat de classis van de PKN ons ruimte biedt voor een predikant voor 80% van de werkweek. Dat leidt tot lagere kosten dan nog verwacht werd in de begroting. Intussen weten we natuurlijk dat het grootste deel van 2021 die predikant er nog niet is. Als een nieuwe predikant gevonden is, zijn er mogelijk kosten van verhuizing en inrichting van werkruimte. We hopen nu dat de inkomsten in 2021 op niveau blijven; dan is onze huidige prognose dat het tekort voor dit jaar ongeveer vergelijkbaar zal zijn met dat van 2020.

Vanuit de reserveringen zullen we dit jaar schilderwerk aan de pastorie laten uitvoeren. Dat is best een grote uitgave en waarschijnlijk zullen de kosten niet meevallen.
De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel om speciale urnengraven op de begraafplaats mogelijk te maken. Ze zullen in de zuidoosthoek aan de zijde van Torenlaan worden uitgegeven. Urnengraven zijn vergelijkbaar met gewone graven, maar ze zijn kleiner. U moet niet denken aan een urnenwand, zoals je die elders wel ziet. Er kunnen meerdere asbussen in zo’n graf worden geplaatst.
Verder in de toekomst In de tweede helft van het jaar zullen we ook besluitvorming voorbereiden over onderhoud en renovatie in 2022 en verder. Het maken van een plan en het zoeken naar subsdidiemogelijkheden kan geruime tijd vergen. Als u bijvoorbeeld een blik werpt op de tuinmuren, dan ziet u wel dat we daarvoor plannen moeten maken.

Opbrengsten collecten
Door Corona zijn veel bijdragen aan de collecten niet gespecificeerd binnen gekomen. Dat betekent niet dat uw wel gespecificeerde bijdragen voor het collectedoel van een bepaalde zondag niet aan dat doel ten goede komen. In het jaar 2020 kwam in de collecten voor de doelen van de rentmeesters een bedrag binnen van €10.815. Dit is zelfs hoger dan in 2019. Graag willen we u danken voor deze bijdragen. Ze vormden in 2020 ongeveer 10% van de bijdragen van u als leden. Daarmee zijn ze belangrijk voor onze begroting, met name voor de continuïteit van pastoraat, kerkdiensten en onderhoud.
Inzage in jaarrekening en begroting Zo spoedig mogelijk nadat de kerkenraad de jaarrekening heeft vastgesteld zullen wij een samenvatting daarvan publiceren. Leden van de gemeente kunnen dan ook de volledige versie inzien. U kunt dat laten weten aan Klaas Kos of Bert Bulder. Dan regelen we dat.

Bert Bulder

De kerkenraad heeft zich gebogen over de heropening van de Dorpskerk. Inmiddels is besloten per 2 mei onder voorwaarden weer open te gaan op zondag. We zijn blij elkaar weer te zien en te treffen bij de eredienst. 

De kerkenraad is nog steeds op zoek naar mensen die graag iets voor onze mooie kerk willen doen. Het hoeft niet noodzakelijkerwijs als lid van de kerkenraad, er zijn ook nog binnen diverse commissies werkzaamheden te verrichten. Mocht u, terwijl u dit leest, denken ’Ja dat is wel wat voor mij’, meldt u dan aan bij de scriba.

We zijn verheugd dat ds. Arie de Boer bereid is gevonden zijn pastorale werk voort te zetten tot het moment dat er een nieuwe predikant is. Nu de maatregelen iets versoepelen en velen al zijn gevaccineerd is het voor hem ook weer mogelijk bij mensen op bezoek te gaan.
Ik mocht voor de Hei & Wei wat vertellen over de positieve ontwikkelingen van onze kerk. In het eerstvolgende nummer, ziet u een artikel over onze mooie kerk. 

Met de scriba samen ging ik op bezoek bij wethouder Knoop, op zijn uitnodiging. Het College van Burgemeester en Wethouders wil graag te zijner tijd met een aantal instanties praten over hoe verder na de coronacrisis. Een mooi initiatief en fijn dat wij als Dorpskerk hierbij worden uitgenodigd. Zodra een en ander van start gaat, bericht ik u nader.

De landelijke coronacijfers dalen. Wat hebben we hiernaar gesnakt! Laten we toch voorzichtig zijn en de voorschriften in acht blijven nemen. Daardoor kunnen we wellicht nog meer gaan versoepelen.

Hartelijke groet
Annette Horsman, voorzitter

Zo’n vreugde als de eerste christenen ervaarden, toen ze de heilige Geest hadden ontvangen met Pinksteren en zij met steeds meer gelovigen bijeen konden zijn, zo’n ‘heerlijk’ gevoel hadden we ook toen we weer met elkaar naar de kerk gingen! Dat je niet alleen tegen de camera ‘praat’, maar echt anderen in de banken ziet zitten! We kunnen dankbaar zijn, dat er steeds meer mag. Laten we wel bedenken dat nog niet iedereen gevaccineerd is!  Laten we elkaar vertellen welke nieuwe ideeën we hebben opgedaan het laatste jaar. En hebben we hierbij inspiratie van God ervaren, en zo ja, hoe dan?  Geef het door!

Wat werkgroepen zijn gestart, eerst vooral t.b.v. de kerkdienst: welkomcie., collectanten, koffieschenkgroep en een groepje, die bij zonnig weer tafels buitenzetten op ’t Achterom om na de dienst met elkaar door te kunnen praten. Komt u ook eens langs? Vanaf half juni gaat elke zonnige vrijdagmorgen cie.Kruispunt ook weer starten met Koffiepunt van 10-12u. Weet u welkom! Soms zullen we ook een thema bespreken en zal ds. Arie de Boer in ons midden zijn! Er is een bijeenkomst gepland voor de wijkcontactpersonen; we hebben nog wat andere plannen, maar niet alles kan tegelijk. Voorlopig hebben we elkaar veel te vertellen; laten we daar de tijd voor nemen. Boeken bespreken, muziek beluisteren, wandelen bij de Tafelberg, het komt er echt ook allemaal aan. Houd u de orde van de dienst in de gaten! Laten we nu eerst vooral meeleven met elkaar.

Namens het consistorie wens ik u de Vrede van God,
Anne-Marie de Fouw

Hopelijk mag,
de kerk binnenkort weer,
voor kerkgangers open!
Wat een FEEST zal dat zijn!!!!
En dán gaan we op weg naar: Pinksteren!!

GEEST VAN HIERBOVEN, LEER ONS GELOVEN
HOPEN LIEFHEBBEN DOOR UW KRACHT.
HEMELSE VREDE DEEL U NU MEDE
AAN EEN WERELD DIE U VERWACHT…

Pinksteren, de dag dat we gedenken dat over ons de Heilige Geest werd uitgestort. Dat klinkt als een soort waterval en volgens de omschrijvingen in de Bijbel was dat ook het gevoel. Je hoort ook wel: ‘in vuur en vlam staan’. De eerste christenen ervaarden plotseling ‘vol’ te zijn met God. Laatst in de consistorieverg. lazen we in een dagboek van Sarah Young: ‘Dank Mij voor het geschenk van mijn vrede; een geschenk van zo’n enorme omvang, dat je de diepte en breedte ervan niet kunt bevatten…’.
De Heilige Geest wordt ook wel vergeleken met een duif, die neerdaalt en vrede brengt.

Laten we door Pinksteren vooral beseffen dat we samen een kerkgemeente vormen, wáár we ons ook bevinden. Zoals we mogen delen in het verdriet van hen die ziek of rouwende zijn, we denken hierbij speciaal aan degenen die een geliefde moeten missen, zo mogen we ook delen in de plannen die we tezamen maken om elkaar weer te gaan ontmoeten. Want zoals velen al lange tijd hopen dat de kerk opengaat, zo willen anderen plannen ten uitvoer brengen. Door misschien een koffie-ochtend voor senioren of een thema-middag voor contactpersonen, een bijbelkring, gezamenlijk wandeling met ontbijt etc. te organiseren. Eerst maar samen komen in de kerk, we doen er als kerkenraad alles aan om dat te realiseren! De een gevaccineerd en de ander nog niet. Laat God de inspiratiebron zijn voor onze toekomst, waar ook vrijwilligers zich aanmelden om een taak op zich te nemen, bijv. in de welkomstcie. óf wie weet voor de kerkenraad? God heeft een plan met de Dorpskerk, anders waren we nooit tot op hier gekomen.

Namens het consistorie wens ik u de vrede van God,
Anne-Marie de Fouw

Op de avond van het schrijven van deze ‘boodschap vanuit de kerkenraad’, hielden premier Rutte en minister de Jonge hun zoveelste persconferentie over de coronamaatregelen.

Hoezeer zij ook liever met een positieve boodschap hadden willen komen, was, zoals al te verwachten viel, de boodschap dat de beperkingen verlengd worden. Dus nog steeds geen volle kerk en zeker geen gezang. De kerkdiensten middels streaming en niet te vergeten de kerktelefoon trekken veel kijkers en luisteraars. Dat is wellicht voor velen een troost, al is het een schrale. Het mooie is ook dat door de goede inzet van onze koster Rob Hoogedoorn en van Harry van Schaik de eredienst begeleid kan worden met oude, opgenomen muziek en zang. Muziek van ons eigen orgel en zang van onze eigen gemeente en cantorij.  

De kerkenraad is deze periode eenmaal middels een digitale teams- vergadering ‘bijeengeweest’. Inloggen
bleek soms lastig. We hebben de periode met de interim predikant nabeschouwd en onze tevredenheid uitgesproken over de bereikte resultaten:
- een nieuw gemeenteprofiel,
- een nieuw beleidsplan en een nieuw profiel voor de te beroepen predikant.
Ook de voortgang van de beroepingscommissie, een lijst van gastpredikanten en tal van andere dagelijkse zaken de gemeente betreffende werden besproken.

Op zondag 21 maart hebben we, nu in persoon, afscheid genomen van ds. Cees Hendriks.

Ten slotte kan ik nu mijn interim taken terug overdragen aan Annette Horsman, die de rol van voorzitter weer op zich heeft genomen.

Namens de kerkenraad, Willem van Someren Gréve

Tegenstrijdige signalen maken het voor de kerkenraad niet eenvoudig om een besluit te nemen omtrent de kerkgang en (beperkte) zang tijdens de eredienst. Ons bereiken verzoeken om soepeler met de coronaregels om te gaan en weer gemeenteleden toe te laten. De geringe mogelijkheden tot ventilatie, de wat oudere leeftijd van onze kerkgangers en het feit dat de vaccinatie in onze regio nog maar beperkt plaatsvindt, maken zo’n keuze niet eenvoudig. Vooralsnog wachten wij op de nieuwe instructies van de regering eind maart om te bezien of wij het coronaprotocol voor onze gemeente kunnen aanpassen. Zie daartoe ook onze website.

Goed nieuws is dat wij het formele akkoord hebben ontvangen van het CCBB om een predikant te kunnen beroepen voor een aanstelling van 80%. Onze beroepingscommissie kan nu actief op zoek gaan. Nogmaals willen wij allen erop wijzen dat suggesties voor potentiële kandidaten welkom zijn bij de beroepingscommissie. Een briefje aan de secretaris, René de Fouw, in de brievenbus van de kerk is voldoende.

Door sneeuw en ijzel lukte het niet op 7 februari afscheid te nemen van ds. Cees Hendriks. Als de weergoden ons dit keer gunstig gezind zijn geweest, hebben we hem in de eredienst van 21 maart wel in persoon kunnen danken voor het vele werk dat met zijn begeleiding is verricht.

Ten slotte het goede nieuws dat Annette Horsman ons heeft laten weten dat zij per 1 april (en dat is geen grap) weer het voortouw zal nemen van de kerkenraad.

Namens de kerkenraad, Willem van Someren Gréve

Margot Cornelis en Mieke Bleys hebben begin maart een nieuwsbrief gemaakt. Zo blijven we bij wat er gaande is rondom de Dorpskerkgemeenschap.

En wat doen wij allemaal ondertussen vreselijk ons best om niet al te veel te doen! Je kunt niet even gauw een cadeautje halen bij de boekwinkel en het laten inpakken, we bestellen en kerken nog steeds online. Maar we kijken ernaar uit elkaar weer te ontmoeten!
Wát is je drijfveer om tot dat moment komt, dit vol te houden? Niet op visite gaan, niet gezellig wandelen met een groepje bij de Tafelberg, niet naar school, geen vriendenclub over de vloer (wel wat sporten gelukkig), geen activiteiten etc. Houden we dit vanzelf vol of voel je kracht van God die je bijstaat? Ben jij of je naaste geveld door het virus? Heb je andere klachten en voel je dat je krachten afnemen? Heb je onlangs een geliefde moeten loslaten? Voor ons allemaal is God er. En Hij heeft gezegd: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft, zal leven!’ Laten we daaraan denken in deze veertigdagen-coronatijd.

Dit jaar wordt op Witte Donderdag op TV The Passion uitgezonden met het thema ‘Ik ben er voor jou’! Onze dorpsgenote Anita Witzier zal er live verslag van doen in Roermond. De kerkdienst in de Dorpskerk gaat die dag niet door, dus we kunnen allemaal kijken!
Op Witte Donderdag wordt het laatste Avondmaal met Jezus herdacht, de dag erna Goede Vrijdag zijn kruisiging en dat Hij voor ons stierf, om onze zonden weg te nemen en in de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag zijn er miljoenen christenen die thuis een Paaswake houden om te herdenken dat Jezus in het graf  lag en op de 3e dag, Pasen, is opgestaan uit de dood. Daarom dragen we op Paasmorgen een nieuwe Paaskaars binnen ten teken dat we mogen léven en dat Jezus het Licht der wereld is, dat altijd bij ons is.

Namens het consistorie een gezegend Paasfeest gewenst,
Anne-Marie de Fouw, ouderling

Vanouds is de Epifanie een periode om een feest als Kerst te laten bezinken en de verhalen te lezen over het leven van Jezus. Daarna bereiden we ons in 40 dagen voor op het volgende feest, Pasen.

Daar naar toegroeien kan met een 40-dagenkalender als mooie leidraad. Met gevarieerde teksten, oneliners, verhaaltjes, overdenkingen, gedichten en gedachten, liederen en recepten, is deze voor € 5 te verkrijgen via Henk Aertsen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

We leven mee met de geliefden en vrienden van onze gemeenteleden die heengingen en wensen hen God’s kracht toe bij de open plaats die zij achterlaten.

Onze zieken zijn een gemeentelid, die geschept werd door een auto met gevolg een lichte hersenschudding; een persoon die door gladheid een bovenarm brak; en iemand die langzaam aansterkt in een Haarlems verpleeghuis en dan allen die door het ouder worden helaas ook steeds meer beperkingen tegenkomen. We bidden u allen als de artsen geen behandeltraject meer weten, dat jullie gezegend worden met mooie momenten!

Dank aan Thuiszorg en mantelzorgers om zovelen heen; jullie zijn bijzonder!

Tijdens de kerkbalans spraken wat jongeren hun bezorgdheid uit over het alleen maar online studeren, dat het zo saai is. Inderdaad lijkt er soms ‘niets nieuws onder de zon’, zoals het bijbelboek Prediker 27x aangeeft! Maar gelukkig zijn er toch vaccins gevonden, ik heb daar weleens aan getwijfeld. Maar aan God nooit, Hij is er altijd.

Op weg naar een andere wereld wens ik ons allen met de woorden van Paulus genoemd in Galaten 5:22-23: “liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing” in de veertigdagentijd.

Namens het consistorie, Anne-Marie de Fouw

 

Terwijl ik dit schrijf (10/02), kijk ik uit op een zonovergoten tuin, volledig bedekt met een dikke laag sneeuw. Wat kan een mooi uitzicht een positief effect hebben op het gemoed. Je wordt er blij van ondanks alle beperkingen die vanwege het coronavirus aan een ieder worden opgelegd, met vaak ernstige gevolgen. 

De afgelopen maand is het moderamen noch de kerkenraad (fysiek of zoom-wise) bijeengeweest. Wel heeft op 8 januari een ontmoeting plaatsgevonden met de classispredikant, ds. Peter Verhoef, de interim predikant, ds. Cees Hendriks, Annette Horsman en ondergetekende. Dit omdat nu de opdrachten van de interim predikant voltooid zijn, te weten een nieuw profiel van de gemeente, een nieuw beleidsplan en een profiel van de te beroepen predikant. Ds.Verhoef prees de tot stand gekomen stukken en verklaarde dat het breed moderamen akkoord gaat met een beroeping door de  Protestantse Gemeente te Blaricum. We zijn nog in afwachting van een definitief besluit door het Classicale College
Behandeling van Beheerszaken (CCBB) over het percentage dat een toekomstige predikant kan werken.
Middels het digitale verkeer is nog wel het werkplan voor de te beroepen predikant vastgesteld. Ook zijn de brief en de folder behorende bij de kerkbalans vastgesteld. Die zijn inmiddels bij de gemeenteleden bezorgd. Ophalen zal dit jaar niet door de contactpersonen plaatsvinden. Men is verzocht per mail of per postte antwoorden.

Op zondag 7 februari stond ds. Cees Hendriks op het rooster om in de eredienst voor te gaan, waarbij tevens afscheid van hem genomen kon worden als interim predikant. Code rood betekende dat op het laatste moment een vervanger moest worden gezocht, die we bijna vanzelfsprekend vonden in de persoon van Petra Barnard. Fantastisch zoals zij dat met blij gemoed oppakte! Een kort woord van dank bereikte Cees wel middels de streaming van de dienst. Op een later geschikt moment zullen we nogmaals afscheid van hem nemen.

Namens de kerkenraad,
Willem van Someren Gréve