Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Hierbij enkele links naar collega-kerken-websites en/of goede doelen

  • Indien u een BEL activiteit wilt bezoeken kunt u ook kijken op www.belkerken.nl. Daarin staat tevens de openstelling van al de BEL-kerken vermeld.

  • de 40 dagen actie heeft een eigen site nl. www.40-dagenaktie.nl

  • info over de opzet van de PKN Kerken, waartoe wij behoren

  • klik hierop voor een site met verwijzing  naar adressen, websites ed. van kerkelijke gemeenten, geordend per provincie. 

  • Kijk naar de film over het optreden in en om de Dorpskerk juli 2018: https://youtu.be/EOrmxG8zB_s

     

Kerkelijke colleges is een verzamelnaam van

  1. Het Consistorie
  2. De Kerkrentmeesters en
  3. De diakenen

Ad a) Wat is het Consistorie? 

Het Consistorie wordt gevormd door de Ouderlingen en ook de predikant maakt deel uit van het consistorie, evenals de Scriba.

In de Dorpskerk kennen we Ouderlingen met een taak, zoals wijkouderlingen, jeugdouderling of ouderling psycho pastoraat.
En we kennen Ouderlingen met een beperkte taak. 

Alle ouderlingen zijn ambtsdragers en zijn gekozen door de kerkenraad voor hun taak en bevestigd in het ambt tijdens een kerkdienst.

De ouderlingen met beperkte taak zijn geen kerkenraadslid, maar hebben net zoals de ouderlingen ook de taak om tijdens de zondagse kerkdienst Ouderling van Dienst te zijn (ontvangst gastpredikant, voorgaan in consistoriegebed, lector in een kerkdienst en verantwoordelijk voor het ordentelijk te laten verlopen van die kerkdienst).

Eén van de Ouderlingen met beperkte taak nodigt ook gastvoorgangers uit in verband met het te maken jaarlijkse preekrooster.  

De ouderlingen die kerkenraadslid zijn, hebben een bijzondere verantwoordelijkheid, omdat zij meedenken over het te voeren beleid en dat mede bepalen. Verder ligt hun primaire verantwoordelijkheid op het gebied van de pastorale zorg.
De taken van deze kerkenraads-ouderlingen zijn:

-             Jeugdouderling: aanspreekpunt voor ouders met kinderen
-             Wijkouderling: aanspreekpunt voor dagelijkse vragen van gemeenteleden
-             Ouderling psycho pastoraat aanspreekpunt voor vervolg-pastoraat dat voortvloeit uit de bijzondere noden van gemeenteleden op psycho-pastoraal terrein. 

Eens in de vier weken vergaderen de ouderlingen met de predikant en nu deze plaats vacant is, wordt dit overleg gevoerd met Ds. Arie de Boer, die tijdelijk en speciaal voor het pastoraat verbonden is aan de Dorpskerk, in de meest brede zin van het woord.

De ouderlingen worden ondersteund door een netwerk van zo’n 25 contactpersonen. Deze zorgen er op hun beurt voor dat gemeenteleden in hun wijk regelmatig bezocht worden. Is er vreugde óf verdriet op een adres dan weet men de ‘eigen’ contactpersoon te vinden of wordt men door de contactpersoon bezocht. Ook kan er tussentijds aanleiding zijn dat u de contactpersoon wilt spreken schroom dan niet om contact met hem/haar op te nemen. Viermaal per jaar bezoekt de contactpersoon de gemeenteleden in zijn/haar wijk, denk aan momenten, zoals: Pasen, Kerst, Kerkbalans of bij de Start van het Seizoen.  

Heeft u uw contactpersoon iets te melden, dan kunt u uw contactpersoon mailen.

Ad b) Wat doet het college van Kerkrentmeesters?  

In onze gemeente kennen we ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters.

De ouderling-kerkrentmeesters zijn ouderlingen met een speciale taak, die ook in de kerkenraad zitting hebben als ambtsdragers. Zij moeten bij de uitvoering van hun taken binnen de grenzen van het beleidsplan en van de begroting blijven, die de Kerkenraad heeft vastgesteld. Zij hebben de zorg voor de financiën en beheren het Kerkgebouw en de Pastorie.

Meer specifiek: het beheren van en het beschikken over de hen toevertrouwde financiën van de Protestantse Gemeente Blaricum, waaronder natuurlijk ook valt het verwerven van inkomsten, o.m. door de welbekende actie Kerkbalans, jaarlijks in de maand januari. Daarnaast treedt het College van Kerkrentmeesters op als werkgever van allen, die een arbeidsovereenkomst met de Protestantse Gemeente Blaricum hebben.

Het Kerkelijk Bureau, incl. Ledenadministratie valt onder het College van Kerkrentmeesters. 

Daarnaast zijn er kerkrentmeesters. Zij zijn geen lid van de kerkenraad. Zij brengen hun deskundigheid in om praktische zaken voor de kerk te behartigen. Zo kennen we in onze gemeente kerkrentmeesters met de volgende taken:
-           beheren van het kerkelijk bureau/de ledenadministratie
-           beheren van ons Kerkhof

Ad c) Wat doet de Diaconie in onze Dorpskerk?

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Blaricum wordt bestuurd door het College van Diakenen, dat verantwoording verschuldigd is aan de Kerkenraad. Het beheer van de Diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de Kerk; het betreft twee verschillende rechtspersonen.

De inkomsten van de Diaconie bestaan o.a. uit collectes tijdens de kerkdiensten, welke in algemene zin bestemd zijn om hulp te bieden aan hen, die dit nodig hebben. De Diaconie collecteert voor regionale-, landelijke- en werelddoelen.

Regionale doelen betreffen met name zorg, vooral in hospices, en regionale ondersteuning van projecten in de derde wereld zoals de samen met de andere BEL-gemeenten georganiseerde 40-dagen actie.

Landelijke doelen beogen vooral hulp te verlenen tijdens en na detentie, in azielzoekerscentra, aan dak- en thuislozen en in de geestelijke gezondheidszorg. Collectes voor werelddoelen worden tenslotte aangestuurd door de Protestantse Kerk Nederland, welke zich o.a. richt op ontwikkelingssamenwerking, milieu en vluchtelingenhulp, veelal in samenwerking met en ter ondersteuning van NGO’s, hulpverlenings- en mensenrechtenorganisaties.

De Diaconie vult de opbrengst uit alle collectes uit eigen middelen aan. Daarbij past zij een verdeelsleutel toe, die in een hogere aanvulling resulteert naarmate het doel dichterbij ligt. Daarnaast houdt zij een noodfonds aan, dat ten doel heeft om te kunnen bijdragen in het geval van onverwachte gebeurtenissen als natuurrampen.

Evenals in veel andere kerken kent ook onze kerkgemeente een maandelijks kerkblad, dat ‘Onderweg’ heet en een gezamenlijke uitgave is met de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.

Elke werkgroep of persoon van de kerk, die iets te melden heeft, kan kopij insturen. Vermeld in de onderwerp-kopregel altijd voor welk onderdeel en voor welke rubriek uw kopij bestemd is: (bijv. PGB/Startzondag of Algemeen/concert). Instructies voor het aanleveren van kopij kunt u via email bij de redactie aanvragen. Data, waarop de kopij bij de redactie binnen moet zijn en de verspreidingsdata voor de volgende nummers:

Nr.        Kopijdatum                Uiterlijke verspreidingsdatum

 

8          wo 09-09                    za 26-09

9           wo 07-10                   za 24-10

De redactie van het kerkblad behoudt zich het recht voor:
-           kopij in te korten bij ruimtegebrek;
-           aangeboden berichten zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen.

Het kopij-adres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Hoofdredacteur is mw. Alice van Kalsbeek, emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zij is gemeentelid van de Prot.Gemeente Laren-Eemnes 

Voor vragen aan de redactie, bijv. u wilt overleggen of hetgeen u wilt schrijven in het Blaricumse kerkbladgedeelte opgenomen mag worden. Mailt u dan ons gemeentelid tevens redactielid van het kerkblad: Bram Veerman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wilt u kennismaken met het kerkblad ‘Onderweg’?

Zolang de Dorpskerk nog beperkt geopend is, in verband met het Coronavirus, zijn er geen kerkbladen te verkrijgen in de kerk. Wilt u toch een kerkblad ontvangen lezen en heeft u geen abonnement, mail dan de Wijkouderling: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en zij zorgt dat er een in uw bus valt. Bent u pas ingeschreven als lid van onze kerk? Dan ontvangt u automatisch van de Ledenadministratie een kennismakingsexemplaar in uw brievenbus

Besluit u tot een abonnement, dan verzoeken wij u contact op te nemen met dhr. Leo van Deutekom, telnr. 5255478, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (abonnementen/bezorging).

Hierna ontvangt u bericht op welke wijze u uw abonnementsgeld kunt voldoen. De kerkenraad van de Prot.Gem.Blaricum adviseert haar leden een abonnement te nemen. In het kerkblad ‘Onderweg’ staat namelijk de meest recente informatie over de activiteiten van de kerk en hoe laat deze beginnen, maar ook telefoonnummers van deze en gene die wij niet op de website mogen publiceren ivm de Wet op de Privacy.

De jaarlijkse kosten zijn ongeveer € 12,50 voor leden in de BEL-gemeente en voor postabonnee’s is dit € 15,--. 

-----------------------------

De Website-Redactie "ontleent" informatie uit kerkblad "Onderweg" om artikelen hieruit te kunnen plaatsen op de website, zoals activiteiten op de agenda óf als "artikel" onder een van de diverse rubrieken of submenu's van onze website.

Stuurt u dus kopij in naar het kerkblad dan is het aan te raden om tevens aan de websiteredactie te denken dus, graag in de cc het mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wegens de nieuwe Privacy regels past de webredactie  soms "censuur" toe. Teksten uit de "Onderweg" die persoonlijke gegevens, waarvoor geen toestemming is gegeven, bevatten, worden dus niet gepubliceerd op het openbare gedeelte van deze website. 

Indien u het laatste Kerkblad Onderweg digitaal wilt ontvangen is dat op aanvraag mogelijk. Ook oudere nummers van Onderweg zijn op aanvraag digitaal beschikbaar. U dient dan wel lid(-maat)  te zijn van onze Dorpskerk. Dit ivm de nieuwe AVG-regeling. Mail uw aanvraag naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.