Door verder te klikken op onze website, accepteert u cookies en vergelijkbare technieken. Hiermee verzamelen we persoonsgegevens en volgen wij uw internetgedrag. Klik op de knop meer informatie voor onze privacy statement.

 
 
 
 

Begroting 2018

Geachte Gemeenteleden,


Hieronder ziet u de verkorte staat van baten en lasten van de begroting 2018 van de Protestantse Gemeente Blaricum. Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2018 zijn de jaarrekening 2016, de begroting 2017 en de voorlopige gegevens van 2017. De bijdragen van de gemeenteleden zijn op het niveau van de uitkomsten 2016 en 2017 geraamd en dat is ruim 10 % meer dan in de begroting 2017 was opgenomen. Het College is ervan uitgegaan en spreekt daarmee het vertrouwen uit, dat de bijdragen zich op hetzelfde niveau als in de twee voorgaande jaren kan handhaven, ondanks het feit dat het ledental door natuurlijke ontwikkeling afneemt. De begroting laat een klein positief resultaat van € 300 zien. Vorig jaar (2017) sloot de begroting met een tekort van € 1.100.
De begroting 2018 is door het College van Kerkrentmeesters in de vergadering van 14 november 2017 vastgesteld en door de Kerkenraad In haar vergadering
van 23 november 2017 goedgekeurd.
De begroting ligt ter inzage bij ondergetekende. Graag even een bericht als u van de gelegenheid tot inzage gebruik wilt maken (06-513 40 553).

Piet Oldenziel, Penningmeester