Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

 

Collecterooster
14-05 Oecumenische dienst in de Sint Vituskerk, Blaricum

18-05 Communicatiemiddelen
Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt via ons kerkblad Onderweg, via onze website en via nieuwsbrieven.

21-05 Kerkelijke gebouwen
Onze kerkelijke gebouwen zijn prachtige oude monumenten die regelmatig onderhoud nodig hebben. Dat onderhoud is een kostbare zaak, waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Wij vragen daar uw financiële steun voor.

28-05 Eredienst
Deze zondag collecteren we voor de extra onkosten van de vieringen, te denken valt aan extra muziek op hoogtijdagen, jeugdactiviteiten rond Pasen.

04-06 Cantorij
De Dorpskerk Cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten en stelt zich debeoefening van koorzang op hoog niveau ten doel. De Cantorij is uw steun zeker waard.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Aertsen, voorzitter

Collecteverantwoording Maart 2023
Onderhoud Theekoepel € 124,00
Verlichting/Verwarming € 120,60
Communicatie € 182,55
Eredienst € 115,70

Via de Rabobank werd deze maand € 131 ontvangen voor de verschillende collectes, waarvan € 53 via de QR-code. Alle gevers onze hartelijke dank.

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 16 maart jl. besloten de collectebonnen te handhaven gezien het belang dat deze nog in de wekelijkse collecten hebben.

Met hartelijke groet, 
René de Fouw, administrateur

Kerkbalans 2023

“Geef vandaag voor de Kerk van morgen”.

Het verheugt het College van Kerkrentmeesters en de kerkenraad zeer u te kunnen mededelen dat de actie volgens de kerkelijke administratie op dit moment een bedrag aan toezeggingen en betalingen van € 64.160,00 heeft opgeleverd, zijnde 89 % van het begrote bedrag.

Mocht het zo zijn dat u geen uitnodiging om vrijwillig bij te dragen ontvangen hebben, dan ligt daarvoor de benodigde informatie op de tafel achter in de kerk. Natuurlijk mag u ook direct een bedrag overmaken op NL71 INGB 0000 144 630.  Wij zijn u zeer dankbaar als u de laatste 11 % van het begrote bedrag mede zou willen opbrengen. Zonder voldoende inkomsten kan ook onze kerk immers niet voortbestaan. 

René de Fouwadministrateur

 

In de voorbije periode werd de landelijke actie Kerkbalans gevoerd met als motto ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’. De inkomsten zullen vaak niet verder besteed kunnen worden dan in het actiejaar zelf. Maar die besteding zorgt ook weer voor de brug naar vólgende jaren, zodat ook dan onze kerk het middelpunt kan zijn van ons geloofsleven, met de vorming en toerusting daarvan. En óók om actief te zijn als kerk in ons dorp en de regio.

Onze zeer hartelijke dank aan alle gemeenteleden en donateurs voor hun (toegezegde) bijdrage. De eerste telling(en) zijn zeer bemoedigend.

Heeft u geen verzoek tot vrijwillige bijdrage ontvangen en u wilt wel een bijdrage geven, onze rekening NL71 INGB 0000 1446 30 staat daar natuurlijk nog voor open.

Mocht de antwoordenveloppe nog bij u liggen, dan zouden wij deze graag nog van u ontvangen. Mogen wij op u rekenen?

Uw toezegging wordt geregistreerd en bij alle andere gevoegd. U mag erop rekenen dat wij uw bijdrage zeer nuttig besteden. Laten we op elkaar kunnen blijven rekenen en ‘vandaag geven voor de Kerk van morgen!’

Met hartelijke groet, René de Fouw, administrateur


Kerkbalans 2023

In de komende periode wordt de landelijke actie Kerkbalans met als motto “Geef vandaag voor de Kerk van morgen” georganiseerd. De inkomsten zullen vaak niet verder besteed kunnen worden dan in het actiejaar zelf, maar die besteding zorgt ook weer voor de brug naar vólgende jaren, zodat ook dan onze kerk het middelpunt kan zijn van ons geloofsleven, met de vorming en toerusting daarvan. En óók om actief te zijn als kerk in ons dorp en de regio. De kerkenraad heeft in de begroting een bedrag van € 72.000,--  opgenomen als vrijwillige bijdrage, laten we er met elkaar voor zorgen dat we dit bedrag zullen evenaren (een bedrag dat we ook in 2022 mochten ontvangen).
Mede door onze nieuwe dominee Jurjen Zeilstra worden tal van nieuwe initiatieven ontplooit, denkt u aan: weer kinderen in de kerk; gesprekskringen – ook voor onze tieners; leerhuizen; muziek op de zondagmiddag; maaltijdavonden; groothuisbezoek; etc.  En dat er nog steeds voldoende contactpersonen kunnen worden gevonden, dat is echt bijzonder in deze tijd; kortom we groeien met elkaar verder als Gemeente van Christus!  Uw wijk-contactpersoon zal ook dit jaar op pad gaan om u  de Kerkbalans-envelop te overhandigen. Laten we op elkaar kunnen blijven rekenen! “Geef vandaag voor de Kerk van morgen!” 

Met hartelijke groet,

René de Fouwadministrateur

 

 

Op 8 november jl. heeft het College van Kerkrentmeesters de opgestelde concept begroting 2023  akkoord bevonden. Op 17 november jl. heeft ook de Kerkenraad de begroting goedgekeurd en verbindend verklaard. Zoals gebruikelijke ligt deze bij de administrateur voor de gemeenteleden ter inzage. Mocht u belangstellend zijn, spreek me aan in onze kerk,  bel me even op 035-5336405, email me op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en we maken een beider passende afspraak.

De begroting van 2022 sloot, op gelijke grondslag, hetgeen wil zeggen zonder beleggingsresultaat, op een negatief saldo van € 46.150. De begroting van 2023  komt uit op een negatief resultaat van € 64.000. De daling van het resultaat wordt voor een groot deel veroorzaakt door de verdrievoudiging van de energiekosten voor onze kerk, wat

€ 14.000 extra kosten tot gevolg heeft.

De kerkenraad heeft inmiddels besloten om de temperatuur tijdens de diensten en bijeenkomsten te matigen om het energieverbruik te beperken.

Daarnaast is in de cijfers een indexstijging van 10 % opgenomen en zijn de kosten tegen het licht gehouden, waardoor er begrotings-technisch bezuinigingen konden worden doorgevoerd.

De aangevraagde budgetten zijn hierdoor echter niet getroffen.

Mede door de overgang naar een nieuw college kon de jaarrekening 2021 pas vorige maand afgerond worden. Deze ligt nu, zoals gebruikelijk, ter inzage voor gemeenteleden bij mij. Mocht u belangstellend zijn, spreek me aan in onze kerk, bel me even op 035 533 6405, of mail me op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we maken een beider passende afspraak.

Het afgelopen jaar (2021) bracht een positief saldo van € 5.593 als ‘resultaat’. Hierbij moet aangetekend worden dat er geen resultaat beleggingen is opgenomen. Begroot was een negatief resultaat van € 1.995.

Voor 2022 wordt op dit moment, mede door het kille beursklimaat, een verlies van bijna € 60.000 verwacht.

Kerkbalans 2022 – 2023
Deze maand zullen gemeenteleden van wie er nog toegezegde bedragen openstaan, een herinnering ontvangen, evenals gemeenteleden die nog geen toezegging hebben gedaan. Mocht het zo zijn dat u afziet van uw toezegging, om welke reden dan ook, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen.
Van 14 t/m 28 januari 2023 wordt de nieuwe actie Kerkbalans gehouden waarvan het motto is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Wilt u dit jaar al profiteren van extra belastingaftrek dan is er de mogelijkheid om dit jaar, vóór 31 december, uw vrijwillige bijdrage voor 2023 over te maken. Zie de voorwaarden op: www.belastingdienst/giften.

Bij vragen kunt u altijd contact met mij opnemen. 


Solidariteitskas en Onderweg
Deze maand zullen ook de acceptgirokaarten voor de Solidariteitskas en het abonnementsgeld voor Onderweg 2022 verzonden worden. De acceptgirokaarten worden overigens per 30 juni 2023 afgeschaft.

René de Fouw, administrateur.U kunt nog steeds collectebonnen bestellen!
U doet dit door een bedrag in veelvoud van € 20 over te maken op bankrekening NL45 RABO 0308401239 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum, dit o.v.v. uw adres, zodat ze ook afgeleverd kunnen worden.