Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Op dinsdag 10 september jl zijn wij als kerkenraad bijeen geweest. Zoals reeds aangekondigd ontvingen wij classispredikant Peter Verhoeff in ons midden. Hij opende de vergadering en ging voor in gebed.
Samen met hem bespraken wij de ontstane situatie, de vragen vanuit de gemeente evenals de mogelijke scenario’s op weg naar een nieuwe predikant.
Zorgvuldigheid is geboden in de keuzebepaling voor de volgende stappen. De komende periode zal worden gebruikt om diverse mogelijkheden te onderzoeken. De kerkenraad zal hierbij ondersteund worden vanuit de PKN.
Zodra er helderheid is over de plannen zal de gemeente worden geïnformeerd. In ieder geval streeft de kerkenraad ernaar om dit met de gemeente zo veel mogelijk te delen.
De kerkenraad is verheugd dat “buur” predikant Job de Bruijn bereid is, in deze periode, het consulentschap op zich te nemen voor de Dorpskerk te Blaricum. Zoals bekend zal Ds. Arie de Boer het pastorale werk voor zijn rekening nemen. Een fijne gedachte deze vertrouwde gezichten om ons heen te weten.
Elders op deze website treft u een samenvatting van 25 augustus jl aan, de laatste zondag dat ds. Marnix van der Sijs voorging.
Wij keken terug op een succesvolle Startzondag. Een verslagje hiervan vindt u eveneens elders op de website.
Helaas is onze voorzitter Piet Oldenziel nog niet hersteld. Onze gedachten en gebeden zijn met hem en zijn familie.

Groetend vanuit onze kerkenraad,
Annette Horsman, Wnd voorzitter

Voor de extra ingelaste Kerkenraadsvergadering van woensdag 14 augustus kwamen we bijeen in het sfeervolle pand Achterom. Naast het elkaar informeren over lopende zaken stond deze bijeenkomst vooral in het teken van het vertrek van onze predikant en de vraag wat ons als kerkenraad daarna te doen staat.
Maar eerst stonden we, nogal aangedaan, stil bij de zorgelijke gezondheidstoestandvan onze waarnemend
voorzitter Piet Oldenziel, die onlangs een zware operatie heeft moeten ondergaan.
Vice-voorzitter Annette Horsman neemt voorlopig zijn taken waar en opende de vergadering met gebed.

Zoals vorige maand al op deze plek gemeld, zal de classispredikant Peter Verhoeff op 10 september naar Blaricum komen, om met ons door te nemen welke stappen genomen moeten en kunnen worden op onze weg naar een nieuwe predikant. We bespraken welke vragen we willen voorleggen,en welke ideeën we zelf al hebben over de toekomst van de Dorpskerk.

De Startzondag van 8 september komt aan bod. Er wordt besloten dat 1) er na een interactieve dienst een lunch wordt gehouden in de tuin van het Achterom, 2) de jeugd zal worden gevraagd mee te werken aan de lunch, 3) een klein team vanuit de Kerkenraad de dag voorbereidt, 4) Annelet Wegenaar na de dienst en/of tijdens de lunch haar zelfgemaakte kaarten mag verkopen ten behoeve van Hospice Kajan in Hilversum.

Het is inmiddels in de gemeente bekend gemaakt, dat ds. Arie de Boer tijdelijk de pastorale zorg van de gemeente op zich neemt. De Kerk-rentmeesters zullen voor een contract zorgen en één van de diakenen stelt een fiets beschikbaar voor gebruik door ds. De Boer. Gemeenteleden hebben zeer positief gereageerd op zijn benoeming.

Tot slot wordt er een afvaardiging van de Kerkenraad gekozen, die op 15 september a.s. naar de afscheidsdienst van pastor Maciej Sendecki in de Vituskerk van Blaricum gaat. De Stuurgroep Oecumene zal ook vanuit de Dorpskerk vertegenwoordigd worden.

Dat was het weer voor deze maand. Wij zien u allen graag op de Startzondag van 8 september, waar tijdens de lunch volop gelegenheid zal zijn om elkaar te ontmoeten, maar waar u ook uw ideeën, vragen, opmerkingen of andere bijdragen kwijt kunt.

Vriendelijke groet namens de Kerkenraad
Annette Horsman, Wnd. Voorzitter

Binnen een kerkelijke gemeente leidt het vertrek van een predikant vaak tot onrust en onzekerheid, onder meer vanwege de vraag hoe het straks verder zal gaan met de zondagsdiensten en pastorale zorg.

Welnu, wij kunnen u het volgende melden:

Dankzij de inzet van onze preekroosteraar Tiny de Wit hebben we voor alle zondagen tot aan het nieuwe jaar predikanten gevonden die de gevallen gaten in het rooster kunnen dichten. Het gaat zowel om vertrouwde gastpredikanten als -voor ons- nieuwe voorgangers. Onze dank gaat met name uit naar onze Dorpskerkgenote ds. Petra Barnard, die onze gemeente ook tijdens de Kerstdagen met hart en ziel ondersteunt.

Naast de zondagsdiensten heeft ook het pastoraat, met o.a. zorg voor onze ouderen,  zieken en stervenden, de grootste aandacht van de Kerkenraad. We zijn dan ook zeer verheugd u te kunnen meedelen, dat ds. Arie de Boer bereid is gevonden om die zorg op zich te nemen. Ds. De Boer is bij de meesten van u bekend als interim-pastoraal werker in de predikantloze periode vóór ds. Van der Sijs, en ook als gastpredikant gaat hij hier regelmatig voor. Daardoor kent hij velen van u, is hij bekend met de bijzonderheden van onze gemeente en draagt ons een warm hart toe. Vanwege andere verplichtingen zal hij in de maand september alleen voor noodgevallen beschikbaar zijn, en is hij vanaf oktober tijdelijk en speciaal voor het pastoraat verbonden aan de Dorpskerk.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd persoonlijk bij de kerkenraadsleden terecht, of u  kunt een mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

De Kerkenraadsvergadering van 27 juni stond uiteraard grotendeels in het teken van het aangekondigde vertrek van onze predikant Marnix van der Sijs. Aangezien hij al per 1 september a.s. een andere baan in Weesp betrekt, en zijn afscheidsdienst derhalve op 25 augustus zal zijn, valt er op korte termijn zowel een gat in het preekrooster als op pastoraal gebied. Tiny, onze gedreven roostermaker, is al druk bezig om gastpredikanten te benaderen voor een extra preekbeurt. Gelukkig heeft zij goede contacten en hebben wij ook in eigen kring meelevende mensen die ons in gegeven omstandigheden uit de brand helpen. Mocht u als lezer en kerkganger nog namen weten van interessante voorgangers, dan zijn uw tips van harte welkom!

Een voortijdig vertrek van een predikant en een moeizaam recent verleden brengen best wat emoties vanuit de gemeente met zich mee. We overleggen hoe we daarmee om kunnen gaan, ook wat de communicatie naar buiten toe betreft. Ook de uitdaging om stappen te zetten richting onze toekomst als Dorpskerk gaan we zeker niet met zevenmijlslaarzen aan. In dat kader heeft ds. Peter Verhoeff onze classispredikant die vorige maand in Blaricum te gast was voor zijn vierjaarlijkse gemeentebezoek, zijn hulp en expertise aangeboden. Op 10 september komt hij daartoe opnieuw naar Blaricum. We besluiten om op 14 augustus een extra Kerkenraadsvergadering in te lassen, om de nodige zaken te regelen. Helaas blijkt niet iedereen op de afscheidsdienst van 25 augustus aanwezig te kunnen zijn vanwege geboekte vakanties. Verder verschuiven we de datum van de Startzondag naar 8 september, waarin ds. Arie de Boer voorgaat.

De rest van de vergadering gaat over algemene zaken. Anne-Marie de Fouw, die is verwelkomd op haar eerste  als nieuwbakken ouderling, wordt tot waarnemend scriba/notulist benoemd, in navolging van Karin Nelson die haar laatste kerkenraadsvergadering notuleerde.

Onder het genot van een drankje memoreerde Karin over de afgelopen vier jaar, die intensief en verrijkend voor haar zijn geweest. Tot slot gaf ze de zittende Kerkenraad haar motto van de Brief van Paulus, het bijzondere project van de Dorpskerk van enkele jaren geleden, mee: laten we verbinden en doorgeven!

Vriendelijke groet namens de Kerkenraad,
Piet Oldenziel, wnd. voorzitter

AFSCHEID

De Kerkenraad van de Dorpskerk betreurt de beslissing van dominee Van der Sijs om zijn aanstelling bij de Gemeente Blaricum voortijdig te beëindigen. Ondanks verschillen van inzicht en persoonlijkheden zag zij ruimte voor oplossingen en werd daar ook hard aan gewerkt. Helaas heeft dat niet mogen baten.

De Kerkenraad bedankt dominee Van der Sijs voor datgene wat hij heeft betekend voor onze gemeente, waaronder zijn inbreng in de erediensten en het pastorale werk.

Wij wensen dominee Van der Sijs en zijn vrouw Eveline Bersma veel heil en zegen toe op hun weg naar Weesp.

Kerkenraad van de Dorpskerk

Op 23 mei kwam de Kerkenraad bijeen om de classispredikant ds. Peter Verhoeff te ontvangen voor zijn vierjaarlijks gemeentebezoek. Wij kennen ds. Verhoeff als gastpredikant uit Alkmaar en als voormalig kerkelijk adviseur van de PKN. De rol van classispredikant vervult hij pas sinds september vorig jaar. Het gesprek was prettig en nuttig.

Ondergetekende had afgelopen najaar al aangegeven dat medio mei van dit jaar zijn ambtstermijn van vier jaar in de Kerkenraad zou aflopen en dat hij niet zou bijtekenen: zijn werkzaamheden als Penningmeester van de Kerkrentmeesters en inmiddels ook waarnemend voorzitter van de Kerkenraad blijken niet goed combineerbaar te zijn met zijn functie in de (burgerlijke) gemeenteraad. Er zal daarom met enige urgentie worden gezocht naar één (of liever nog twee) geschikte kandida(a)t(en) voor de functie van Kerkrentmeester en een nieuwe voorzitter van de Kerkenraad.

Er worden plannen gesmeed voor enkele gemeente-activiteiten, waaronder de Vrijwilligersavond op vrijdag 21 juni a.s. (uitnodiging volgt via mail) en de Startzondag op 1 september. Het thema van de Startzondag is “Een Goed Verhaal” en wordt verder uitgewerkt tot een feestelijk programma rondom een kerkelijke viering.
De jaarrekening 2018 van het College van Kerkrentmeesters wordt zonder bezwaar vastgesteld.
De Kerkenraad heeft een extern verzoek ontvangen om het pand Achterom op vastgestelde momenten in gebruik te geven aan een sociaal maatschappelijke vrijwilligersorganisatie, die in Blaricum en omgeving actief is voor het welzijn van ouderen. De Kerkenraad ondersteunt het principe van participatie in het dorp van harte.

Dat was het weer voor deze maand.

Vriendelijke groet namens de Kerkenraad,
Piet Oldenziel, wnd.voorzitter

In de Kerkenraadsvergadering van 25 april jl. presenteerden Jan van Vembde en Tjeerd Hoekstra hun uitgewerkte plan om een reis naar Israël en Jordanië te organiseren voor leden en andere geïnteresseerden van de Dorpskerk. Het idee van deze reis was enige tijd geleden in de ‘levende ideeënbus’ van onze predikant gedropt, en – zoals zo vaak met goede ideeën gebeurt – kwam het voor de uitvoering weer terug bij de bedenker. En daar is het in prima handen! U hoort hier binnenkort meer over, maar houd alvast de periode van 7-19 november 2019 vrij in uw agenda!

Nóg een belangrijke datum is 9 juni a.s. Niet alleen omdat het dan Pinksterzondag is, maar ook omdat we in die dienst Anne-Marie de Fouw tot ouderling in het ambt hopen te bevestigen. We zijn ontzettend blij met deze versterking, temeer omdat we rond de zomerperiode afscheid zullen nemen van ouderling Karin Nelson, die haar vierjaarstermijn afsluit. Karin draagt onder meer haar Contactpersonen-netwerk over aan Anne-Marie en gaat met Ben genieten van reizen, muziek, de tuin en van haar kinderen en kleinkinderen. De Kerkenraad is haar dankbaar voor haar input en inzet in de afgelopen jaren! Hoewel Anne-Marie veel ervaring in het kerkenwerk heeft - van Kinderkerk tot Kruispunt en van ledenadministratie tot PR-werk-, is het consistorie voor haar een nieuwe uitdaging. Dat gaat ze combineren met het werk bij Kruispunt, de autodienst en de Dorpskerkcantorij. We krijgen er dus een bezige bij bij!

Het vierjaarlijkse gemeentebezoek van de Classispredikant ds. Peter Verhoeff is op zijn verzoek verschoven van 25 april naar 23 mei a.s.

De jaarrekening 2018 van de diaconie is door de Kerkenraad goedgekeurd en afgetekend. Dank aan de kascommissie, die bestond uit Tjeerd Hoekstra en Ben Akkerman.

Tot onze vreugde heeft Peter Santa, oprichter en organisator van het Blaricum Music Festival, de Dorpskerk ook dit jaar weer gevraagd om als locatie te dienen voor een aantal unieke en zeer hoogwaardige concerten. De tuin van het Achterom zal evenals vorig jaar worden omgetoverd tot een sprookjesachtige theetuin. De concertenreeks wordt gehouden van 27 juni t/m 7 juli a.s. 

Dat was het weer voor deze maand.

Vriendelijke groet namens de Kerkenraad 

Piet Oldenziel
Wnd.voorzitter

Nu ramen en deuren weer open kunnen om het zachte lenteweer binnen te laten, waait er ook door de Kerkenraad een briesje met welkome berichten:

- Na lang zoeken hebben de Kerkrentmeesters een enthousiaste nieuwe koster voor onze Dorpskerk gevonden! Rob Hoogendoorn uit Laren is per 1 april zijn werkzaamheden begonnen, zich daarbij ondersteund wetend door ons team van hulpkosters. Wij heten Rob hierbij alvast van harte welkom in onze gelederen en verheugen ons op een goede samenwerking! In de volgende Onderweg zal Rob iets over zichzelf vertellen.

- Hoewel Henk Oort als ambtelijk secretaris al enkele jaren onmisbaar is, hebben wij hem nu alsnog bereid gevonden om scriba te worden. Dat betekent een kleine uitbreiding van zijn taken en verantwoordelijkheden, maar vooral ook een formele toetreding tot de Kerkenraad. Wij zijn dankbaar en verheugd over deze ontwikkeling. Henks nauwkeurigheid en integere dienstbaarheid is van grote waarde voor de Dorpskerk!

- In het kader van het 4-jaarlijkse gemeentebezoek van onze Classispredikant aan alle protestantse gemeenten van Noord-Holland, ontvangen wij op donderdag 25 april a.s. ds. Peter Verhoeff. Het doel van zijn bezoek is informatie en kennis te delen en te inspireren.

- We hebben een aantal activiteiten op de rol staan, waarover u later meer hoort maar die nu alvast in uw agenda kunt noteren:

  • Hemelvaartsdag 30 mei Dauwtrappen.
  • Vrijdag 21 juni Vrijwilligersavond

- Binnen de Kerkenraad is enige tijd geleden de commissie 2.0 ingesteld om zich te buigen over mogelijkheden om jongere mensen bij de Dorpskerk te betrekken. In de overtuiging dat ook jonge generaties behoefte voelen aan bezinning en verdieping vanuit het christelijke geloof, wordt er gezocht naar een manier om die groep te bereiken en te inspireren. We willen graag in contact komen met jonge mensen (tot ca. 50 jaar) die ons daarbij de weg kunnen wijzen en wellicht verder helpen. Uw suggesties en ideeën zijn van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Piet Oldenziel, Wnd.voorzitter

Aan het begin van een nieuw kalenderjaar hebben veel mensen een natuurlijke behoefte om vooruit te kijken, plannen te maken voor het komende jaar en ook voor de verdere toekomst. Dat is in de Kerkenraad niet anders, ook al loopt het kerkelijke jaar eigenlijk in een ander ritme dan het kalenderjaar. Zo worden er plannen gemaakt over de invulling van een aantal vacante functies in kerk en bestuur.

We zijn al enige tijd op zoek naar een nieuwe koster. Helaas blijkt het niet eenvoudig om een geschikte kandidaat te vinden. Wij zijn dan ook enorm blij met de schier onuitputtelijke hulp die Harry van Schaik biedt. Misschien is het u wel opgevallen, dat Harry recent enkele ‘stagiairs’ onder zijn hoede heeft, die worden ingewerkt als hulpkoster. Een zestal kerkgangers heeft zich hiervoor aangemeld, om de kar voorlopig samen te trekken. Geweldig!

Verder gaan we naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter van de Kerkenraad, ter vervanging van de huidige interim-voorzitter en als opvolger van Bram Veerman. Wij houden ons graag aanbevolen voor namen van kandidaten uit ons midden.

Er zijn ook plannen voor nieuwe activiteiten in de komende periode. Jan van Vembde heeft aangeboden om (weer) diverse uitjes te organiseren, zoals een Lutherwandeling door Amsterdam en met een gids het Catharijneconvent in Utrecht bezoeken. Fijn als Dorpskerkgenoten dit voor elkaar willen organiseren!

De levende ideeënbus, waarbij onze predikant achter in de kerk zit om uw ideeën en wensen te horen, leverde onlangs eveneens een paar bruikbare suggesties op. We gaan ermee aan de slag; houdt u vooral de website, de orde van dienst en de Onderweg in de gaten voor meer nieuws en informatie!

Op 23 en 24 maart a.s. houdt de diaconie een actie voor de Voedselbank. Hierover treft u elders op de website meer informatie aan.

Op 6 april a.s. plannen enkele kerkenraadsleden een bezoek aan de Landelijke Pastorale Dag in Woerden. Het thema is “Ken je mij? Een goed verhaal over "eenzaamheid en verbinding”. Door middel van diverse workshops kan ieder zijn eigen verdieping in het thema zoeken. In het kader van vorming en toerusting bieden wij de wijkcontactpersonen de gelegenheid om ook deel te nemen aan deze themadag. Zij krijgen hierover per mail meer informatie.

En tot slot, na al dat vooruitkijken, nog even een terugblik: de Kerkbalansactie is begin februari naar voldoening afgesloten. In werkelijkheid blijft de penningmeester gewoonlijk het hele jaar door druk met de afwikkeling, omdat toezeggingen en betalingen natuurlijk niet alleen maar in de actieperiode binnen komen. Maar een eerste en belangrijke indruk kan nu al wel worden gegeven: er zijn meer toezeggingen gedaan dan in voorgaande jaren en het lijkt erop, dat daarmee de begroting kan worden gehaald. Een goed vooruitzicht dus (mits de toezeggingen ook daadwerkelijk worden voldaan).

De wijkcontactpersonen, die zich elk jaar weer geweldig inzetten voor de verspreiding van de Kerkbalans, worden bij deze nogmaals door de Kerkrentmeesters zeer hartelijk bedankt voor hun hulp!

Rest ons nog u allen een goede voorbereidingstijd voor Pasen te wensen. Wellicht dat de Meditatieve Momenten op maandagavond of de 40-dagenkalender in de Voorhof u hierbij kunnen inspireren.

Met vriendelijke groet, namens de Kerkenraad
Piet Oldenziel, (interim-)voorzitter

Binnen de Kerkenraad wordt er in drie ‘colleges’ gewerkt aan alles wat er rondom de Dorpskerk speelt, in bestuurlijke zin, maar ook op sociaal en maatschappelijk vlak.

De kerkrentmeesters voeren het beheer over financiële en materiële zaken (geld en gebouwen), de diaconie ‘zorgt voor de armen’ (o.a. via inzamelingsacties, collectes en goede-doelenacties) en de ouderlingen van het consistorie houden zich bezig met het welzijn en de pastorale zorg van de kerkleden. De predikant is onderdeel van het consistorie.

De drie colleges werken grotendeels zelfstandig en vergaderen in kleine groep. Maar in de maandelijkse Kerkenraadsvergadering komt iedereen bij elkaar, en wordt verslag gedaan van wat er speelt. Over nieuwe plannen, uitgewerkte voorstellen of beleid wordt gezamenlijk een besluit genomen.

Wist u, dat u via de scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) altijd ideeën, voorstellen of vragen mag inbrengen voor de Kerkenraadsvergadering?

Er zijn twee bank rekeningen van de Kerkrentmeesters nl.: IBAN reknr. NL71 INGB 0000 1446 30 of  IBAN reknr. NL45 RABO 0308 4012 39.

Ook zijn er mogelijkheden tot fiscaal aftrekbare giften, raadpleeg daarvoor onze pagina over de ANBI