Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

uit de gemeente, 1-2022

Na de introductie van ds. Zeilstra is de kerkenraad druk bezig geweest met de invulling van vacatures en met uitbreiding van de colleges. In Onderweg van november 2021 heeft u kunnen lezen dat de vicevoorzitter van de raad, Willem van Someren Gréve, de voorzittershamer tijdelijk had overgenomen van de in november 2021 teruggetreden Annette Horsman. Volgens het reglement van de Protestantse Gemeente te Blaricum besluit de kerkenraad jaarlijks over de bezetting van het ambt van voorzitter, vicevoorzitter en scriba. De kerkenraad deed dit in haar vergadering van 16 december 2021.

Daar werd bepaald dat ondergetekende zich vanaf 1 januari 2022 voorzitter mag noemen. De vicevoorzitter en de scriba hebben zich bereid verklaard om hun ambtstermijn met ingang van 1 januari 2022 met een jaar te verlengen. Aan de invulling van een aantal andere vacatures wordt nog gewerkt.

Op 12 november 2021 werd in de dienst afscheid genomen van ds. Arie de Boer, die het pastoraatswerk voor zijn rekening nam gedurende de periode dat de gemeente geen vaste predikant had. Aan het verzoek aan de gemeente om bij te dragen aan het afscheidscadeau, een cheque voor een reis naar Israël, is met groot enthousiasme gehoor gegeven. We kunnen dit interpreteren als waardering voor de betrokkenheid waarmee Arie zijn taak uitvoerde. De gedachte aan een ander soort afscheid werd levend gehouden in de gedachtenisdienst op 21 november 2021.

Ter nagedachtenis aan de overledenen van het afgelopen jaar werden kaarsen aangestoken; bij de uitgang werden rozen aangeboden.

Een aantal recente besluiten en activiteiten ademt de geest van het in 2021 geredigeerde beleidsplan. Intern werd in navolging van het plan besloten het moderamen opnieuw en in afgeslankte vorm in te voeren. Extern richtte de gemeente zich ook op de niet-kerkelijke omgeving. Zo werd vanuit de kerk medewerking verleend aan een bezinningsavond van de Rotary op 14 december 2021. De kerkenraad onderstreepte het belang van het blijven faciliteren van het Kerkcafé, dat tijdens thema-avonden een brede groep belangstellenden van binnen en buiten de kerk in contact brengt met belangrijke actuele discussies.

De recente – zwaardere – lockdown zette een streep door de rekening van het fysieke kerkbezoek. We werden weer genoodzaakt terug te vallen op gestreamde diensten. Ook de kerstperiode werd hierdoor getroffen, maar de inzet van een panfluitiste op kerstavond en van de cantorij op eerste kerstdag gaven toch nog een feestelijk tintje.

Hetzelfde gold voor de aanvankelijk op 16 december 2021 in de kerk geplande Kerstsamenzang, die nu online te beleven was. Ook in deze periode richtte de kerk zich met een diaconale kerstactie naar buiten: alle bewoners en personeelsleden van het nieuwe Sherpa-huis in de Blaricummer Meent kregen een attentie. Helaas kon deze niet persoonlijk worden uitgedeeld, maar alleen aan de ingang worden afgeleverd. Desalniettemin valt uit de reacties af te leiden dat de actie werd gewaardeerd, evenals overigens de kerstgroet, die al eerder door de contactpersonen bij gemeenteleden was bezorgd.

De gemeente wist dus aan de omstandigheden aangepaste contactgelegenheden aan te bieden. Om deze uit te breiden wordt de mogelijkheid onderzocht hier via een vlog op de website van onze gemeente een extra periodiek contactmoment aan toe te voegen. Zo begint een nieuw jaar met beperkingen. Gezien de ervaringen van de afgelopen twee jaar lijkt echter de hoop gerechtvaardigd dat de maatregelen binnen afzienbare tijd weer zullen worden versoepeld. Dan kan waarschijnlijk ook het kerkbezoek weer worden opgevat.

Bas Reitsma, voorzitter