Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

COLLECTEROOSTER 

13-10 Kerk in actie/Werelddiaconaat

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.

20-10 Hospice Kajan in Hilversum

Hospice Kajan is een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren. Hospice Kajan draait voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers. Mede dankzij de structurele giften wordt een goede basis gegeven om op lange termijn het hospice in stand te houden en uit te bouwen zodat ook in de toekomst de hospice-zorg mogelijk blijft.

27-10 C’est la Vie huis

In het Cést la Vie huis wordt het mogelijk gemaakt om de laatste fase in het leven van mensen met een ongeneeslijke ziekte zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Naast hospicezorg is er ook ruimte voor respijtzorg om mantelzorgers te ontlasten tijdens een vakantie. Ook is er de mogelijkheid van tijdelijke opvang wanneer na een ziekenhuisopname thuiszorg niet toereikend is. De vergoeding door zorgverzekeraars en de eigen bijdragen zijn niet voldoende om alle kosten te dekken. 

3-11 Kerk in Actie: najaarszendingsweek

In Zambia groeit de kerk en daarmee ook de vraag naar predikanten, die gemeenten kunnen leiden in soms arme en moeilijke omstandigheden. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid, klimaatverandering. 

10-11 Hospice Huizen

Het hospice in Huizen is een gastvrij huis waar iedereen die naar verwachting nog korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd. De gasten worden verzorgd door familie, vrienden, vrijwilligers en professionele zorgverleners. In het Hospice Huizen staat de wens van de gast en zijn of haar familie centraal. Er is tijd en aandacht voor de dagelijkse zorg, voor zomaar even een praatje of een spelletje of een goed gesprek.  

17-11 De Cocon  

De Cocon is een daklozenopvang in Hilversum waar iedereen die dakloos is wordt opgevangen. In het dienstencentrum kunnen  bezoekers van De Cocon binnenlopen voor een drankje, een spelletje, om gebruik te maken van internet of gewoon voor een gezellig praatje. Er is verse koffie en thee en er ligt een krant. Verder is het mogelijk om kleren te wassen of om te ruilen en er is gelegenheid om te douchen. 

COLLECTEVERANTWOORDING

Augustus 2019

04-08  Stichting de Vrolijkheid                  €  96,25

11-08  Zending/Pretoria                             € 117,50

18-08   Viore                                              €   95,65

25-08   Stichting De Hoop                         € 173.45                                   

Allen heel hartelijk dank! 

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

COLLECTEROOSTER 

08-09 Exodus

Exodus biedt perspectief aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Met vrijwilligers wordt gewerkt aan een veilige samenleving waarin herstel mogelijk is. Er worden groepsactiviteiten geboden tijdens de detentie en aan (ex-)gedetineerden worden verschillende mogelijkheden geboden om werkervaring op te doen onder professionele begeleiding.  

15-09 Kerk in Actie: Bouw de kerk in Syrië weer op

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist maar ook zijn meer dan 12 miljoen mensen van huis en haard verdreven. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is de kerk daarbij belangrijker dan hun eigen huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie wil meehelpen om de kerk in Syrië weer op te bouwen. 

23-09 PAX

Iedere nieuwe generatie heeft het recht om op te groeien in vrijheid, vrede en rechtvaardigheid. Voor de Nederlandse naoorlogse generatie is opgroeien in vrede de normaalste zaak. Toch worden wereldwijd zo’n 60 conflicten uitgevochten. Grote oorlogen maar ook kleine geschillen die de samenleving ontwrichten en veel leed aanrichten onder de burgerbevolking. De bescherming van burgers staat centraal in het werk van PAX. Op veel plekken in de wereld waar geweld en wantrouwen heerst, steunt PAX lokale initiatieven die de dialoog op gang brengen en verschillende groepen mensen met elkaar in contact brengen. 

29-09     Voedselbank

Ondanks dat het goed gaat met de economie zijn nog steeds mensen afhankelijk van de Voedselbank. De Voedselbank steunt deze mensen in nood door hen gedurende drie maanden één keer per week kosteloos een voedselpakket ter beschikking te stellen ter aanvulling op hun krappe budget. Twee keer per jaar houden we een inzameling van producten, daarnaast verdient de voedselbank ook onze financiële steun. 

06-10 Stichting Child

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak (‘shelter’) verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker. 

13-10 Kerk in actie/Werelddiaconaat

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening. 

COLLECTEVERANTWOORDING

Juli 2019 

07-07 Stichting Epafras                                                     € 128,40                      

14-07 Vrienden van Torenhof                                           € 118,65

21-07 Stichting Child                                                        € 131,91

28-07 Vluchtelingenwerk West- en Midden Nederland   €   83,70 

Alle gevers hartelijk dank! 

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

COLLECTEROOSTER 

14-07 Vrienden van Torenhof

De stichting Vrienden van Torenhof zet zich in om het leven van de bewoners net iets aangenamer te maken.

Voor álle bewoners in Torenhof geldt, dat welzijn en prettig wonen worden bevorderd als er óók ruimte is voor afleiding en ontspanning. De stichting zorgt o.a. voor de hapjes en drankjes bij de bingo-middagen, een attentie met kerst of Pasen en voor een gezellige middag met crêpes en muziek.

21-07 Stichting Child

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker. 

28-07 Vluchtelingenwerk West- en Midden-Nederland

Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Met behulp van honderden vrijwilligers worden de bewoners van alle asielzoekerscentra en de statushouders in bijna alle gemeenten in dit werkgebied ondersteund. Er wordt begeleiding geboden vanaf de asielprocedure tot en met het bouwen aan een zelfstandige toekomst in Nederland. De vluchtelingen in onze gemeente kunnen terecht op het Gooierserf in Huizen. 

04-08 Stichting de Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid organiseert al sinds 1999 kunstzinnige en creatieve activiteiten voor, door en met kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. In de workshops van de Vrolijkheid kunnen deze jonge mensen hun ervaringen verwerken, hun verhaal vertellen en hun talenten ontwikkelen. Zo wordt Vrolijkheid gebracht naar de asielzoekerscentra. 

11-08 Kerk in actie/Zending

Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden.

18-08 Viore

Stichting Viore in Hilversum heeft tot doel om een belangrijke schakel te vormen in de zorgketen voor de mensen in het Gooi en omgeving, die leven met kanker. Een schakel, waar laagdrempelige (niet medische) steun en begeleiding wordt geboden, die er op gericht is de kwaliteit van leven te verbeteren. Viore is afhankelijk van donaties en giften en kent geen vaste, jaarlijks terugkerende financiering.

25-08 Stichting De Hoop

Stichting De Hoop helpt op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen.

Bij De Hoop wordt gewerkt vanuit de visie dat naastbetrokkenen een belangrijk onderdeel kunnen zijn van het herstel van een cliënt. Niet alle geboden zorg wordt vergoed door zorgverzekeraars. De Hoop is mede afhankelijk van vrijwilligers én donaties.

01-09 kerk in actie: missionair

Onze kerkdeuren staan op zondagmorgen ook wagenwijd open voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de landelijke actie Kerkproeverij. Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van Kerken waar de Protestantse Kerk volop aan meedoet, is één zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Om eens te ´proeven´ aan de kerk. Deze zondag wordt landelijk ondersteund met een website en materialen. Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze ondersteuning mogelijk. 

08-09 Exodus

Exodus biedt perspectief aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Met vrijwilligers wordt gewerkt aan een veilige samenleving waarin herstel mogelijk is. Er worden groepsactiviteiten geboden tijdens de detentie en aan (ex-)gedetineerden worden verschillende mogelijkheden geboden om werkervaring op te doen onder professionele begeleiding.  

COLLECTEVERANTWOORDING

02-06   Oecumenische dienst
09-06   KIA Pinksterzending € 204,46
16-06   Hospice Kajan € 81,75
23-06   KIA Wereldvluchtelingendag  € 205,70
30-06   Hospice Huizen € 108,29

namens het college van Diakenen hartelijk dank voor uw bijdragen,

Marry van Haandel

 

 

COLLECTEROOSTER 

16-06 Hospice Kajan

Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren

Onze financiële steun aan Hospice Kajan helpt om op lange termijn het hospice in stand te houden en uit te bouwen zodat ook in de toekomst de excellente hospicezorg mogelijk blijft. 

23-06 Kerk in actie/Wereldvluchtelingendag

0p 20 juni is Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht in eigen land voor het geweld van Boko Haram. De afgelopen 10 jaar zijn 20.000 mensen door Boko Haram vermoord en 4.000 vrouwen en meisjes ontvoerd. Ook in gebieden waar het Nigeriaanse leger Boko Haram bestrijdt is het niet veilig. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Door geweld, vernielingen, slechte weersomstandigheden en armoede is er een enorm tekort aan voedsel. Via Nigeriaanse kerken en hun hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en vluchtelingen helpen trauma’s te verwerken. Zonder noodhulp breekt er hongersnood uit in Noordoost-Nigeria. 

30-06 Hospice Huizen

In de laatste, terminale fase van het leven thuis worden verzorgd, is om allerlei redenen niet altijd mogelijk of wenselijk. Hospice Huizen is een gastvrij bijna-thuis-huis waar iedereen die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven heeft, kan worden verzorgd. Hospice Huizen draait op de inzet van tientallen zorg- en andere vrijwilligers. Stichting Hospice Huizen is afhankelijk van donateurs en giften van particulieren en bedrijven.

07-07 Kerk in Actie/binnenlandsdiaconaat  

14-07 Vrienden van Torenhof

De stichting Vrienden van Torenhof zet zich in om het leven van de bewoners net iets aangenamer te maken.

Voor álle bewoners in Torenhof geldt, dat welzijn en prettig wonen worden bevorderd als er óók ruimte is voor afleiding en ontspanning. De stichting zorgt o.a. voor de hapjes en drankjes bij de bingo-middagen, een attentie met Kerst of Pasen en voor een gezellige middag met crêpes en muziek. 

COLLECTEVERANTWOORDING

April/Mei 2019 

05-05 Kerk in Actie/Syrie           € 277,85

12-05 Viore                                 €  138.15

19-05  Stichting Jozef                 €    90,10                                         €

26-05  Cést la Vie-huis               €  121,55

Alle gevers hartelijk dank. 

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER 

19-05 Stichting Josef

Stichting Jozef is opgericht door een groep enthousiaste vrijwilligers met passie voor jongeren aan de rand van de samenleving. De organisatie ondersteunt maatschappelijk kwetsbare jongeren op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en persoonlijke ontwikkeling. In het bijzonder jongeren met een detentie achtergrond, risico jongeren en hang-/zwerfjongeren. Door middel van specifieke trajecten hoopt de stichting jongeren te inspireren, het beste van hun mogelijkheden, kwaliteiten en talenten te benutten. 

26-05 Cést la Viehuis, huis voor ongeneeslijk zieken.

Een grote wens van het C’est La Vie-Huis in Naarden is dat de gasten dit jaar vanaf het terras uitkijken op een prachtig bloeiende achtertuin. Met hulp van tuinvrijwilligers is het voormalig parkeerterrein veranderd in een tuin met nieuwe bestrating en borders, maar de planten zelf ontbreken nog. Uw steun is daarvoor hard nodig! Hoe fijn is het als met uw hulp de gasten van het C’est La Vie-Huis straks kunnen genieten van een nieuwe tuin. Dat kan alleen er voldoende financiële middelen zijn. 

02-06 Epafras

Epafras geeft hulp aan nederlandse gedetineerden in het buitenland. In de gevangenis leven mensen in een isolement en dat is extra sterk als de detentie ver van huis plaatsvindt. Geestelijke verzorging in de eigen taal en het zoeken naar bronnen die geestelijke steun kunnen geven kunnen helpen om te overleven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft alleen subsidie voor geestelijke verzorging in de door het ministerie aangewezen zorglanden. Voor de geestelijke verzorging in niet-zorglanden is Epafras aangewezen op donaties. 

09-06 Kerk in actie/pinksterZending

De Bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in China, en voor mensen van het platteland te duur. Kerk in Actie helpt met subsidies voor bijbelpapier om de bijbel betaalbaar te houden. In China zijn veel minderheidsgroepen voor wie de voertaal geen mandarijn is. Kerk in Actie helpt bij bijbelvertaling in minderheidstalen zodat de Bijbel in hun hartstaal beschikbaar wordt. Ook helpt ze bij alfabetiseringscursussen zodat mensen deze bijbels kunnen lezen. 

16-06 Hospice Kajan

Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren.

Onze financiele steun aan Hospice Kajan helpt me om op lange termijn het hospice in stand te houden en uit te bouwen zodat ook in de toekomst de excellente hospicezorg mogelijk blijft. 

23-06 Kerk in actie/Wereldvluchtelingendag

0p 20 juni is Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht in eigen land voor het geweld van Boko Haram. De afgelopen 10 jaar zijn 20.000 mensen door Boko Haram vermoord en 4.000 vrouwen en meisjes ontvoerd. Ook in gebieden waar het Nigeriaanse leger Boko Haram bestrijdt is het niet veilig. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Door geweld, vernielingen, slechte weersomstandigheden en armoede is er een enorm tekort aan voedsel. Via Nigeriaanse kerken en hun hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en vluchtelingen helpen trauma’s te verwerken. Zonder noodhulp breekt er hongersnood uit in Noordoost-Nigeria.

COLLECTEVERANTWOORDING

April 2019

07-04 40 dagen actie

14-04 40 dagen actie

21-04 40 dagen actie

28-04 Hospice Huizen 

Allen hartelijk dank!,

Marry van Haandel

Diaconale vakantieweken vanuit Noord-Holland in Nieuw Hydepark te Doorn...
Al vele tientallen jaren werden vakantieweken voor minder valide mensen georganiseerd in het F.D. Roosevelthuis in Doorn. Sinds 2017 organiseert men deze vakantieweken in Nieuw Hydepark in Doorn. Voor deze weken worden mensen uitgenodigd die fysiek mindervalide zijn of door omstandigheden
moeilijk met reguliere vakantiearrangementen mee kunnen. Alle faciliteiten zijn aanwezig.

De organisatie is in handen van Stichting Holy Days en Protestantse Stichting Zorg Vakanties.

Een week vindt plaats in augustus, de andere in oktober. Meer informatie vindt u op www.stichtingholydays.nl of www.pszv.nl.

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht. Het is mogelijk hiervoor gegadigden op te geven. Kent u iemand die hiervoor in aanmerking zou komen maar waar diaconale ondersteuning nodig is? Meldt u zich dan aan bij de Diaconie van onze Gemeente. Dit kan per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij gaan graag met u samen bekijken waar wij kunnen ondersteuning kunnen bieden.

Annette Horsman

COLLECTEROOSTER 

14-04 40-dagen Aktie BEL

In de afgelopen jaren werden met behulp van de40dagenaktie studenten in Nepal gesteund. Een van de studentes, Amrita, is in het laatste jaar van haar MBA-studie. Er is alle vertrouwen, dat zij deze studie succesvol zal afronden. Rest alleen nog Rejina, die financiële steun nog nodig heeft voor haar studie aan de landbouwhogeschool. Via de stichting Caring Unites wordt een moeder in Nepal geholpen die haar man tijdens de aardbeving in 2015 heeft verloren, door het schoolgeld voor haar 2 zoontjes van 9 en 11 jaar te betalen. 

21-04 40-dagen Aktie BEL:

Opnieuw collecteren we voor Sheini, omdat het noodzakelijk is dat er een irrigatiesysteem voor de akkers in Sheini komt. De akkers blijven zo tijdens de regentijd goed bereikbaar en is er ook in de droge tijd voldoende water. Hierdoor is er door het jaar heen gezond voedsel voor de lokale bevolking beschikbaar. 

28-04 Hospice Huizen

Hospice Huizen, Aan de Gooierserf 126, is een gastvrij huis waar mensen, die naar verwachting nog slechts korte tijd te leven hebben, kunnen worden verzorgd. Hier wordt zorg en aandacht geboden, met alle aandacht voor de gast en voor zijn of haar naasten. Stichting Hospice Huizen is afhankelijk van donateurs en giften van particulieren en bedrijven. 

05-05 Kerk in Actie

Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. 

12-05 Viore

Al vaker collecteerde de diaconie voor Viore, een informatie- en activiteitencentrum voor mensen die leven met kanker. Viore is voor de financiering van de activiteiten, zoals bij voorbeeld de scholing van de vrijwilligers,  nog steeds afhankelijk van donaties. 

19-05 Stichting Josef

Stichting Jozef is opgericht door een groep enthousiaste vrijwilligers met passie voor jongeren aan de rand van de samenleving. De organisatie ondersteunt maatschappelijk kwetsbare jongeren op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en persoonlijke ontwikkeling. In het bijzonder jongeren met een detentie achtergrond, risico jongeren en hang-/zwerfjongeren. Door middel van specifieke trajecten hoopt de stichting jongeren te inspireren, het beste van hun mogelijkheden, kwaliteiten en talenten te benutten.

COLLECTEVERANTWOORDING

Maart 2019 

03-03 Stichting Child                       € 152,45             

10-03 40 dagen actie BEL                € 127,45

17-03 40 dagen actie BEL                € 156,80

24-03 40 dagen actie BEL                € 115,30

31-03 40 dagen actie BEL                €

De opbrengst van het offerblok, bestemd voor de projecten van de 40-dagen actie BEL, was op  26 februari 2019              € 91,27 

Allen hartelijk dank!

namens het college van Diakenen, Marry van Haandel

 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) heeft een lange en rijke geschiedenis. De inkomsten van de Diaconie vormen de basis voor de mogelijkheid mensen en goede doelen te ondersteunen. Deze inkomsten bestaan uit de (vaak) gulle gaven van onze kerkgangers bij de wekelijkse collectes en uit de inkomsten van het diaconaal vermogen.

Door middel van het centrale collecte rooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en met de 40-dagen-aktie van de gezamenlijke kerken in Blaricum, Laren en Eemnes zijn er heel veel goede doelen te bedienen met deze goede gaven. Onderscheid wordt gemaakt waar we het geld voor gebruiken t.w. internationaal, landelijk en plaatselijk.

Wij willen als diaconie niet de ogen sluiten voor nood in ons eigen land en willen daarom meer nadruk gaan leggen op de plaatselijke en landelijke doelen, mede omdat een binding met het doel waarvoor gecollecteerd wordt een steeds belangrijker element vormt in de bereidwilligheid daaraan te schenken. Dit laat onverlet de collectes voor Kerk in Aktie en de 40-dagen-aktie en collectes bij grote rampen. Hiervoor zijn wij altijd bereid daar met onze financiële middelen in bij te dragen en dat ook aan onze begunstigers te vragen.

Wat nu is nu nieuw in ons beleid? Om te beginnen maken wij in onze verdeling over de drie regionale aanwendingen een aanpassing waarbij het aandeel plaatselijk en landelijk groter wordt en daarmee de internationale giften minder zullen worden.

Tevens hebben we besloten om het aantal doelen te beperken en liever twee of drie keer voor hetzelfde doel te collecteren in plaats van maar één keer. Minimale bijdragen betekenen weinig en de betrokkenheid vervaagt als het niet wordt herhaald.

Tenslotte hebben we als diaconie besloten om uit eigen middelen bij te dragen aan de projecten waarvoor wordt gecollecteerd. Dat wil zeggen dat wij de afdracht van de collectes zullen verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen. Dit gevoegd bij het feit dat we meerdere malen voor hetzelfde doel collecteren geeft ook serieuze inhoud aan de uiteindelijke bijdrage.

In de eredienst lichten wij iedere week toe waar de collecte voor bedoeld is en wat de reden is dat een dergelijk doel ondersteund is.