COLLECTEROOSTER

04-09 en 11-09 De voedselbank

De Voedselbank Gooi & Omstreken, kortweg de Voedselbank, is een Stichting die wij allemaal kennen. Vrijwilligers zijn dag in dag bezig om verborgen armoede en voedseloverschotten beter met elkaar in evenwicht te brengen. Zij maken daar­bij geen onderscheid tussen mensen, qua ras, geloof, levensovertuiging, politieke kleur, geslacht, sociale status of geaard­heid.

De Dorpskerk werkt al enige tijd samen met de Voedselbank. Iedereen die woont in onze regio kan een beroep op hen doen. Uitgiftepunten zijn gevestigd in Huizen, Hilversum (twee), Weesp, Baarn, Soest en Laren (BEL-gemeenten). Alle hulp en donaties zijn dan ook van harte welkom. 

18-09 Kerken in het Midden-Oosten

Vandaag staan we aan het begin van een Actieweek voor kerken in het Midden-Oosten. Zij zijn zwaar getroffen door vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog in Syrië. Van de 18 miljoen Syriërs zijn er 12 mil­joen op de vlucht, in eigen land of daar­buiten. Tweederde van de christenen is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen. Kerken in het Midden-Oosten houden hun deuren open en bieden mensen hulp met voedsel­pakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan.

Kerk in Actie luidt de noodklok door komende week een Actieweek te houden voor kerken in het Midden-Oosten. Ons gebed is hard nodig zodat zij vol kunnen houden. Tegelijkertijd willen we hen ook steunen door geld in te zamelen. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld onderdak bieden aan vluchtelingen en hen voorzien van voedselpakketten en kleding. Zo kost een hygiënepakket voor vrouwen ongeveer € 17 en een voedselpakket € 45. Van harte aanbevolen! (Zie ook de informatie op pag. 13.)

25-09 Pax

Van 17 t/m 25 september is het de week van de vrede. Juist in deze tijd groeit het besef dat vrede niet vanzelfsprekend is. Het is een voorrecht waar we ons met elkaar voor moeten blijven inzetten. We mogen ons niet laten ontmoedigen door de overmacht van geweld en angst. Zelfs in Syrië zijn er nu moedige mensen die zich blijven inzetten voor vrede. Bijvoor­beeld door kinderen samen te brengen van alle religieuze achtergronden, jongens èn meisjes, en hen lessen in vrede te geven. Deze lessen in vrede bieden een alterna­tief voor de lessen in haat en geweld waar ze mee opgroeien. PAX zet zich in om mensen te beschermen tegen oorlogs­geweld, voor het beteugelen van geweld en opbouwen van vrede. Vrede komt niet vanzelf, daar moeten we allemaal iets voor doen.

02-10 Stichting Vrienden van Torenhof

Deze stichting heeft als doelstelling het bevorderen en ontwikkelen van activitei­ten ter veraangenaming van het leefmilieu van de bewoners van Torenhof. De tocht naar het dierenpark Amersfoort was dit jaar een geweldig succes. Maar ook de traditie van “poffertjes eten” in Laren wil het bestuur van de stichting graag in stand houden.

Alle collectes worden van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

Over de maanden juni en juli 2016

05-06 Kerk in Actie: hulp slachtoffers seksueel geweld       € 132,55

12-06 Roosevelthuis                                                     €  83,01

19-06 Pax                                                                   €  87,80

26-06 Vluchtelingenwerk                                               € 70,30

03-07 Mission Possible                                                   € 149,00

10-07 Binnenlands diaconaat:

             Stichting de Vrolijkheid                                    €  75,40

17-07 Bloemenfonds                                                    € 92,25

24-07 Stichting Child                                                  € 118,30

31-07 Inloophuis Wording                                           € 230,65

Namens het College van Diakenen,

Marry van Haandel, ambtelijk secretaris

 

24-04 Kerk in Actie: Eredienst en kerk-muziek wereldwijd. Veel mensen zingen het liefst in hun eigen taal, met woorden en teksten die vertolken wat zij denken of voelen. Christenen uit etnische minderheden of behorend tot lokale stammen hebben niet altijd liederen in hun eigen taal. Daarom steunt Kerk in Actie organisaties als het Audiovisuleel Centrum van de Kerk van Pakistan dat kerkliederen ontwikkelt in diverse lokale talen.
01-05 Hospice Kajan: Hospice Kajan is lid van de Associatie van High Care Hospices en lid van het Netwerk Palliatieve Zorg. Een belangrijke doelstelling van het Netwerk is het in gezamenlijkheid verhogen van de kwali-teit van de palliatieve terminale zorg. Juist in de laatste fase van het leven moet de kwaliteit ervan zo goed mogelijk zijn.  Het hospice wil de bewoners de vrijheid en ruimte geven waaraan zij behoefte hebben. Respect is het uitgangspunt. Pijnbestrijding en de palliatieve zorg heeft de grootste prioriteit, maar er is ook veel aandacht voor de (psycho-)sociale, emotionele en/of spirituele aspecten.
08-05 Werelddiakonaat: Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen. Het klimaat verandert. Dat merken we ook in Nederland, bijvoorbeeld aan hevige stormen of zware regenbuien. Maar echt last hebben wij er nog niet van. In een land als Ghana is dat anders, vooral in het noorden. Door de extreme droogte wordt het steeds moeilijker om voedsel te verbouwen. De vrouwen verzamelen daarom kariténoten. Ze maken er boter van om te verkopen op de markt. De kerk van Ghana helpt de vrouwen daarbij. De landbouworganisatie van deze kerk geeft trainingen, leert nieuwe methodes aan om de noten te verwerken en zorgt voor kleine fabriekjes waar ze de boter kunnen maken. Kerk in Actie ondersteunt de kerk van Ghana bij hun werk.
15-05 De Pinksterzending
Veel jongeren in Rwanda verlaten de kerk als zij naar de hoofdstad trekken voor studie of werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. In de Presbyteriaanse kerk, partner van Kerk in Actie, zijn jongeren echter volop actief. Ze delen hun geloof bijvoorbeeld op een Bijbel-club, geven leiding aan kerkelijke activiteiten of doen mee met een muziekgroep. Hierdoor raken de jongeren vanzelf meer betrokken bij de kerk. De kerk stimuleert hen bovendien om een beroepsopleiding te volgen of een eigen onderneming te starten. Op zondag 15 mei collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van de Presbyteriaanse kerk in Rwanda waarbij de collecte onder meer bestemd is voor het trainen van jeugdleiders en predikanten in de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda.

Alle collectes worden van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

Met een gift aan de Kerkrentmeesters wordt het werk in de plaatselijke gemeente mogelijk gemaakt.

Een bijdrage kunt u overmaken op de rekening van de Kerkrentmeesters: bank nr. 144 630 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Blaricum