Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

COLLECTEROOSTER 

15-12        Communicatie

Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt middels ons kerkblad Onderweg, en ook middels onze website. 

22-12     Verbindende activiteiten voor jong en oud

De Dorpskerk is een belangrijke ader middenin het dorp waar je tot rust kunt komen bij de zondagse preek. Maar we willen ook de jeugd bij tijd en wijle aan het werk laten gaan om een kerstboom te kleien en daar een wedstrijdelement aan te verbinden. Voor alle uitingen om door het jaar heen creatief bezig te kunnen zijn is deze collecte!

 24-12     Eredienst

Het in stand houden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste  onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor. Het in stand houden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. 

25-12     Eredienst

(Tekst zie 24-12) 

29-12     Onderhoud kerkhof

Ook ons kerkhof heeft weleens te kampen met gevolgen van de droogte en dat is niet goed voor de beplanting. Zodoende heeft de kerk een beregeningssysteem aan laten leggen en dat behoeft jaarlijks onderhoud afgezien van het opstart- en afsluitmoment. Daarnaast maken wij veel kosten voor het reguliere onderhoud van het kerkhof. U kunt hierbij denken aan het “bladvrij houden” van de paden, snoeien, afgraven van oude paden en nieuw grind aanbrengen. Dit brengt veel kosten met zich mee. Van harte aanbevolen! 

31-12     Oudejaarscollecte

De opbrengst van de oudejaarscollecte is bestemd voor het werk van onze eigen plaatselijke gemeente 

05-01     Pastoraat eigen gemeente

Wist u dat onze contactpersonen aan onze 80-plus gemeenteleden met hun verjaardag een aardigheidje brengen namens ons allemaal? Vandaag collecteren de kerkrentmeesters hiervoor. Van harte aanbevolen! 

12-01     Verlichting en Verwarming

We zitten middenin de wintertijd. De verwarming gaat een paar graadjes hoger en het licht eerder aan. Dit brengt veel extra kosten met zich mee. Graag uw financieële steun!

19-01     Geen dienst 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING 

03-11     Cantorij                                           € 116,75

10-11     Activiteiten Com. Kruispunt           € 151,20

17-11     Verlichting en Verwarming            € 107,00

24-11     Onderhoud kerkhof                         € 244,42

01-12     Cantorij                                           €   58,10 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website. 

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

COLLECTEROOSTER 

17-11 Verlichting en Verwarming

De wintertijd breekt aan, het wordt kouder. Dus  de verwarming een graadje hoger en het licht eerder aan. Al met al brengt dit extra kosten met zich mee. 

24-11     Onderhoud kerkhof

Het onderhoud van ons kerkhof is op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar als altijd de bestemming van deze collecte. 

01-12     Cantorij

De cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten in onze dorpskerk. Uitgaven die betrekking hebben op het instandhouden van de cantorij worden middels deze collecte bekostigd. 

08-12 Verlichting en Verwarming

We zitten middenin de wintertijd. De verwarming gaat een paar graadjes hoger en het licht eerder aan. Dit brengt veel extra kosten met zich mee. 

15-12 Communicatie

Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt middels ons kerkblad Onderweg, en ook middels onze website. 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

22-09     Orgelfonds                                                      €   67,55

29-09     Eredienst                                                        € 146,25

06-10     Cantorij                                                          €   73,70

13-10     Communicatiemiddelen                                    €   95,60

20-10     verbindende activiteiten voor jong en oud         € 133,95

27-10     Pastoraat eigen gemeente                               € 141,76 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

COLLECTEROOSTER 

13-10     Communicatiemiddelen

Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt middels ons kerkblad Onderweg, en ook middels onze website. 

20-10     verbindende activiteiten voor jong en oud

De Dorpskerk is een actieve, ondernemende gemeente. Wekelijks zijn er activiteiten voor diverse doelgroepen, die als missie hebben om mensen met elkaar te verbinden. Dit geldt voor zowel mensen binnen als buiten onze eigen kerkgemeente.

Het blijkt, dat veel mensen het verbindende element van een kerkgemeenschap zeer waardevol vinden, en zelfs mede om die reden lid worden van een kerk.

Een gevarieerd aanbod is belangrijk, om zowel het ‘geestelijke’ als het ‘gezellige’ aspect aan bod te laten komen. Daarom zijn er zowel Bijbelgesprekskringen of thema-avonden, als ook koffie-ochtenden, fietstochten, gemeentemaaltijden en bijvoorbeeld de vrijwilligersavond.

Ook zet de Dorpskerk regelmatig haar deuren naar buiten open voor feestelijkheden voor het hele dorp, zoals de Kerstvolkszang, het kinderkerstfeest of andere muzikale evenementen.

De collecte van vandaag is bedoeld om de activiteitenkas aan te vullen, waaruit het activiteitenaanbod kan worden betaald. 

27-10     Pastoraat eigen gemeente

Eén van de facetten van het pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente zoals de prediking, kinderkerk, huwelijksdienst, begrafenisdienst of de doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

03-11     Cantorij

De cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten in onze dorpskerk. Uitgaven die betrekking hebben op het instandhouden van de cantorij worden middels deze collecte bekostigd. 

10-11     Activiteiten Com. Kruispunt

Deze commissie organiseert  activiteiten voor 70 + binnen onze gemeente, zoals 2x per maand het “Koffiepunt”. 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

25-08     Koffiedrinken na de dienst                            € 152,06

01-09     Cantorij                                                          €   67,10

08-09     Pastoraat eigen gemeente                              € 126,30

15-09     Instandhouding kerk                                      €  98,60 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de de banknummers elders op deze website. 

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

Hieronder is de verkorte staat van baten en lasten 2018 van PG te Blaricum opgenomen.

 

De staat van baten en lasten laat een nadelig saldo zien van € 112.717. De begroting kwam uit op een klein overschot van € 295. Het teleurstellende resultaat wordt veroorzaakt doordat de beleggingen een verlies gaven van € 98.347 terwijl een winst van € 46.000 was begroot. Overigens is dit verlies in 2019 al weer ingehaald.
De kerkhofexploitatie en de opbrengst uit verhuur van de kerk wegens rouw- en trouwdiensten waren belangrijk hoger dan begroot. Daarnaast viel een aantal kosten lager uit dan begroot. Zo waren de kosten voor de koster, de kosten voor het pastoraat en de kosten van beheer en administratie lager, maar de kostenvoor het kerstdiner hoger dan begroot. Dit alles resulteerde in het voornoemd tekort.
Hierbij zij opgemerkt dat het verlies op de beleggingen geen geldmiddelen vergen en zoals eerder gemeld in 2019 reeds gecompenseerd. De jaarrekening is door de KKA (Kantoor der Kerkelijke Administraties) goedgekeurd en door de Kerkenraad in haar vergadering van 23 mei 2019 vastgesteld. De jaarrekening ligt ter inzage bij ondergetekende. Graag even bericht als u van de gelegenheid tot inzage gebruik wilt maken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., penningmeester en voorzitter (ad-interim)

Geachte Gemeenteleden,

Hieronder is de verkorte staat van baten en lasten van de begroting 2019 van de Protestantse Gemeente te Blaricum opgenomen. Uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2019 zijn de jaarrekening 2017, de begroting 2018 en de voorlopige gegevens van 2018. De bijdragen van de gemeenteleden zijn op hetzelfde bedrag als voor de begroting 2018 gesteld, maar 5% minder dan de bijdragen over 2017 en 5% minder dan de toezeggingen voor 2018. Hierdoor is rekening gehouden met de afname van het ledental door natuurlijk verloop.

De overige opbrengsten en kosten liggen per saldo op het niveau van de begroting 2018. De begroting laat een positief saldo zien van € 1.400. Vorig jaar (2018) sloot de begroting met eveneens een positief saldo van € 300. Het College van Kerkrentmeesters heeft in haar vergadering van 5 oktober 2018 de begroting 2019 vastgesteld. Deze is door de Kerkenraad in zijn vergadering van 11 oktober 2018 besproken en in de vergadering van 8 november 2018 ondertekend.

De begroting ligt ter inzage bij ondergetekende. Graag even een bericht als u van de gelegenheid tot inzage gebruik wilt maken (06-51340553)

Piet Oldenziel