COLLECTEROOSTER

19-02 Jeugdwerk

De activiteiten voor de jeugd van nu, zijn de toekomst van de kerk voor later. Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet bespaard.

26-02 Orgelfonds

De muziek bij de eredienst willen we niet missen. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

05-03 Instandhouding kerk

Een belangrijke collecte, van harte aanbevolen.

12-03 Kerkblad Onderweg

Wij collecteren voor een van de communicatiemiddelen van de kerk, ter dekking van de onkosten.

COLLECTEVERANTWOORDING

Over de voorbije periode:

18-12  Eredienst                            € 152,45

08-01  Ledencontacten                  € 183,25

15-01  Jeugdwerk                          €   66,20

22-01  geen dienst                           

29-01  Pastoraat eigen gemeente     €   59,65

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Met vriendelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters,

Klaas Kos, secretaris

COLLECTEROOSTER

19-02 Stichting De Vrolijkheid

Stichting De Vrolijkheid geeft extra aandacht aan kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Deze jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben hun vertrouwde leven achter zich moeten laten. Hun bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker. Voor deze kinderen organiseert De Vrolijkheid samen met bewoners in de azc’s creatieve activi­teiten. Dans, theater, muziek en beel­dende kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te geven. Om zelfver­trouwen en talent te ontwikkelen. Om even kind te kunnen zijn.

26-02 De Cocon

Dak- en thuislozen die de stap willen zetten naar zelfstandig wonen, kunnen zich aanmelden in het Sociaal Pension van De Cocon. Hier kan men met behulp van de nodige be­geleiding,  de problemen  die het zelf standig gaan wonen nog in de weg staan. Het aanbrengen van structuur en regelmaat is daarbij van enorm belang. Men leert hier met elkaar en met anderen om te gaan, eventuele verslavingsproblemen aanpakken en je krijgt wanneer nodig schuldhulp­verlening aangeboden. Ook is er een dagbesteding in de vorm van een betaalde baan of vrijwilligerswerk. Het sociaal pension is opgebouwd uit 4 groepen van 6 bewoners. Iedere bewoner krijgt de beschikking over een eigen kamer met eigen sanitair. Van alle bewoners wordt verwacht dat zij een bijdrage in de huishouding leveren en meehelpen bij het doen van boodschappen en het bereiden van de maaltijd.

05-03 40-dagen Aktie BEL

In de provincie Chitwan in Nepal liggen drie dorpjes, eenvoudige neder­zettingen waar zo’n 67 families, rond de 540 mensen, wonen. Voor voedsel zijn de inwoners afhankelijk van de opbrengst van het land, maar door gebrek aan water is de oogst voor slechts 2-3 maanden voldoende om van te leven. De rest van het jaar zijn zij afhankelijk van wat er in het wild groeit en leeft. De dichtstbijzijnde waterbron ligt op een afstand van 5 uur lopen, maar bovendien is dit water niet schoon en dus ongeschikt om te drinken. De Child Welfare Organi­zation Nepal, de stichting waarvoor Nelleke Alders uit Blaricum zich al jarenlang inzet, heeft de Interker­kelijke 40-dagenaktie gevraagd of zij de aanleg van een irrigatieproject willen financieren. Dit project behelst niet alleen irrigatie van de landbouw­gronden, maar ook schoon drinkwater, waardoor ook de hygiënische omstan­digheden in deze dorpjes aanzienlijk worden verbeterd. Graag willen wij de bevolking van deze arme streek een menswaardiger bestaan geven.

12-03 40-dagen Aktie BEL

Stichting Mzee Kambee helpt kans­arme kinderen in het dorp Nadanya en omstreken naar school te gaan. Nada­nya is een dorp in Tanzania dat voor­namelijk uit een Maasai gemeenschap bestaat die nog op traditionele wijze leeft. De in 2011 opgerichte stichting heeft inmiddels ruim 25 kinderen kunnen ondersteunen door hun lesgeld te betalen. Maar de middelen zijn beperkt en nu heeft men ons gevraagd om steun bij het verwezenlijken van een groter project. De jongste kinde­ren, tussen 3 en 6 jaar, gaan naar een kleuterklasje. Hier leren zij de begin­selen van het lezen en rekenen. De kleuters krijgen nu les in een ver­vallen lemen hut die 20 jaar geleden is gebouwd door de gemeenschap. De kinderen zitten op matten op de grond en het enige lesmateriaal dat de juf tot haar beschikking heeft is een school­bord (een gedeeltelijk zwart geverfde muur).

Nadanya als gemeenschap is bereid om een stuk grond toe te wijzen voor de bouw van een nieuw klaslokaal van 6 x 6 meter. Verder zou het fijn zijn als de kinderen gebruik kunnen maken van schoolbankjes en van les­materiaal waarbij zij woorden en som­men kunnen maken met behulp van magnetische borden, letters en cijfers. Investeren in de kinderen van nu is ook investeren in de toekomst van het land. Dus willen wij deze stichting graag helpen bij het realiseren van dit schoolproject.

Alle collectes worden van harte aan­bevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

Over januari 2017

08-01 Vrienden van Torenhof                                € 169,70

15-01 Zondag voor de eenheid: collecte oecumene  €   78,90

22-01 geen dienst

29-01 PAX                                                          €   77,30

Hartelijk dank!

Namens het College van Diakenen,

Marry van Haandel,

ambtelijk secretaris

 


 

COLLECTEROOSTER

22-01 Geen dienst in de Dorpskerk

29-01 Pastoraat eigen gemeente

Pastoraat vindt plaats binnen een gemeen­te, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeen­teleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. Dit is een belangrijk fundament van onze kerkelijke gemeen­schap.

05-02 Vorming en Toerusting

Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen. Ook wij hebben in onze tijd behoefte aan houvast en ook voor ons bestaan er fundamentele vragen als: Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier op aarde? Waar ga ik naar toe? Belangrijk voor alle gemeenteleden.

12-02 Verlichting en verwarming

We zitten middenin de wintertijd. De verwarming gaat een paar graadjes hoger en het licht iets eerder aan. Dit brengt veel extra kosten met zich mee en het is een hoge uitgavenpost voor ons.

COLLECTEVERANTWOORDING

Over de voorbije periode:

30-10 Communicatie                     €   78,92

06-11 Vorming en Toerusting       €   98,87

13-11 Instandhouding kerk           €   69,05

20-11 Kerkhof                                 € 121,27

27-11 Cantorij                                 €   56,30

04-12 Pastoraat eigen gemeente  € 303,73

11-12 Liedboeken                           € 152,45

18-12 Eredienst          (in volgend nummer)

24-12 Pastoraat eigen gemeente  € 358,52

25-12 Pastoraat eigen gemeente  € 346,55

31-12 Eindejaarscollecte               €   63,25

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers in het Colofon.

Tevens willen wij u erop attenderen dat de door u toegezegde bijdrage voor 2016 mogelijk aan uw aandacht is ontsnapt. Graag uw aandacht daarvoor, wij hebben uw toezegging heel hard nodig!

Met vriendelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters,

Klaas Kos, kerkrentmeester

COLLECTEROOSTER

22-01 Geen dienst in de Dorpskerk

29-01 Pax

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt Pax aan een menswaar­dige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De durf om vrede te bezingen, van de daken te schreeuwen en op de muren te schrijven. De durf om de politiek ter ver­antwoording te roepen en over je eigen grenzen heen te kijken. De durf om men­sen aan te spreken en uit te nodigen om mee te doen ongeacht iemands achter­grond.

05-02 Werelddiakonaat: nootmuskaat-project

In de 18e eeuw was nootmuskaat het zwarte goud voor de Indonesische provin­cie Noord-Molukken. Tegenwoordig is de prijs van de specerij laag. Toch is er wereldwijd een grote vraag naar noot­muskaat van goede kwaliteit. Daarom traint partnerorganisatie IDH (Sustainable Trade Initiative) boeren om nootmuskaat op biologische wijze te verbouwen en deze te verwerken volgens internationale kwaliteitsnormen. IDH helpt boeren ook zich in coöperaties te organiseren om hun nootmuskaat gezamenlijk te exporteren. Door de verbeterde kwaliteit en de verk­oop via coöperaties levert de nootmuskaat meer op. De ambitie is dat 5.000 boeren dankzij dit project voor eind 2017 een hoger inkomen hebben.

12-02 Stichting Child

In Tanzania, één van de armste landen, wordt in het Kilimanjarogebied steun ver­leend aan een schoolproject voor aids-wezen. Zij vangt de aidswezen niet alleen op, maar biedt hen ook goed onderwijs: basis- en middelbaar onderwijs en zo nodig ook beroeps- en hoger onderwijs.

Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak (‘shelter’) verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkan­ker.

Alle collectes worden van harte aanbe­volen.

COLLECTEVERANTWOORDING

Over de voorbije periode

02-10 Vrienden van Torenhof      €   90,37

09-10 Kerk en Vluchteling             €   94,75

16-10 Wereldvoedseldag               € 131,18

23-10 Hospice Kajan                     € 206,00

30-10 Amnesty International       €   46,40

06-11 Najaarszendingscollecte    € 120,25

13-11 Kerk in Actie                         €   66,60

20-11 Hospice Kajan                     € 163,45

27-11 De Cocon                              €   60,60

04-12 Eprafas                                  € 521,40

11-12 Voedselbank                        € 226,60

18-12 Stichting De Vrolijkheid      €   63,50

24-12 Kinderen in de knel             € 448,94

25-12 Kinderen in de knel             € 356,26

31-12 Vluchtelingenwerk               €   79,20

Hartelijk dank!

Namens het College van Diakenen,

Marry van Haandel, ambtelijk secretaris

COLLECTEROOSTER

18-12  Jeugdwerk: Stichting De Vrolijkheid

Stichting De Vrolijkheid geeft extra aan­dacht aan kinderen en jongeren in Neder­landse asielzoekerscentra. Deze jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben hun vertrouwde leven achter zich moeten laten. Hun bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker. Voor deze kinderen organi­seert De Vrolijkheid samen met bewoners in de azc’s creatieve activiteiten. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te geven. Om zelfver­trouwen en talent te ontwikkelen. Om even kind te kunnen zijn.

24 en 25-12  Kinderen in de knel

Kerst! We vieren uitbundig de geboorte van Jezus, Gods zoon. Hij leerde ons dat ieder kind bijzonder is. Ook een kind met een verstandelijke beperking. In Nederland doen we er alles aan om hen mee te laten tellen. Met specialistische zorg, aandacht en veel liefde. In Pakistan is het krijgen van een kind met een verstandelijke beperking een schande. Ouders vinden het moeilijk hun weg hierin te vinden.

Deze Kerst geven we aan gehandicapte kinderen in Pakistan. De partner organisatie van Kerk in Actie, NOAD (Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling) werkt in Pakistan aan een menswaardiger bestaan voor deze kinderen. Ouders ervaren hoe hun kind opbloeit als het de juiste aan­dacht en zorg krijgt, weer lacht en misschien zelfs naar school kan gaan. Veel kinderen zijn ook lichamelijk beperkt. NOAD onder­steunt hen met fysiotherapie, medicijnen en medische controles.

31-12 Vluchtelingenwerk

Vluchtelingen Werk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoeker in Nederland vanaf het moment van binnen­komst tot en met de intergratie in de Neder­landse samenleving. Deze organisatie strijdt voor oplossingen voor de vluchtelingen­crisis op nationaal en Europees niveau en steunt vluchtelingen bij het opbouwen van een nieuw bestaan.

08-01 Vrienden van Torenhof

Deze stichting heeft als doelstelling het bevorderen en ontwikkelen van activiteiten ter veraangenaming van het leefmilieu van de bewoners van Torenhof. De tocht naar het dierenpark Amersfoort was dit jaar een geweldig succes. Maar ook de traditie van ‘poffertjes eten’ in Laren wil het bestuur van de stichting graag in stand houden, hetgeen onmogelijk is zonder uw steun.

15-01 Zondag voor de eenheid: collecte oecumene

Oecumene behoort tot het hart van de Protestantse Kerk. Daarom neemt zij deel aan de Raad van Kerken in Nederland, waarin 16 verschillende kerken met elkaar samenwerken. De Raad van Kerken is actief bezig met actuele maatschappelijke ontwik­kelingen. Zij is een voorname spreekbuis vanuit de kerken naar overheid en samen­leving. In 2016 startte de Raad een campagne ‘Hoop voor de kerk in Syrië en Irak’ om christenen in het Midden-Oosten en de vluchtelingen daar actief te steunen. Met deze collecte maakt u deze activiteiten van de Raad van Kerken mede mogelijk.

Alle collectes worden van harte aanbevolen.

Namens het College van Diakenen,

Marry van Haandel, ambtelijk secretaris

(De collecteverantwoording over de maan­den oktober en november 2016 vindt u in de volgende Onderweg. – Red.)

 

BEGROTING 2017

De begroting 2017 is door het College van Kerkrentmeesters in de vergadering van 3 november 2016 vastgesteld en door de Kerkenraad in haar vergadering van 10 november 2016 goedgekeurd. Details van de begroting volgen, met een verkorte staat van baten en lasten en een toelichting van de penningmeester, in de volgende Onderweg. Wie zolang niet kan wachten, neme contact op met ondergetekende, bij wie de begroting ter inzage ligt (' 06-513 40 553).

Piet Oldenziel, penningmeester CvK

COLLECTEROOSTER

18-12  Eredienst

Het instandhouden van de Eredienst is op deze zondag de bestemming van de collecte.

24-12  Pastoraat eigen gemeente

Het Pastoraat in de eigen gemeente is een belangrijk fundament van onze kerkelijke gemeenschap.

25-12  Pastoraat eigen gemeente

Ook in deze kerstdienst wordt er gecollec­teerd voor het Pastoraat in de eigen gemeente. Dit is in ons aller belang.

31-12  Eindejaarscollecte

08-01  Ledencontacten

De gemeenschap binnen de kerk vormt een essentieel onderdeel van het wekelijks kerk zijn.

15-01  Jeugdwerk

Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk. Op de investering in tijd en geld wordt daarom niet bespaard.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

Over de voorbije periode:

30-10 Communicatie                     €   78,92

06-11 Vorming en Toerusting       €   98,87

13-11 Instandhouding kerk           €   69,05

20-11 Kerkhof                                 € 121,27

27-11 Cantorij                                 €   56,30

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers in het Colofon.

Tevens willen wij u erop attenderen dat de door u toegezegde bijdrage voor 2016 mogelijk aan uw aandacht is ontsnapt. Graag uw aandacht daarvoor, wij hebben uw toezegging heel hard nodig!

Met vriendelijke groet,

namens het College van Kerkrentmeesters,

Klaas Kos, kerkrentmeester

 

COLLECTEROOSTER

13-11 Werelddiaconaat: steun mensen in een sociaal isolement

Uw bijdrage is bestemd voor het inter­kerkelijk Diaconaal Overleg en andere diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals bijvoorbeeld het project in Lelystad waar in een rijtjeshuis enthousiaste vrij­willigers het inloopcentrum Waterwijk runnen. Hier kan een ieder binnenlopen voor een kopje koffie, een praatje, een warme maaltijd of naailes. Met een hel­pende hand en luisterend oor bieden de vrijwilligers warmte, steun en perspectief voor mensen die eenzaam zijn, tussen wal en schip vallen of kampen met schulden.

20-11  Jeugdwerk: Stichting De Vrolijk­heid

Stichting De Vrolijkheid geeft extra aan­dacht aan kinderen en jongeren in Neder­landse asielzoekerscentra. Deze jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben hun vertrouwde leven achter zich moeten laten. Hun bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker. Voor deze kinderen organiseert De Vrolijkheid samen met bewoners in de azc’s creatieve activiteiten. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te geven. Om zelfvertrou­wen en talent te ontwikkelen. Om even kind te kunnen zijn.

27-11  De Cocon

De Cocon is zowel een passantenverblijf, dienstencentrum als sociaal pension.
Mensen die dakloos zijn en voor een aantal nachten onderdak willen hebben, kunnen terecht bij het passantenverblijf in Hilversum. Daklozen die op zoek zijn naar langdurig onderdak en daarnaast ook willen werken aan het verbeteren van hun situatie kunnen in het sociaal pension terecht. Mensen die tijdelijk geen vast woonadres hebben, begeleiding nodig hebben en daarbij gemotiveerd zijn om in circa drie maanden intensief aan de eigen hulpverlening te werken, kunnen terecht in deze crisisopvang in Hilversum.

04-12  Eprafas

De Stichting Epafras ondersteunt in noodsituaties Nederlandse gedetineerden in buitenlandse detentie. Epafras maakt het mogelijk om de gedetineerden te hel­pen met medicijnen, met kleren, matras­sen, dekens, bijbels en woordenboeken. Uw bijdrage wordt gevraagd om het bezoek van de geestelijk verzorgers aan de gedetineerden in het buitenland moge­lijk te blijven maken.

11-12 Voedselbank

Ook in onze regio zijn er veel mensen die leven in verborgen armoede. De Vrij­willigersorganisatie Stichting Voedsel­bank Gooi & Omstreken streeft er naar om verborgen armoede en voedselover­schot beter met elkaar in evenwicht te brengen. Daarnaast is het hun doelstelling om cliënten volledig uit de problemen te (laten) helpen.

Alle collectes worden van harte aanbe­volen.

COLLECTEVERANTWOORDING

Over de maand september 2016

04-09 De Voedselbank                      € 176,67

11-09 De Voedselbank                      € 116,20

18-09 Kerken in het Midden-Oosten    € 266,00

25-09 Pax                                       €   95,50

Hartelijk dank!

Namens het College van Diakenen,

Marry van Haandel, ambtelijk secretaris

COLLECTEROOSTER

13-11  Instandhouding kerk

Een belangrijke collecte met de zwarte zak, van harte aanbevolen.

20-11  Kerkhof

Het onderhoud van ons kerkhof is op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar als altijd de bestemming van deze collecte..

27-11  Cantorij

De Cantorij is op deze dag het doel van onze collecte, uw steun zeker waard.

04-12  Pastoraat eigen gemeente

Het Pastoraat in de eigen gemeente is een belangrijk fundament van onze kerkelijke gemeenschap

11-12  Grootletterliedboeken

Liedboeken met grote(re) letter zijn deze zondag het collectedoel, omdat wij de aanwezige liedboeken daarmee graag willen aanvullen en uitbreiden.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

Over de voorbije periode:

25-09 Cie Kruispunt                        €   70,56

02-10 Kerk en Vrede                       €   71,05

09-10 Onderhoudsfonds                €   85,50

16-10 Kerk en Israël                       €   79,30

23-10 Communicatie                     € 136,15

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers in het Colofon.

Tevens willen wij u erop attenderen dat u collectebonnen kunt verkrijgen bij onze penningmeester dhr. P. Oldenziel.

 

Met vriendelijke groet,

namens het College van Kerkrentmees-ters,

Klaas Kos, kerkrentmeester

COLLECTEROOSTER

09-10  Onderhoudsfonds Kerk en Pastorie

Voor het onderhoud en instandhouden van de kerkelijke gebouwen.

16-10  Kerk en Israel

Deze landelijke collecte behoeft geen nadere toelichting.

23-10  Communicatie

Het blijft belangrijk om de gemeente op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen en rond onze kerkgemeenschap.

30-10  Verlichting en verwarming

De wintertijd breekt aan, de laatste zon­dag van oktober gaat de klok weer 1 uur achteruit, het wordt kouder, de verwar­ming een graadje hoger, het licht eerder aan.

06-11  Vorming en toerusting

Belangrijk voor alle gemeenteleden en kerkenraadsleden.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

Over de voorbije periode:

14-08 Eredienst                                €   71,60

21-08 Cantorij                                 €   63,90

28-08 Kerkblad Onderweg             €   75,93

04-09 Jeugdwerk                             €   84,10

11-09 Pastoraat                               €   89,75

18-09 Cantorij                                 € 120,12

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers in het Colofon.

Tevens willen wij u erop attenderen dat u collectebonnen kunt verkrijgen bij onze penningmeester dhr. P. Oldenziel.

 

Met vriendelijke groet,

namens het College van Kerkrentmees-ters,

Klaas Kos, kerkrentmeester

ACTIE VOEDSELBANK

In het weekend van 10/11 september 2016 was er weer een inzamelingsactie voor de Voedselbank in de Dorpskerk. De kratten stonden verwachtingsvol klaar in de kerk.
Zaterdag, zondag en maandagochtend konden de producten worden afgegeven. Onze gemeenteleden hebben zich van hun beste kant laten zien. Zeven volle kratten konden wij maandagmiddag teruggeven aan de Voedselbank!

Voor herhaling vatbaar. Hartelijk dank aan allen voor de gulle gaven.

Namens de diaconie,

Annette Horsman

COLLECTEROOSTER

09-10 "Goede Buren"

De diaconie vraagt  uw bijdrage voor het project Goede Buren  van de Werkgroep Kerk & Vluchteling In Huizen. Vanwege de instroom van vluchtelingen is in 2015 de interkerkelijke werkgroep Kerk & Vluchteling  opgericht onder voorzitterschap van ds De Vries van de Goede Herderkerk. Deze werkgroep wordt gevormd door acht kerkelijke gemeentes/parochies. Vanuit deze Werkgroep is het project “Goede Buren” gestart.
Goede Buren biedt hulp bij de sociale integratie van de statushouders in Huizen en Blaricum/Bijvanck waarbij maatwerk geleverd wordt door iedere statushouder (gezin of persoon) de mogelijk te bieden zich te verbinden aan een Nederlands gezin/persoon om met elkaar gedurende één jaar op te trekken.
De werkgroep zoekt mensen die “Goede Buur” willen zijn, maar ook een financiële bijdrage is meer dan welkom om de activiteiten van de werkgroep te financieren.

16-10  Werelddiaconaat: wereldvoedsel­dag

In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voed­sel te verbouwen. De organisatie ICFON werkt samen met dorpsbewoners aan een betere voedselproductie, waardoor ook hun levensomstandigheden verbeteren. Rondom de bergdorpen is weinig vrucht­bare grond beschikbaar. De bevolking weet vaak ook weinig over landbouw­technieken. Via ICFON krijgen dorpsbe­woners landbouwtrainingen. Ze leren bij­voorbeeld hoe ze braakliggende grond weer kunnen bewerken en hoe ze erosie kunnen bestrijden. Ook oefenen ze met nieuwe landbouwtechnieken om hun op­brengst te verhogen en leren ze hoe ze hun producten het beste kunnen verkopen op de markt. Gezinnen kunnen een lening krijgen om een geit aan te schaffen die melk produceert. Voor slechts € 60 ont­vangt een gezin een geit en een training in de verzorging, voor € 400 krijgt een gezin een buffel. Daarnaast ondersteunt ICFON dorpsgemeenschappen die in april 2015 werden getroffen door de zware aard­bevingen zodat zij hun dagelijkse leven weer op kunnen pakken.

23-10  Hospice Kajan

Hospice Kajan is een warm thuis voor mensen in de laatste levensfase. Hier staat de bewoner centraal met al zijn of haar wensen waarbij zijn kunnen rekenen op verzorging en verpleging door een hecht team van artsen, gespecialiseerde ver­pleegkundigen en vrijwilligers, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Zij worden geholpen door ruim 100 vrijwilligers. Een deel van de kosten wordt vergoedt door de zorgverzekeringen.

Dankzij donaties kan het gebouw en de tuin de gewenste huiselijke uitstraling gegeven worden en het verblijf voor de bewoners zo aangenaam mogelijk worden gemaakt. Dat zit ook in de kleine dingen zoals bloemen op tafel en in de buitenbakken, kunst aan de wanden, een kopje versbereide soep… Eigenlijk alles wat eraan bijdraagt dat de bewoners en hun familieleden en vrienden zich thuis voelen.

30-10  Amnesty International

Amnesty International werkt voor nale­ving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere interna­tionale verdagen voor de mensenrechten. Zij doet over de hele wereld onderzoek naar schendingen van de mensenrechten en zij voert wereldwijd acties voor vrij­heid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Met uw bijdrage, kunnen zij meer onderzoek doen, meer acties voeren en meer mensen redden. Uw donatie geeft mensen vrij­heid.

06-11 Kerk in actie: najaarszendingsweek; Werken aan vrede en verzoening in Columbia

De Colombiaanse bevolking snakt naar vrede en rust. Al zestig jaar zitten mensen klem tussen de strijdende partijen: guerrillalegers, de overheid, paramili­tairen en de drugsmaffia. De Mennonie­tenkerk in Colombia werkt aan vrede en gerechtigheid.  In Colombia hebben veel mensen dagelijks te maken met angst en onrecht. De Mennonietenkerk in Colom-bia (IMCOL) heeft daarom het project ‘Geloven in verzoening’ opgezet. Inge Landman werkt hier namens Kerk in Actie aan mee. Zij is in januari 2015 uitgezonden naar Colombia.
In het dagelijks leven van Colombia is vaak geen aandacht voor slachtoffers van het gewapende conflict. Veel mensen zwijgen over wat ze hebben meegemaakt. Ze zijn bang voor represailles van gewapende groepen. Gelukkig komt er stukje bij beetje meer ruimte om stil te staan bij het conflict. Mensen durven weer voorzichtig te spreken over wat verzoening voor hen betekent, zeker nu er een historisch vredesakkoord is bereikt tussen de regering en de FARC.

Alle collectes worden van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING
Over de maand augustus 2016
07-08 Eprafas        € 102,65
14-08 Zending       €   83,92
21-08 Bloemenfonds    €   71,90
28-08 Stichting Regenboog     €   82,60

Hartelijk dank!

Namens het College van Diakenen,
Marry van Haandel, ambtelijk secretaris

COLLECTEROOSTER

04-09 Jeugdwerk

Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toe­komst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet bespaard.

11-09 Pastoraat eigen gemeente

Het Pastoraat in de eigen gemeente is een belangrijk fundament van onze kerkelijke gemeenschap.

18-09 Cantorij

De Cantorij is vandaag het doel van onze collecte, uw steun zeker waard.

25-09 Activiteiten Cie Kruispunt

Deze commissie organiseert activiteiten voor senioren binnen onze gemeente. Ook u bent natuurlijk van harte welkom.

02-10 Kerk en Vrede

Kerk en Vrede is een vereniging van men­sen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onte­recht en onverantwoord is om te vertrou­wen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

Over de maanden juni/juli/augustus 2016

05-06 Jeugdkerk (correctie)          € 170,22

26-06 Pastoraat eigen gemeente  €  47,90

03-07 Jeugdwerk                             € 140,31

10-07 Koffiedrinken na de dienst €  74,45

17-07 Cantorij                                 €  75,15

24-07 Onderhoudsfonds                € 111,05

31-07 Gedachtenisfonds               € 221,90

07-08 Orgelfonds                             €  88,62

14-08 Eredienst                                € 71,60

21-08 Cantorij                                 €   63,90

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers in het Colofon.

 

Met vriendelijke groet,

namens het College van Kerkrentmees-ters,

Klaas Kos, kerkrentmeester

College van Diakenen