Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 
Kerkbalans en giften

Kerkbalans en giften

 

Wat is Kerkbalans?

Kerkbalans is een landelijke actie van diverse kerkgenootschappen om aan hun leden (en andere belangstellenden) een vrijwillige financiële bijdrage te vragen, die volledig ten goede komt aan de eigen gemeenschap. Door uw bijdrage bepaalt u dus mede welke financiële mogelijkheden er zijn binnen onze gemeente.

In januari zal er een brochure aan u worden uitgereikt met de toelichting voor 2016. In de kerk (bij de leestafel) kunt u ook een brochure vinden, mocht u hem gemist hebben,

Ook worden hierin de fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden tot een toezegging voor 5 jaar onder uw aandacht gebracht.
Voor het belastingformulier voor overeenkomst voor een periodieke gift in geld kunt u hierop klikken.

Zie ook de uitleg van de Belastingdienst voor schenkingsvoordeel (klik hierop). Wij hebben nl. een ANBI status; dit staat elders op de site uitgelicht;, klik hierop.

RSIN/fiscaal nummer protestantse gemeente Blaricum is : 002608534
RSIN/fiscaal nummer  van de Diaconie te Blaricum is 824133596

Wat betreft gewone giften?

Met een gift aan de Kerkrentmeesters wordt het werk in de plaatselijke gemeente mogelijk gemaakt. Een bijdrage kunt u overmaken op de rekening van de Kerkrentmeesters. Er zijn twee bank rekeningen van de Kerkrentmeesters nl.: IBAN reknr. NL71 INGB 0000 1446 30 of  IBAN reknr. NL45 RABO 0308 4012 39

Het is ook mogelijk om ‘vriend’ te worden. Als vriend sympathiseert u met de Dorpskerk. U draagt financieel een steentje bij. De namen van het bestuur (en oprichters) van de stichting zijn Piet Westland, Rene de Fouw en Teun Bouwer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Westland per mail.

Met een gift aan het Gedachtenisfonds wordt een duurzame investering in het gebouw van de Dorpskerk gedaan ter uitstraling en verfraaiing. Een bijdrage kunt u overmaken op de rekening van het Gedachtenisfonds: t.n.v. Protestantse Gemeente Blaricum inz. Gedachtenisfonds. IBAN reknr. van het Gedachtenisfonds: NL15 RABO 0117 0243 68.

Ook hier zijn de fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden tot een toezegging voor 5 jaar van toepassing alsmede de uitleg van de Belastingdienst voor schenkingsvoordeel (klik hierop).

Voor een kort overzicht van alle Bankrek. nummers zie ook bij Contact/rekeningnummers.
Voor het belastingformulier voor overeenkomst tot gift in geld kunt u hierop klikken en voor het formulier voor overeenkomst tot gift in natura kunt u hierop klikken.

Geachte gemeenteleden,

Na de afgelopen roerige tijden zijn we als gemeente in rustiger vaarwater terecht gekomen. Tijd om de balans op te maken, letterlijk en figuurlijk en tijd om vooruit te kijken.

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft via het Kantoor Kerkelijke Administratie (KKA) in Amersfoort externe deskundigheid en administratieve ondersteuning ingehuurd. Het resultaat ziet u terug in onderstaande samenvatting jaarrekening 2014. Dit is de financiële weergave van het reilen en zeilen van het afgelopen boekjaar, met extra kosten voor de predikanten en een tegenvallende opbrengst Kerkbalans. Uit het aanzienlijk tekort kunt u opmaken dat er verandering moet komen op een aantal terreinen. Daarvoor is ondermeer de begroting 2016 opgesteld (zie de verkorte weergave hieronder). Deze begroting gaat uit van een voorzichtige raming van de vrijwillige bijdragen!

Het is van groot belang dat de inkomsten uit de Kerkbalans omhoog gaan, vooral om in de loop van 2016 een aanvraag voor een nieuwe predikant te kunnen onderbouwen!

Het doel voor 2017 en volgende jaren is het tekort weg te werken en een sluitende exploitatie te realiseren. Uw hulp is daarbij onontbeerlijk. Het CVK werkt samen met de gemeente adviseur kerkbeheer en het KKA aan een meerjarenprognose voor de komende 6 jaar.

Via het kerkblad houden wij u op de hoogte van de vorderingen op dit gebied.

Helpt u mee de Protestantse Gemeente Blaricum ‘in balans’ te houden?

Wij willen allen die het afgelopen jaar een bijdrage hebben gegeven van harte danken en zien de komende actie Kerkbalans met vertrouwen tegemoet.

U kunt de jaarrekeningen en de begrotingen inzien bij ondergetekende. Graag even bericht als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken (tel. 0651340553).

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Piet Oldenziel Penningmeester