Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

COLLECTEROOSTER 

18-11 De Cocon  

De Cocon is een daklozenopvang in Hilversum waar iedereen die dakloos is wordt opgevangen. In het dienstencentrum kunnen  bezoekers van De Cocon binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of gewoon voor een gezellig praatje. Er is verse koffie en thee, er kan gebruik gemaakt worden van de computer en er ligt een krant. Verder is het mogelijk om kleren te wassen of om te ruilen en er is gelegenheid om te douchen. 

25-11 De Hezenberg

Het doel van de Hezenberg is om duurzame verandering te realiseren in de persoonlijke levens en omstandigheden van mensen. Dit gebeurt met behulp van specialistische GGZ-behandelingen, pastorale begeleiding en retraites, met verblijf of ambulant. De programma’s zijn gebaseerd op een open christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten. Wat verbindt is dat men met elkaar op weg id, in hoopvol vertrouwen en in het geloof dat er verandering mogelijk is. 

02-12 Exodus

De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei. Exodus biedt een begeleid wonen traject in één van de Exodushuizen of biedt steun met ambulante hulpverlening. Exodus kan dank zij giften en donaties perspectief bieden aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.

09-12 VluchtelingenWerk

Mensen die moeten vluchten voor hun leven en in Nederland aankomen, staan er meestal alleen voor. De ondersteuning die VluchtelingenWerk biedt, is dan ook hard nodig. VluchtelingenWerk biedt juridische begeleiding tijdens hun asielprocedure hen helpt bij het opbouwen van een nieuw bestaan. 

16-12 Voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Daarnaast willen de voedselbanken de zelfredzaamheid van de klanten vergroten door hen te stimuleren adequate hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo zorgen zij er voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Voedselbanken zoals Gooi & Omstreken functioneren op die manier als schakel tussen overschot en (verborgen) armoede. 

23-12 Inloophuis Wording

Inloophuis Wording is een inloophuis voor dak- en thuislozen en anderen aan de rand van de samenleving waar met warmte in letterlijike en figuurlijke zin warmte wordt geboden: een kopje koffie, een belegde boterham, soep, een vriendelijk woord en een luisterend oor.

Om dit werk te kunnen blijven doen is Stichting Inloophuis Wording afhankelijk van de solidariteit van kerken en andere organisaties in Hilversum en omgeving.

COLLECTEVERANTWOORDING

September 2018

02-09  Mission Possible                             € 147,51

09-09   Exodus                                           € 133,84

16-09   Inloophuis Wording                       € 130,20

23-09    PAX                                              €   74,65

30-09   Voedselbank                                   € 106,20 

Oktober 2018

07-10 Stichting Child                                €  87,90

14-10 Wereldvoedseldag/Nepal                €  96,80

21-10 Hospice Kajan                                 € 198,35

28-10 C’est la Vie huis                              € 130,45 

14-10 extra collecte: Sulawesi                   € 177,80

Namens het college van diakenen,

Hartelijk dank!

Marry van Haandel

COLLECTEROOSTER 

18-11 Vorming en toerusting

Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen. Ook wij hebben in onze tijd behoefte aan houvast en ook voor ons bestaan er fundamentele vragen als: Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier op aarde? Waar ga ik naar toe? 

25-11 Onderhoud kerkhof

Het onderhoud van ons kerkhof is op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar als altijd de bestemming van deze collecte. 

02-12 Pastoraat eigen gemeente

Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw.

09-12 Cantorij

De cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten. De Cantorij van de Dorpskerk is een koor met meer dan 30 enthousiaste zangers en stelt zich de beoefening van koorzang op hoog niveau ten doel. De Cantorij is vandaag het doel van onze collecte, uw steun zeker waard. 

16-12 Instandhouding kerk

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en instandhouden van de Kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro's. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk. 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen. 

COLLECTEVERANTWOORDING 

23-09 Pastoraat eigen gemeente       €  58,50

30-09 Cantorij                                 €  97,26

07-10 Com. Kruispunt                      €  97,75

14-10 Kerk en Vrede                       €  55,35

21-10 Verlichting en Verwarming    €  97,80

21-10 Onderhoudsfonds Kerk          €  94,07 

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.  
Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

 

COLLECTEROOSTER

14-10 KERK EN VREDE
Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid.

21-10 VERLICHTING EN VERWARMING
De wintertijd breekt aan, de laatste zondag van oktober gaat de klok weer 1 uur achteruit. Het wordt kouder, de verwarming een graadje hoger en het licht eerder aan. Al met al brengt dit vele extra kosten met zich mee.

28-10 KERK EN ISRAEL
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. In de kerkorde staat dat de kerk geroepen is om in al haar geledingen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte
te geven aan haar onopgeefbareverbondenheid met het volk Israël.

04-11 ONDERHOUDSFONDS KERK EN PASTORIE
Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en instandhouden van de Kerkelijke gebouwen. De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro's. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk.

11-11 COMMUNICATIE
Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

26-08 Eredienst € 122,35

02-09 Nieuwe Liedboeken € 117,30

09-09 Kerkblad Onderweg € 111,15

16-09 Jeugdwerk € 123,65

23-09 Pastoraat € 58,50

30-09 Cantorij € 97,26

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.
Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.  

Met vriendelijke groet,
Namens het gehele College van Kerkrentmeesters, Klaas Kos

 

14-10 Kerk in Actie/Wereldvoedseldag:

De grond in de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is arm. Landbouw is moeilijk en levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. In de overige maanden is er gebrek aan voldoende eten. Vooral kinderen zijn het slachtoffer. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. In de Rukum-regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Deze vis wordt verkocht op de lokale markt. Samen met United Mission Nepal (UMN) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen en over de verkoop van de vis. Daarnaast worden gezinnen geholpen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen.

21-10 Hospice Kajan in Hilversum

 Hospice Kajan is een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren. Hospice Kajan draait voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers. Dankzij donaties kan het gebouw en de tuin de gewenste huiselijke uitstraling gegeven worden en het verblijf voor de bewoners zo aangenaam mogelijk worden gemaakt.. Dat zit ook in de kleine dingen zoals bloemen in en rondom het huis, kunst aan de wanden, een kopje versbereide soep… Eigenlijk alles wat eraan bijdraagt dat de bewoners en hun familieleden en vrienden zich thuis voelen.

28-10 C’est la Vie huis

In het Cést la Vie huis wordt het mogelijk gemaakt om de laatste fase in het leven van mensen met een ongeneeslijke ziekte zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Naast hospicezorg is er ook ruimte voor respijtzorg om mantelzorgers te ontlasten tijdens een vakantie. Ook is er de mogelijkheid van tijdelijke opvang wanneer na een ziekenhuisopname thuiszorg niet toereikend is. De vergoeding door zorgverzekeraars en de eigen bijdragen zijn niet voldoende om alle kosten te dekken. 

4-11 Kerk in Actie: najaarszendingsweek

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen.

 11-11 Hospice Huizen

In het begin van dit jaar is het Hospice Huizen, Gooierserf 126, geopend. Dit is een gastvrij huis waar iedereen die naar verwachting nog korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door familie, vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners. In het Hospice Huizen staat de wens van de gast en zijn of haar familie centraal. Er is tijd en aandacht voor de dagelijkse zorg, voor zomaar even een praatje of een spelletje of een goed gesprek. 

 18-11 De Cocon  

De Cocon is een daklozenopvang in Hilversum waar iedereen die dakloos is wordt opgevangen. In het dienstencentrum kunnen  bezoekers van De Cocon binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of gewoon voor een gezellig praatje. Er is verse koffie en thee, er kan gebruik gemaakt worden van de computer en er ligt een krant. Verder is het mogelijk om kleren te wassen of om te ruilen en er is gelegenheid om te douchen. 

COLLECTEVERANTWOORDING

Augustus 2018

05-08  Stichting de Vrolijkheid                  €  94,42

12-08  Zending                                       € 145,85

19-08  Viore                                            € 110,75

26-08  De Hoop                                       € 127,40 

De kaartverkoop van mevrouw Annelet Weegenaar heeft 38,50 opgebracht.

Alles voor het goede doel “Het vergeten kind”.                                  

Allen heel hartelijk dank!

 namens het college van Diakenen, Marry van Haandel

COLLECTEROOSTER 

09-09 Kerkblad Onderweg

Vandaag collecteren wij voor een van de communicatiemiddelen van de kerk, het kerkblad Onderweg, ter dekking van de onkosten. 

16-09 Jeugdwerk

Vandaag collecteren we voor het jeugdwerk in onze kerk. Uw jeugd heeft de basis gevormd voor uw huidige geloofsleven en daar is de basis gelegd voor ons huidige kerk zijn. 

23-09 Pastoraat eigen gemeente

Het pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. Het Pastoraat in de eigen gemeente is een belangrijk fundament van onze kerkelijke gemeenschap.  

30-09 Cantorij

De Cantorij is vandaag het doel van onze collecte, uw steun zeker waard. 

07-10 Activiteiten Commissie Kruispunt

Zij organiseert activiteiten voor 70 + binnen onze gemeente. Ook uw hulp is zeer welkom. 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING 

01-07 Eredienst                               € 

08-07 Pastoraat eigen gemeente     € 000,00

15-07 Jeugdwerk                             € 000,00

22-07 Koffiedrinken na de dienst   € 000,00

29-07 Cantorij                                 € 000,00

05-08 Onderhoudsfonds                  € 000,00

12-08 Gedachtenisfonds                 € 000,00

19-08 Orgelfonds                            € 000,00

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.  

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

 

COLLECTEROOSTER

09-09 Exodus

Exodus biedt perspectief aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Met vrijwilligers wordt gewerkt aan een veilige samenleving waarin herstel mogelijk is. Er worden groepsactiviteiten geboden tijdens de detentie en aan (ex-)gedetineerden worden verschillende mogelijkheden geboden om werkervaring op te doen onder professionele begeleiding.  

16-09 Inloophuis Wording

Een huis in Hilversum voor dak- en thuislozen en anderen aan de rand van de samenleving waar warmte in letterlijke en figuurlijke zin wordt geboden. Naast een vriendelijk woord en een luisterend oor kan men hier ook terecht voor een kopje koffie, een belegde boterham, soep en iedere donderdag een warme maaltijd. Dit is slechts mogelijk bij voldoende financiële steun van kerken en regionale organisaties.

23-09 PAX

Voor de Nederlandse naoorlogse generatie is opgroeien in vrede de normaalste zaak. Toch worden wereldwijd zo’n 60 conflicten uitgevochten. Grote oorlogen maar ook kleine geschillen die de samenleving ontwrichten en veel leed aanrichten onder de burgerbevolking. De bescherming van burgers staat centraal in het werk van PAX. Op veel plekken in de wereld waar geweld en wantrouwen heerst, steunt PAX lokale initiatieven die de dialoog op gang brengen en verschillende groepen mensen met elkaar in contact brengen.

30-09     Voedselbank

Ondanks dat het goed gaat met de economie zijn nog steeds mensen afhankelijk van de Voedselbank. De Voedselbank steunt deze mensen in nood door hen gedurende drie maanden één keer per week kosteloos een voedselpakket ter beschikking te stellen ter aanvulling op hun krappe budget. Vier keer per jaar houden we een inzameling van producten, daarnaast verdient de voedselbank ook onze financiële steun. 

07-10 Stichting Child

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak (‘shelter’) verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker.

14-10 Kerk in actie/Wereldvoedseldag

De grond in de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is arm. Landbouw is moeilijk en levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. In de overige maanden is er gebrek aan voldoende eten. Vooral kinderen zijn het slachtoffer. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. In de Rukum-regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Deze vis wordt verkocht op de lokale markt. Samen met United Mission Nepal (UMN) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop van de vis.

COLLECTEVERANTWOORDING

juli 2018

01-07 Nieuw Hydepark           € 151,95

08-07 Vrienden van Torenhof € 76,00

15-07 Stichting Child              € 110,80

22-07 Vluchtelingenwerk        € 120,29

29-07 De Cocon                       € 120,40 

Alle gevers hartelijk dank.

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) heeft een lange en rijke geschiedenis. De inkomsten van de Diaconie vormen de basis voor de mogelijkheid mensen en goede doelen te ondersteunen. Deze inkomsten bestaan uit de (vaak) gulle gaven van onze kerkgangers bij de wekelijkse collectes en uit de inkomsten van het diaconaal vermogen.

Door middel van het centrale collecte rooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en met de 40-dagen-aktie van de gezamenlijke kerken in Blaricum, Laren en Eemnes zijn er heel veel goede doelen te bedienen met deze goede gaven. Onderscheid wordt gemaakt waar we het geld voor gebruiken t.w. internationaal, landelijk en plaatselijk.

Wij willen als diaconie niet de ogen sluiten voor nood in ons eigen land en willen daarom meer nadruk gaan leggen op de plaatselijke en landelijke doelen, mede omdat een binding met het doel waarvoor gecollecteerd wordt een steeds belangrijker element vormt in de bereidwilligheid daaraan te schenken. Dit laat onverlet de collectes voor Kerk in Aktie en de 40-dagen-aktie en collectes bij grote rampen. Hiervoor zijn wij altijd bereid daar met onze financiële middelen in bij te dragen en dat ook aan onze begunstigers te vragen.

Wat nu is nu nieuw in ons beleid? Om te beginnen maken wij in onze verdeling over de drie regionale aanwendingen een aanpassing waarbij het aandeel plaatselijk en landelijk groter wordt en daarmee de internationale giften minder zullen worden.

Tevens hebben we besloten om het aantal doelen te beperken en liever twee of drie keer voor hetzelfde doel te collecteren in plaats van maar één keer. Minimale bijdragen betekenen weinig en de betrokkenheid vervaagt als het niet wordt herhaald.

Tenslotte hebben we als diaconie besloten om uit eigen middelen bij te dragen aan de projecten waarvoor wordt gecollecteerd. Dat wil zeggen dat wij de afdracht van de collectes zullen verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen. Dit gevoegd bij het feit dat we meerdere malen voor hetzelfde doel collecteren geeft ook serieuze inhoud aan de uiteindelijke bijdrage.

In de eredienst lichten wij iedere week toe waar de collecte voor bedoeld is en wat de reden is dat een dergelijk doel ondersteund is.

Met een gift aan de Kerkrentmeesters wordt het werk in de plaatselijke gemeente mogelijk gemaakt.

Een bijdrage kunt u overmaken op de rekening van de Kerkrentmeesters: bank nr. 144 630 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Blaricum