Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

COLLECTEROOSTER

26-01     Orgelfonds

De dorpskerk heeft een prachtig Flentrop-orgel dat goed onderhouden moet worden. In de afgelopen jaren is er groot onderhoud geweest aan ons orgel en nog steeds worden er herstelwerkzaamheden aan uitgevoerd. De kosten van deze werkzaamheden zijn enorm. Een aanvulling van het orgelfonds is daarom zeer noodzakelijk. 

02-02     Instandhouding kerk

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en het in stand houden van de kerkelijke gebouwen. Het zijn prachtige monumentale oude gebouwen die regelmatig onderhoud nodig hebben. De Dorpskerk ligt ons na aan het hart maar vergt ook veel onderhoud waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Graag uw financiële steun daarvoor. 

09-02     Communicatiemiddelen

Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt middels ons kerkblad Onderweg, en ook middels onze website. 

16-02     Koffiedrinken na de dienst

Deze zondag willen wij de gaven bestemmen om de kosten te bestrijden van het wekelijkse koffiedrinken na de kerkdienst. 

23-02     Eredienst

Het in stand houden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste  onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor. Het in stand houden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. 

01-03     Verbindende activiteiten voor jong en oud

De Dorpskerk is een belangrijke ader middenin het dorp waar je tot rust kunt komen bij de zondagse preek. Maar we willen ook de jeugd bij tijd en wijle aan het werk laten gaan om een kerstboom te kleien en daar een wedstrijdelement aan te verbinden. Voor alle uitingen om door het jaar heen creatief bezig te kunnen zijn is deze collecte! 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

08-12     Verlichting en Verwarming            € 141,51

15-12     Communicatie                                 €   77,05

22-12     Verbindende activiteiten                € 114,30

24-12     Eredienst                                         € 442,69

25-12     Eredienst                                         € 259,07

29-12     Onderhoud kerkhof                         € 112,70

05-01     Pastoraat eigen gemeente                € 102,77 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

Hieronder is de verkorte staat van baten en lasten 2018 van PG te Blaricum opgenomen.

 

De staat van baten en lasten laat een nadelig saldo zien van € 112.717. De begroting kwam uit op een klein overschot van € 295. Het teleurstellende resultaat wordt veroorzaakt doordat de beleggingen een verlies gaven van € 98.347 terwijl een winst van € 46.000 was begroot. Overigens is dit verlies in 2019 al weer ingehaald.
De kerkhofexploitatie en de opbrengst uit verhuur van de kerk wegens rouw- en trouwdiensten waren belangrijk hoger dan begroot. Daarnaast viel een aantal kosten lager uit dan begroot. Zo waren de kosten voor de koster, de kosten voor het pastoraat en de kosten van beheer en administratie lager, maar de kostenvoor het kerstdiner hoger dan begroot. Dit alles resulteerde in het voornoemd tekort.
Hierbij zij opgemerkt dat het verlies op de beleggingen geen geldmiddelen vergen en zoals eerder gemeld in 2019 reeds gecompenseerd. De jaarrekening is door de KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties) goedgekeurd en door de Kerkenraad in haar vergadering van 23 mei 2019 vastgesteld. De jaarrekening ligt ter inzage bij ondergetekende. Graag even bericht als u van de gelegenheid tot inzage gebruik wilt maken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., penningmeester en voorzitter (ad-interim)

Geachte Gemeenteleden,

Hieronder is de verkorte staat van baten en lasten van de begroting 2019 van de Protestantse Gemeente te Blaricum opgenomen. Uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2019 zijn de jaarrekening 2017, de begroting 2018 en de voorlopige gegevens van 2018. De bijdragen van de gemeenteleden zijn op hetzelfde bedrag als voor de begroting 2018 gesteld, maar 5% minder dan de bijdragen over 2017 en 5% minder dan de toezeggingen voor 2018. Hierdoor is rekening gehouden met de afname van het ledental door natuurlijk verloop.

De overige opbrengsten en kosten liggen per saldo op het niveau van de begroting 2018. De begroting laat een positief saldo zien van € 1.400. Vorig jaar (2018) sloot de begroting met eveneens een positief saldo van € 300. Het College van Kerkrentmeesters heeft in haar vergadering van 5 oktober 2018 de begroting 2019 vastgesteld. Deze is door de Kerkenraad in zijn vergadering van 11 oktober 2018 besproken en in de vergadering van 8 november 2018 ondertekend.

De begroting ligt ter inzage bij ondergetekende. Graag even een bericht als u van de gelegenheid tot inzage gebruik wilt maken (06-51340553)

Piet Oldenziel