Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Collecterooster 

02-04 Pastoraat eigen gemeente

Eén van de facetten van het pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente zoals de prediking, de kinderdienst, de huwelijksdienst, de begrafenisdienst of de doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen de gemeente, zowel door predikant, als door ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

09-04 Eredienst

Het in stand houden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor. 

16-04 Orgelfonds

De Dorpskerk heeft een prachtig Flentrop-orgel dat goed onderhouden moet worden. In de afgelopen jaren is er groot onderhoud geweest aan ons orgel en nog steeds worden er herstelwerkzaamheden aan uitgevoerd. De kosten van deze werkzaamheden zijn enorm. Een aanvulling van het orgelfonds is daarom zeer noodzakelijk. 

23-04 Onderhoud theekoepel

In de pastorietuin staat een prachtige theekoepel. Aan dit monument worden momenteel onderhoudswerkzaamheden gedaan en daar zijn grote kosten mee gemoeid. Middels deze collecte vragen wij u een steentje bij te dragen. 

30-04 Verlichting en verwarming

Ook al is het nu zomertijd, toch vragen wij uw bijdrage voor verlichting en verwarming van de kerk. De energieprijzen zijn nog steeds erg hoog. 

07-05 Cantorij

De Dorpskerk Cantorij zorgt voor de muzikale invulling en ondersteuning van de erediensten en stelt zich de beoefening van koorzang op hoog niveau ten doel. De Cantorij is uw steun zeker waard. 

Collecteverantwoording

Februari 2023

Communicatie                      €    122,70

Eredienst                              €    121,45

Verlichting en

Verwarming                        €    125,65

Onderhoud
kerkelijke gebouwen          €    108,00

Via de Rabobank werd deze maand  € 86 ontvangen  voor de verschillende collectes, waarvan € 30 via de QR-code. Alle gevers onze zeer hartelijke dank.

Wellicht ligt de acceptgiro voor de Solidariteitskas 2022 of het kerkblad Onderweg nog op het stapeltje te betalen, wij zouden het op prijsstellen om alsnog uw bijdrage op het bekende banknummer NL71 INGB 0000 144 630 daarvoor te ontvangen. Bij voorbaat onze hartelijke dank hiervoor. 

Deze maand mochten wij ook een aantal anonieme giften ontvangen namelijk van € 2.500,--, € 500,-- tbv het orgel en een extra gift voor de kerkbalans van € 2.000,--. Heel hartelijk dank daarvoor en we zullen deze gelden zeker de gevraagde bestemming geven.  

Kerkbalans 2023

“Geef vandaag voor de Kerk van morgen”.

Het verheugt het College van Kerkrentmeesters en de kerkenraad zeer u te kunnen mededelen dat de actie volgens de kerkelijke administratie op dit moment een bedrag aan toezeggingen en betalingen van € 64.160,-- heeft opgeleverd, zijnde 89 % van het begrote bedrag.

Mocht het zo zijn dat u geen uitnodiging om vrijwillig bij te dragen ontvangen hebben, dan ligt daarvoor de benodigde informatie op de tafel achter in de kerk. Natuurlijk mag u ook direct een bedrag overmaken op NL71 INGB 0000 144 630.  Wij zijn u zeer dankbaar als u de laatste 11 % van het begrote bedrag mede zou willen opbrengen. Zonder voldoende inkomsten kan ook onze kerk immers niet voortbestaan. 

René de Fouw, administrateur 

 

Collecterooster

26-02 Instandhouding kerkelijke gebouwen
Onze kerkelijke gebouwen zijn prachtige oude monumenten die regelmatig onderhoud nodig hebben. Dat onderhoud is een kostbare zaak, waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Wij vragen daar uw financiële steun voor. 

05-03 Onderhoud theekoepel
In de pastorietuin staat een prachtige theekoepel. Aan dit monument worden momenteel onderhoudswerkzaamheden gedaan en daar zijn grote kosten mee gemoeid. Middels deze collecte vragen wij u een steentje bij te dragen. 

12-03 Verlichting en verwarming
We zitten midden in de wintertijd. De verwarming moet de kerk eerder verwarmen en het licht moet eerder aan. Dit brengt met de gestegen energieprijzen veel extra kosten met zich mee. 

19-03 Communicatiemiddelen
Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap. Dit gebeurt via ons kerkblad Onderweg, via onze website (binnenkort geheel vernieuwd) en via nieuwsbrieven. 

26-03 Pastoraat eigen gemeente
Eén van de facetten van het pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente zoals de prediking, de kinderdienst, de huwelijksdienst, de begrafenisdienst of de doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen de gemeente, zowel door predikant, als door ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

Abonnement Onderweg
Door de gestegen kosten hebben wij de abonnementsprijs voor ons kerkblad Onderweg moeten verhogen. Voor dit jaar gelden de volgende tarieven: een gewoon abonnement gaat € 12,50 kosten en een postabonnement € 22,50 (mede door de gestegen portokosten). 

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Henk Aertsen, voorzitter.

Collecteverantwoording

Januari 2023

Nieuwjaarscollecte              €      97,55

Verlichting en

Verwarming                            €    135,80

Onderhoud

kerkelijke gebouwen          €    159,85

Pastoraat                                 €    106,35

Voor de verschillende collectes van deze maand werd via de Rabobank een totaalbedrag van € 30,-- en met de QR-code een bedrag van in totaal € 56,-- ontvangen.

Alle gevers onze dank. 

Bijzondere dank past ons voor de vele reacties op de voor de Solidariteitskas en de bijdrage voor Onderweg 2022 verzonden acceptgirokaarten.

Omdat deze kaarten in 2023 worden afgeschaft, beraadt het college zich nog op welke wijze deze bijdragen in 2023 aan u zullen kunnen worden gevraagd. 

In de voorbije maand december kregen wij ook zeer positieve reacties m.b.t. het aanvullen van de vrijwillige bijdragen voor het voorbije jaar. 

Onze zeer hartelijke dank hiervoor.

René de Fouw,  administrateur

 

In de voorbije periode werd de landelijke actie Kerkbalans gevoerd met als motto ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’. De inkomsten zullen vaak niet verder besteed kunnen worden dan in het actiejaar zelf. Maar die besteding zorgt ook weer voor de brug naar vólgende jaren, zodat ook dan onze kerk het middelpunt kan zijn van ons geloofsleven, met de vorming en toerusting daarvan. En óók om actief te zijn als kerk in ons dorp en de regio.

Onze zeer hartelijke dank aan alle gemeenteleden en donateurs voor hun (toegezegde) bijdrage. De eerste telling(en) zijn zeer bemoedigend.

Heeft u geen verzoek tot vrijwillige bijdrage ontvangen en u wilt wel een bijdrage geven, onze rekening NL71 INGB 0000 1446 30 staat daar natuurlijk nog voor open.

Mocht de antwoordenveloppe nog bij u liggen, dan zouden wij deze graag nog van u ontvangen. Mogen wij op u rekenen?

Uw toezegging wordt geregistreerd en bij alle andere gevoegd. U mag erop rekenen dat wij uw bijdrage zeer nuttig besteden. Laten we op elkaar kunnen blijven rekenen en ‘vandaag geven voor de Kerk van morgen!’

Met hartelijke groet, René de Fouw, administrateur

Collecteverantwoording

december             

Verlichting/Verwarming       €   99,65 Onderh. kerk.gebouwen       € 112,60

Eredienst                          € 368,47

Oudejrs.coll./alg.kerkenw.   € 182,41 

Via de Rabobank werd deze maand een totaalbedrag van € 80,-- tbv de verschillende collectes ontvangen. Daarnaast is de in de tweede helft van december geïntroduceerde QR code inmiddels door een 8-tal personen gebruikt en werd een bedrag van in totaal € 100,-- extra voor de verschillende collectes ontvangen. 

Alle gevers onze zeer hartelijke dank. 

Collecterooster

22-01 Koffiedrinken na de dienst:

Niet alleen het kopje koffie, maar óók het smakelijke koekje bij de koffie zouden we niet kunnen missen bij het napraten over de preek na de dienst. Voor dit samenzijn is deze collecte! 

29-01 Pastoraat eigen gemeente:

Wist u dat onze contactpersonen aan onze 80-plus gemeenteleden met hun verjaardag een aardigheidje brengen namens ons allemaal? Vandaag collecteren de kerkrentmeesters hiervoor. Van harte aanbevolen! 

05-02 Communicatiemiddelen:

Voor de website van de Dorpskerk verzorgt Margot Cornelis wekelijks voor een up-to-date van tal van activiteiten en maakt Harry van Schaik menige foto. Maar wist u dat de website binnenkort een complete update krijgt? Om deze onkosten te bestrijden wordt gecollecteerd. 

12-02 Eredienst

Voor de instandhouding van de Eredienst en de eens per maand bijbehorende Kinderdienst is deze collecte. Bijbelse verhalen uitleggen aan kinderen, die dit creatief vertolken: mooi! 

19-02 Verlichting en Verwarming:

Ondanks dat we tegenwoordig onze jassen aanhouden tijdens de kerkdiensten en de verwarming een paar graden lager afgesteld is, zijn er extra kosten voor de hogere energieprijzen te betalen. 


Kerkbalans 2023

In de komende periode wordt de landelijke actie Kerkbalans met als motto “Geef vandaag voor de Kerk van morgen” georganiseerd. De inkomsten zullen vaak niet verder besteed kunnen worden dan in het actiejaar zelf, maar die besteding zorgt ook weer voor de brug naar vólgende jaren, zodat ook dan onze kerk het middelpunt kan zijn van ons geloofsleven, met de vorming en toerusting daarvan. En óók om actief te zijn als kerk in ons dorp en de regio. De kerkenraad heeft in de begroting een bedrag van € 72.000,--  opgenomen als vrijwillige bijdrage, laten we er met elkaar voor zorgen dat we dit bedrag zullen evenaren (een bedrag dat we ook in 2022 mochten ontvangen).
Mede door onze nieuwe dominee Jurjen Zeilstra worden tal van nieuwe initiatieven ontplooit, denkt u aan: weer kinderen in de kerk; gesprekskringen – ook voor onze tieners; leerhuizen; muziek op de zondagmiddag; maaltijdavonden; groothuisbezoek; etc.  En dat er nog steeds voldoende contactpersonen kunnen worden gevonden, dat is echt bijzonder in deze tijd; kortom we groeien met elkaar verder als Gemeente van Christus!  Uw wijk-contactpersoon zal ook dit jaar op pad gaan om u  de Kerkbalans-envelop te overhandigen. Laten we op elkaar kunnen blijven rekenen! “Geef vandaag voor de Kerk van morgen!” 

Met hartelijke groet,

René de Fouwadministrateur

 

 

Op 8 november jl. heeft het College van Kerkrentmeesters de opgestelde concept begroting 2023  akkoord bevonden. Op 17 november jl. heeft ook de Kerkenraad de begroting goedgekeurd en verbindend verklaard. Zoals gebruikelijke ligt deze bij de administrateur voor de gemeenteleden ter inzage. Mocht u belangstellend zijn, spreek me aan in onze kerk,  bel me even op 035-5336405, email me op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en we maken een beider passende afspraak.

De begroting van 2022 sloot, op gelijke grondslag, hetgeen wil zeggen zonder beleggingsresultaat, op een negatief saldo van € 46.150. De begroting van 2023  komt uit op een negatief resultaat van € 64.000. De daling van het resultaat wordt voor een groot deel veroorzaakt door de verdrievoudiging van de energiekosten voor onze kerk, wat

€ 14.000 extra kosten tot gevolg heeft.

De kerkenraad heeft inmiddels besloten om de temperatuur tijdens de diensten en bijeenkomsten te matigen om het energieverbruik te beperken.

Daarnaast is in de cijfers een indexstijging van 10 % opgenomen en zijn de kosten tegen het licht gehouden, waardoor er begrotings-technisch bezuinigingen konden worden doorgevoerd.

De aangevraagde budgetten zijn hierdoor echter niet getroffen.

Collecteverantwoording

Oktober                 
Verlichting/Verwarming         € 128,00

November            
Onderh. kerk.gebouwen       € 122,01
Cantorij                                 € 129,85
Onderhoud Kerkhof              € 251,35
Pastoraat                              €   98,90

In de maand november werd via de bank een totaal bedrag van € 50,00 ontvangen. 

Alle gevers onze zeer hartelijke dank.


Collecterooster

18-12: Eredienst

Het in stand houden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor. 

24-12 Kerstavond: Pastoraat eigen gemeente

Eén van de facetten van pastorale zorg betreft het algemeen functioneren van de gemeente zoals de prediking, de kinder-, huwelijks-, begrafenis- of doopdienst. Pastoraat vindt plaats binnen de gemeente, zowel door predikant, als door ouderlingen en door gemeenteleden onderling. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. 

25-12 Kerstmorgen: Eredienst

Zie 18-12 

31-12 Oudjaar: Algemene kerkelijke doelen

De Oudejaarscollecte is bestemd voor het bovenplaatselijke kerkenwerk als bezinning op pastorale, theologische, liturgische en oecumenische vraagstukken, de ontwikkeling van catechisatie materiaal en de toerusting van ambtsdragers. 

01-01 Nieuwjaarscollecte

“Een goed begin is het halve werk.” Geef daarom met gulle hand. Het collectedoel zullen wij later bekend maken. 

08-01 Verlichting en verwarming

We zitten midden in de wintertijd. De verwarming moet de kerk eerder verwarmen en het licht eerder aan. Dit brengt met de gestegen energieprijzen veel extra kosten met zich mee. 

15-01 Instandhouding Kerkelijke gebouwen

Onze kerkelijke gebouwen zijn prachtige oude monumenten die regelmatig onderhoud nodig hebben. Dat onderhoud is een kostbare zaak, waartoe een onderhoudsfonds in het leven is geroepen. Wij vragen daar uw financiële steun voor. 

22-01 Koffiedrinken na de dienst

Na de dienst genieten van een kopje koffie met wat lekkers? Dat gaat niet voor niets, en daarom vragen wij uw bijdrage hiervoor. 


GIFTEN

Uw giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum. Collecte Kerkrentmeesters.

Collecte College van Kerkrentmeesters

Of u kunt met deze QR-code uw gift overmaken voor het collectedoel van de Kerkrentmeesters. Houdt de camera van uw telefoon (QR-scanner) voor de code. Dan verschijnt er in het beeld een tekstje dat u moet aanklikken, waarna u vanzelf door de betaling gevoerd wordt.
Het standaard bedrag kunt u zelf wijzigen.

  

Henk Aertsen, voorzitter 


 

Mede door de overgang naar een nieuw college kon de jaarrekening 2021 pas vorige maand afgerond worden. Deze ligt nu, zoals gebruikelijk, ter inzage voor gemeenteleden bij mij. Mocht u belangstellend zijn, spreek me aan in onze kerk, bel me even op 035 533 6405, of mail me op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en we maken een beider passende afspraak.

Het afgelopen jaar (2021) bracht een positief saldo van € 5.593 als ‘resultaat’. Hierbij moet aangetekend worden dat er geen resultaat beleggingen is opgenomen. Begroot was een negatief resultaat van € 1.995.

Voor 2022 wordt op dit moment, mede door het kille beursklimaat, een verlies van bijna € 60.000 verwacht.

Kerkbalans 2022 – 2023
Deze maand zullen gemeenteleden van wie er nog toegezegde bedragen openstaan, een herinnering ontvangen, evenals gemeenteleden die nog geen toezegging hebben gedaan. Mocht het zo zijn dat u afziet van uw toezegging, om welke reden dan ook, dan verzoek ik u contact met mij op te nemen.
Van 14 t/m 28 januari 2023 wordt de nieuwe actie Kerkbalans gehouden waarvan het motto is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Wilt u dit jaar al profiteren van extra belastingaftrek dan is er de mogelijkheid om dit jaar, vóór 31 december, uw vrijwillige bijdrage voor 2023 over te maken. Zie de voorwaarden op: www.belastingdienst/giften.

Bij vragen kunt u altijd contact met mij opnemen. 


Solidariteitskas en Onderweg
Deze maand zullen ook de acceptgirokaarten voor de Solidariteitskas en het abonnementsgeld voor Onderweg 2022 verzonden worden. De acceptgirokaarten worden overigens per 30 juni 2023 afgeschaft.

René de Fouw, administrateur.U kunt nog steeds collectebonnen bestellen!
U doet dit door een bedrag in veelvoud van € 20 over te maken op bankrekening NL45 RABO 0308401239 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum, dit o.v.v. uw adres, zodat ze ook afgeleverd kunnen worden.