Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

COLLECTEROOSTER

 22-12 Inloophuis Wording

Inloophuis Wording is een inloophuis voor dak- en thuislozen en anderen aan de rand van de samenleving waar met warmte in letterlijike en figuurlijke zin warmte wordt geboden: een kopje koffie, een belegde boterham, soep, een vriendelijk woord en een luisterend oor.

Om dit werk te kunnen blijven doen is Stichting Inloophuis Wording afhankelijk van de solidariteit van kerken en andere organisaties in Hilversum en omgeving. 

24-12 Kinderen in de Knel/Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugddorp De Glind wonen 120 getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren die door allerlei problemen niet meer thuis kunnen wonen. Ze worden opgevangen in gezinshuizen, die gerund worden door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin. De Rudolphstichting, eigenaar van De Glind, gelooft sterk in de helende kracht van het gewone gezinsleven. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland licht op hun pad bieden richting een goede toekomst. 

25-12 Kinderen in de Knel in |Moldavië

Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. 

29-12 Amnesty International

Mensenrechten verdedigen is geen misdrijf. Vreedzaam voor je mening uitkomen is ook geen misdrijf. De druk op mensenrechtenverdedigers neemt de laatste jaren steeds meer toe. Met lastercampagnes worden mensenrechtenverdedigers in een kwaad daglicht gesteld, door te doen alsof ze terroristen zijn. ‘Veiligheidsmaatregelen’ worden ingezet om critici tegen te werken. Ze mogen bijvoorbeeld hun stad niet verlaten of worden veroordeeld omdat ze een gevaar voor de staat zouden zijn. Kantoren van organisaties worden binnengevallen, vernield of onder valse voorwendselen gesloten. En met onderdrukkende wetten wordt de vrijheid van meningsuiting aan banden gelegd. Amnesty International legt zich hier niet bij neer en verdient daarom onze steun. 

31-12 Kinderen in de Knel/Myanmar

Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt via partnerorganisatie Mae Tao Clinic (MTC) de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Want ondanks dat de politieke- en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen veel kinderen niet terug, omdat ze geen ouders meer hebben of omdat hun ouders als illegale arbeiders in Bangkok werken. Terug in de dorpen in Myanmar zijn vaak nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen.

05-01 Stap Verder

Stap Verder is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën (SMA) en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer (SPDCB).  Er wordt taalles gegeven en er is een kenniscentrum met spreekuren over toegang tot voorzieningen, ouders worden ondersteund bij de opvoeding en scholing van kinderen. Maar ook praktische hulp zoals een postadres, een plek om de was te doen, een douche te nemen, een maaltijd te koken. 

12-01Viore

Viore is een regionaal centrum waar mensen die leven met kanker elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Viore biedt een diversiteit aan activiteiten zoals informatiebijeenkomsten en gespreksmiddagen. Ook is er een contactgroep voor nabestaanden. 

19-01 geen dienst 

26-01PAX

Iedere generatie heeft het recht om op te groeien in vrijheid, vrede en rechtvaardigheid en PAX zet zich daar onvermoeibaar voor in. Pax ondersteunt vredesactiviteiten zodat vrede en veiligheid het winnen van spanningen en conflicten.

COLLECTEVERANTWOORDING

november 2019

03-11 Najaarszendingsweek/Zambia         €  77,15

10-11 Hospice Huizen                                € 167,05

17-11  De Cocon                                        € 109,50                      

24-11   De Hezenberg                                € 194,52                            

Namens het college van diakenen,

Hartelijk dank!

Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER 

17-11 De Cocon  

De Cocon is een daklozenopvang in Hilversum waar iedereen die dakloos is wordt opgevangen. In het dienstencentrum kunnen  bezoekers van De Cocon binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of gewoon voor een gezellig praatje. Er is verse koffie en thee, er kan gebruik gemaakt worden van de computer en er ligt een krant. Verder is het mogelijk om kleren te wassen of om te ruilen en er is gelegenheid om te douchen. 

24-11 De Hezenberg

Aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje natuur, ligt landgoed de Hezenberg. Hier worden mensen geholpen om wezenlijke veranderingen te realiseren of te bezinnen op het leven. Er wordt gewerkt op basis van de meest recent wetenschappelijke inzichten en vanuit een open christelijke identiteit. Wat verbindt is dat men met elkaar op weg is, in hoopvol vertrouwen en in het geloof dat er verandering mogelijk is. 

01-12 Exodus

De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei. Exodus biedt een begeleid wonen traject in één van de Exodushuizen of biedt steun met ambulante hulpverlening. Exodus kan dank zij giften en donaties perspectief bieden aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.

08-12 VluchtelingenWerk

Mensen die moeten vluchten voor hun leven en in Nederland aankomen, staan er meestal alleen voor. De ondersteuning die VluchtelingenWerk biedt, is dan ook hard nodig. VluchtelingenWerk biedt juridische begeleiding tijdens hun asielprocedure en hen helpt bij het opbouwen van een nieuw bestaan. 

15-12 Voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Daarnaast willen de voedselbanken de zelfredzaamheid van de klanten vergroten door hen te stimuleren adequate hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo zorgen zij er voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Voedselbanken zoals Gooi & Omstreken functioneren op die manier als schakel tussen overschot en (verborgen) armoede. 

22-12 Inloophuis Wording

Inloophuis Wording is een inloophuis voor dak- en thuislozen en anderen aan de rand van de samenleving waar met warmte in letterlijike en figuurlijke zin warmte wordt geboden: een kopje koffie, een belegde boterham, soep, een vriendelijk woord en een luisterend oor.

Om dit werk te kunnen blijven doen is Stichting Inloophuis Wording afhankelijk van de solidariteit van kerken en andere organisaties in Hilversum en omgeving.

COLLECTEVERANTWOORDING

September 2019

01-09  Kerk in acite/missionai                   €  60,70

08-09   Exodus                                           € 134.60

15-09   Kerk in actie/Syrië                         € 195,60

22-09    PAX                                              €  110,00

29-09   Voedselbank                                   € 134,70 

Oktober 2018

06-10 Stichting Child                                € 109,30

13-10 Wereldvoedseldag/Nepal                € 111,26

20-10 Hospice Kajan                                 € 132,05

27-10 C’est la Vie huis                              € 202,20 

Namens het college van diakenen,

Hartelijk dank!

Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER 

13-10 Kerk in actie/Werelddiaconaat

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.

20-10 Hospice Kajan in Hilversum

Hospice Kajan is een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren. Hospice Kajan draait voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers. Mede dankzij de structurele giften wordt een goede basis gegeven om op lange termijn het hospice in stand te houden en uit te bouwen zodat ook in de toekomst de hospice-zorg mogelijk blijft.

27-10 C’est la Vie huis

In het Cést la Vie huis wordt het mogelijk gemaakt om de laatste fase in het leven van mensen met een ongeneeslijke ziekte zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Naast hospicezorg is er ook ruimte voor respijtzorg om mantelzorgers te ontlasten tijdens een vakantie. Ook is er de mogelijkheid van tijdelijke opvang wanneer na een ziekenhuisopname thuiszorg niet toereikend is. De vergoeding door zorgverzekeraars en de eigen bijdragen zijn niet voldoende om alle kosten te dekken. 

3-11 Kerk in Actie: najaarszendingsweek

In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering. 

10-11 Hospice Huizen

Het hospice in Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die naar verwachting nog korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door familie, vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners. In het Hospice Huizen staat de wens van de gast en zijn of haar familie centraal. Er is tijd en aandacht voor de dagelijkse zorg, voor zomaar even een praatje of een spelletje of een goed gesprek.  

17-11 De Cocon  

De Cocon is een daklozenopvang in Hilversum waar iedereen die dakloos is wordt opgevangen. In het dienstencentrum kunnen  bezoekers van De Cocon binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of gewoon voor een gezellig praatje. Er is verse koffie en thee en er ligt een krant. Verder is het mogelijk om kleren te wassen of om te ruilen en er is gelegenheid om te douchen. 

COLLECTEVERANTWOORDING

Augustus 2019

04-08  Stichting de Vrolijkheid                  €  96,25

11-08  Zending/Pretoria                             € 117,50

18-08   Viore                                              €   95,65

25-08   Stichting De Hoop                         € 173.45                                   

Allen heel hartelijk dank! 

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

Diaconale vakantieweken vanuit Noord-Holland in Nieuw Hydepark te Doorn...
Al vele tientallen jaren werden vakantieweken voor minder valide mensen georganiseerd in het F.D. Roosevelthuis in Doorn. Sinds 2017 organiseert men deze vakantieweken in Nieuw Hydepark in Doorn. Voor deze weken worden mensen uitgenodigd die fysiek mindervalide zijn of door omstandigheden
moeilijk met reguliere vakantiearrangementen mee kunnen. Alle faciliteiten zijn aanwezig.

De organisatie is in handen van Stichting Holy Days en Protestantse Stichting Zorg Vakanties.

Een week vindt plaats in augustus, de andere in oktober. Meer informatie vindt u op www.stichtingholydays.nl of www.pszv.nl.

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht. Het is mogelijk hiervoor gegadigden op te geven. Kent u iemand die hiervoor in aanmerking zou komen maar waar diaconale ondersteuning nodig is? Meldt u zich dan aan bij de Diaconie van onze Gemeente. Dit kan per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij gaan graag met u samen bekijken waar wij kunnen ondersteuning kunnen bieden.

Annette Horsman

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) heeft een lange en rijke geschiedenis. De inkomsten van de Diaconie vormen de basis voor de mogelijkheid mensen en goede doelen te ondersteunen. Deze inkomsten bestaan uit de (vaak) gulle gaven van onze kerkgangers bij de wekelijkse collectes en uit de inkomsten van het diaconaal vermogen.

Door middel van het centrale collecte rooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en met de 40-dagen-aktie van de gezamenlijke kerken in Blaricum, Laren en Eemnes zijn er heel veel goede doelen te bedienen met deze goede gaven. Onderscheid wordt gemaakt waar we het geld voor gebruiken t.w. internationaal, landelijk en plaatselijk.

Wij willen als diaconie niet de ogen sluiten voor nood in ons eigen land en willen daarom meer nadruk gaan leggen op de plaatselijke en landelijke doelen, mede omdat een binding met het doel waarvoor gecollecteerd wordt een steeds belangrijker element vormt in de bereidwilligheid daaraan te schenken. Dit laat onverlet de collectes voor Kerk in Aktie en de 40-dagen-aktie en collectes bij grote rampen. Hiervoor zijn wij altijd bereid daar met onze financiële middelen in bij te dragen en dat ook aan onze begunstigers te vragen.

Wat nu is nu nieuw in ons beleid? Om te beginnen maken wij in onze verdeling over de drie regionale aanwendingen een aanpassing waarbij het aandeel plaatselijk en landelijk groter wordt en daarmee de internationale giften minder zullen worden.

Tevens hebben we besloten om het aantal doelen te beperken en liever twee of drie keer voor hetzelfde doel te collecteren in plaats van maar één keer. Minimale bijdragen betekenen weinig en de betrokkenheid vervaagt als het niet wordt herhaald.

Tenslotte hebben we als diaconie besloten om uit eigen middelen bij te dragen aan de projecten waarvoor wordt gecollecteerd. Dat wil zeggen dat wij de afdracht van de collectes zullen verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen. Dit gevoegd bij het feit dat we meerdere malen voor hetzelfde doel collecteren geeft ook serieuze inhoud aan de uiteindelijke bijdrage.

In de eredienst lichten wij iedere week toe waar de collecte voor bedoeld is en wat de reden is dat een dergelijk doel ondersteund is.