COLLECTEROOSTER

23-07 Stichting Child

Child ondersteunt armlastige en kwestbare kinderen op de lagere en middelbare school en waar mogelijk in het daarop volgende onderwijs in Tanzania

De ondersteunde leerlingen zijn (Aids) wezen en kinderen met ernsitige zieke en arme ouders/verzorgers die de kosten verbonden aan naar school gaan niet kunnen opbrengen.

30-07 Inloophuis Wording

Inloophuis Wording is een huis voor dak- en thuislozen en anderen aan de rand van de samenleving. Hier wordt warmte in letterlijke en figuurlijke zin geboden. Naast een vriendelijk woord en een luisterend oor kan een kopje koffie worden geboden, een belegde boterham, soep en iedere donderdag een warme maaltijd.

06-08 Epafras

De kern van het werk van de stichting Epafras is het bezoeken en ondersteunen van Nederlanders die vast zitten in buitenlandse detentie. Maar ook wordt geholpen middels het verstrekken van basale voorzieningen zoals kleding, medicatie of een terugkeerticket na de detentie als er geen familie is om daarin te voorzien.

13-08 Kerk in Actie Bijbelquizegypt

Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en het geloof.

De jaarlijkse bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is een groot succes. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee. Achtduizend kinderen wonnen een Nieuw Testament. Dit jaar mikt het Bijbelgenootschap op honderdvijftigduizend kinderen en twaalfduizend prijswinnaars.

Op zondag 13 augustus is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van het Egyptisch Bijbelgenootschap.

20-08 Stichting De Hoop

De Hoop is een evangelische ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen en verslavingsproblemen. Poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling behoren tot de mogelijkheden. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Maar ook familieleden van een verslaafde die in de problemen komen als gevolgd van de verslaving van hun naaste kunnen bij de Stichting De Hoop terecht met hun vragen en problemen.

27-08 Viore

Viore is een informatie- en activiteitencentrum voor mensen die leven met kanker. Viore heeft tot doel om een belangrijke schakel te vormen in de zorgketen voor mensen in het Gooi en Omgeving. Een schakel waar laagdrempelige (niet medische) steun en begeleiding wordt geboden, die er op gericht is de kwaliteit van leven te verbeteren. Dagelijks kan men hier binnenlopen voor informatie of voor een gesprek met de vrijwilligers en bezoekers. Ter financiering van  al haar activiteiten steunt Stichting Viore volledig op fondsenwerving. 

03-09 Amnesty International

De organisatie die onderzoek doet naar mensenrechtenschendingen, die rapporten opstelt om schendingen aan de kaak te stellen, die de media informeert, die educatieve programmas’s ontwikkelt en effectieve acties bedenkt.

Een organisatie die onze steun waardig is.

10-09 De Hezenberg

Aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje natuur, ligt landgoed De Hezenberg. Hier worden mensen ontvangen die zijn vastgelopen in hun leven en willen werken aan zichzelf. Hier wordt  hulp geboden aan mensen met bijvoorbeeld depressies, angsten, trauma’s, psychosomatische klachten, relatieproblemen, problemen op het werk, oververmoeidheid (burn-out), langdurige rouwproblematiek, identiteitsvragen of een negatief zelfbeeld. Ook biedt De Hezenberg ruimte aan mensen die zoeken naar rust, bezinning en verdieping. 

COLLECTEVERANTWOORDING

07-05 Amnesty International   € 106,25

14-05 Exodushuis                    €   82,90

21-05 De Hezenberg                € 164,04

04-06 Kerk in Actie (Nicaragua)                         :  € 273,67

11-06 Kerk in Actie (straatkinderen Colombia)  :  €  57,15

18-06 Kerk in Actie  (Terugkeer huis)                 : € 101,00

25-06 Vluchtelingenwerk                                     : € 105,70

Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER

22-07 Orgelfonds

Er vond in de afgelopen periode een ingrijpende restauratie plaats van ons prachtige Flentrop-orgel. Dit is een zeer kostbare aangelegenheid. Wij hopen op uw gulle gaven.

30-07 Eredienst

Daar geef je graag voor.

06-08 Liedboeken cantorij

De liedboeken zijn  deze zondag het collectedoel, omdat wij graag over meer liedboeken willen beschikken. 

13-08 Kerkblad Onderweg

Wij collecteren voor een van de communicatiemiddelen van de kerk, ter dekking van de onkosten. 

20-08 Jeugdwerk

Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk. Op de investering in tijd en geld wordt daarom niet  bespaard.

27-08 Pastoraat eigen gemeente

Het Pastoraat is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Hiermee zijn terecht aanzienlijke uitgaven gemoeid.

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

03-09 Cantorij

De Cantorij is vandaag het doel van onze collecte, uw steun zeker waard.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

04-06 Eredienst                   €     97,74

11-06 Pastoraat                  €     93,60

18-06 Jeugdwerk                €     75,75

25-06 Koffiedrinken          €   113,75

02-07 Cantorij                    €     59.95

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op de website bij Rekeningnummers.

Klaas Kos

COLLECTEROOSTER

18-06 Jeugdwerk

Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet  bespaard.

25-06 Koffiedrinken na de dienst

Is het doel van deze collecte.

02-07 Cantorij

Is het doel van deze collecte.

09-07 Onderhoudsfonds

Het doel van deze collecte is het onderhoud en instandhouden van de kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro’s. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk.

16-07 Gedchtenisfonds

Het Gedachtenisfonds is bedoeld om duurzame investeringen in het gebouw van de Dorpskerk te kunnen bekostigen ter uitstraling en verfraaiing.

 Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

30-04 Eredienst en kerkmuziek       €     97,74

07-05 Kinderdienst                            €     93,60

14-05 Gedachtenisfonds                  €     75,75

21-05 Jeugdwerk                                €   113,75

28-05 Oecomenische dienst Vituskerk

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op de website.

Met vriendelijke groet,

Klaas Kos, kerkrentmeester

 

COLLECTEROOSTER

18-06 KERK IN ACTIE  (BINNENLANDS DIACONAAT): TERUGKEER-/TRANSITHUIS
Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Hier kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk
op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk, en zo nodig voor gezondheidszorg of
scholing. Op die manier bouwen ze stap voor stap aan een leven in hun land van herkomst.
Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. INLIA biedt waar nodig praktische, juridische en financiële ondersteuning. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers het beste kunnen helpen. Voor de hulp die INLIA biedt, is veel geld nodig. De collecteopbrengst is bestemd voorhet Transithuis van INLIA.

25-06 VLUCHTELINGENWERK
Door oorlogen en geweld verandert het gewone leven in een nachtmerrie en veranderen gewone mensen in vluchtelingen. Van de miljoenen
mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, vindt een klein deel bescherming in ons land.
Het leven dat zij ooit kenden bestaat niet meer. VluchtelingenWerk zet zich in voor mensen die bij ons veiligheid en bescherming zoeken.
VluchtelingenWerk helpt bij complexe asielprocedures en staat op emotioneel, praktisch en juridisch vlak klaar voor de vluchtelingen. Wij
willen dit werk graag steunen en vragen daarvoor uw bijdrage.

02-07 MISSION IMPOSSIBLE
Mission Possible is een christelijke organisatie die zich richt op hulpverlening aan kinderen/jeugd uit probleemgezinnen, (a.s.) tienermoeders en alcohol- en drugsverslaafden in Rusland, Oekraïne, Bulgarije en Albanië. Een deel van hen leeft tijdelijk of permanent op straat. Zij overleven door te bedelen, te stelen, lijm te snuiven en prostitutie.
Twintig jaar geleden begon Mission Possible in Moskou met een straatpatrouille. Dagelijks werden bij metro en treinstations straatkinderen opgevangen en voorzien van soep en brood. Kort daarna werden straatpatrouilles ingezet in andere grote steden.
De straatpatrouille bereikt jaarlijks honderden kinderen en helpt hen om van de straat af te komen.

09-07 DE COCON, CRISISOPVANG
Soms zijn er momenten in het leven dat het allemaal even flink tegenzit. Wanneer je bijvoorbeeld je huis bent kwijtgeraakt als gevolg van
hoge schulden, relatieproblemen of wanneer je een psychiatrische stoornis hebt. Dan is het goed te weten dat opvangcentrum De Vluchtheuvel er is, waar je niet alleen kunt rekenen op een dak boven je hoofd, maar waar je  onder deskundige begeleiding je problemen
kunt aanpakken. Het begin van een nieuwe start.

16-07 BLOEMENFONDS
Iedere zondag geven wij bloemen aan personen die op dat moment iets te vieren hebben of een blijk van meeleven nodig hebben.

23-07 STICHTING CHILD 
ondersteunt armlastige en kwetsbare kinderen op de lagere en middelbare school en waar mogelijk in het daarop volgende onderwijs in Tanzania.
De ondersteunde leerlingen zijn(AIDS) wezen en kinderen met ernstig zieke en arme ouders/verzorgers die de kosten verbonden aan naar
school gaan niet kunnen opbrengen.

Marry van Haandel

COLLECTEROOSTER

21-05  De Hezenberg

Aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje natuur, ligt landgoed De Hezenberg. Hier worden mensen opgevangen die zijn vastgelopen in hun leven en willen werken aan zichzelf. Er wordt hulp geboden aan mensen met bijvoorbeeld depressies, angsten, stemmingsproblemen, psychosomatische klachten, persoonlijkheidsproblematiek, trauma’s en posttraumatische stressstoornissen, relatieproblemen, problemen op het werk, oververmoeidheid (burn-out), langdurige rouwproblematiek, identiteitsvragen of een negatief zelfbeeld. Niet alle kosten worden vergoed, er is eensteunfonds. Voor dit steunfonds wordt uw bijdrage gevraagd.

04-06 Pinksteren: Kerk in Actie(zending): kerk in Nicaragua

In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk.

Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden krijgen een tijdlang begeleiding.

Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom leert Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving.

De gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door deze aanpak. In 2017 wil Teyocoyani in veertig gemeenten trainingen geven. Een tweedaagse bijbelstudie in een dorp kost bijvoorbeeld € 6 per persoon.

11-06 Kerk in Actie (werelddiaconaat): straatkinderen Colombia

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Vaak komen de kinderen uit gebroken gezinnen en hebben ze een laag zelfbeeld. Toekomstperspectief is er nauwelijks voor hen. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of lopen het gevaar in de criminaliteit te belanden.

Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten

voor deze kinderen plaats. Wekelijks volgen bijvoorbeeld meer dan tweehonderd kinderen de trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Kinderen kunnen alleen meedoen als ze ook lessen volgen op school en als ze laten zien dat ze zich goed gedragen. Spelenderwijs leren ze om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Ze krijgen meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Dit zijn belangrijke eigenschappen om staande te blijven in de maatschappij. In 2017 wil de Stichting 450 straatkinderen helpen.

18-06 Kerk in Actie(binnenlands diaconaat): Transithuis

Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Hier kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk, en zo nodig voor gezondheidszorg of scholing. Op die manier bouwen ze stap voor stap aan een leven in hun land van herkomst.

Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. INLIA biedt waar nodig praktische, juridische en financiële ondersteuning. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers het beste kunnen helpen. Voor de hulp die INLIA biedt, is veel geld nodig.

De collecteopbrengst is bestemd voor het Transithuis van INLIA.

COLLECTEVERANTWOORDING

April 2017

02-04 40-dagen Actie BEL                             € 121,71

09-04 40-dagen Actie BEL                             € 131,00

13-04 40-dagen Actie BEL                                   €   47,40

15-04 40-dagen Actie BEL                               €   42,80

16-04 Voedselbank                                        € 474,70

23-04 Hospice Kajan                                       €  81,70

30-04 Nieuw Hydepark                                   € 161,47

Door de leerlingen van de basisschool De levensboom is dit jaar voor de 40-dagenaktie van de BEL-gemeenten €1366,85 opgehaald.  Een geweldig resultaat!

Allen hartelijk dank!

namens het College van Diakenen,

Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER

21-05 Jeugdwerk

Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet  bespaard.

28-05 Onderhoudsfonds

Het doel van deze collecte is het onderhoud en instandhouden van de Kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro’s. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk.

04-06 Eredienst

Het instandhouden van de Eredienst is op deze zondag het doel van de collecte van de Kerkrentmeesters.

11-06 Pastoraat eigen gemeente

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw.

Het Pastoraat is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Hiermee zijn terecht aanzienlijke uitgaven gemoeid.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

09-04 Cantorij                                    €   109,17

13-04 Eredienst                                  €     24,47

15-04 Orgelfonds                               €     25,80

16-04 Pastoraat eigen gemeente          €   328,80

23-04 Eredienst                                 €     53,95

30-04 Pastoraat eigen gemeente          €     97,74

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u hier de bankrekening-nummers.

Klaas Kos, kerkrentmeester

 

COLLECTEROOSTER

23-04 Hospice Kajan

Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice Kajan. Met uw steun kan de tuin verzorgd worden en wordt de gewenste huiselijke uitstraling mogelijk gemaakt, zoals bloemen op talef en in de buitenbakken, kunst aan de wand en een kopje versbereide soep….

30-04 Nieuw Hydepark (vroeger: Roosevelthuis)

Hier worden vakantieweken georganiseerd voor minder valide mensen en voor hen die door omstandigheden (financieel of sociaal) moeilijk met reguliere vakantiearrangementen mee kunnen. Maar ook voor mensen die fysiek in goede conditie zijn, maar door ouderdom en vaak eenzaamheid vinden dat ze niet meer op vakantie kunnen. Voor allen is in Nieuw Hydepark veel aandacht.

Er is een dringend verzoek om hulp vanuit onze gemeente een financiële bijdrage te doen om deze vakantieweken mogelijk te blijven maken.

07-05 Amnesty International

Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit wordt gedaan via rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen.  Door de activiteiten van Amnesty worden mensen vrijgelaten, martelingen worden gestopt, beleid wordt veranderd. Al duurt het decennia om wetgeving aangepast te krijgen, of jaren om een gevangene vrij te krijgen, Amnesty geeft niet op. Met uw bijdrage, kan meer onderzoek worden gedaan. U gift geeft mensen vrijheid.

14-05 Exodushuis

Exodus Nederland is een vereniging die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving, te vergroten. De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen hier terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei. Exodus Nederland biedt een begeleid wonen traject in één van de Exodushuizen verspreid over het land. Maar ook ambulante hulpverlening wordt geboden waarbij de hulp ook gericht is op familieleden en de kinderen.

COLLECTEVERANTWOORDING

Maart 2017

05-03 40-dagen Actie BEL                             € 146,00

12-03 40-dagen Actie BEL                             € 107,85

19-03 Hongersnood in Afrika                         € 463,95

26-03 40-dagen Actie BEL                             €  

Allen hartelijk dank!

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER

23-04 Pastoraat eigen gemeente

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw.

Het Pastoraat is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Hiermee zijn terecht aanzienlijke uitgaven gemoeid.

30-04 Eredienst en Kerkmuziek

Het instandhouden van de Eredienst en de kerkmuziek is op deze dag het collectedoel.

07-05 Kinderkerk

De activiteiten voor de jeugd van nu, zijn de toekomst van de kerk voor later. Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet bespaard.

14-05 Gedachtenisfomds

Het Gedachtenisfonds is bedoeld om duurzame investeringen in het gebouw van de Dorpskerk te kunnen bekostigen ter uitstraling en vergfraaiing.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

05-03 Instandhouding kerk             €     95,20

12-03 Kerkblad onderweg               €     94,55

19-03 Kinderkerk                          €   128,05

26-03 Jeugdwerk                          €     72,00

02-04 Pastoraat eigen gemeente     €     85,18

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u hier de bankrekening-nummers.

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

Collecterooster

19-03 26-03 40 dagen Aktie BEL: Schoolmeubilair voor R.K. Friersdale R.C.
Dit door de BEL-gemeenten reeds jarenlang gesteun-de project, betreft de uitbreiding van pater Wynand van Wegen’s school in Friersdale Zuid-Afrika. De 2 nieuwe klaslokalen zijn zo goed als klaar, maar er moeten nog 75 tafeltjes en 6 stalen kasten worden aangeschaft. Wij willen stichting Friersdale-Eemnes graag helpen om de leerlingen een goede start te geven in het nieuwe schoolmeubilair.

26-03 40 dagen Aktie BEL Studentes in Nepal
De 40-dagen-aktie BEL wil ook in 2017 een aantal studentes in Nepal blijven steunen door hun studie te finan-cieren en/of voor veilige huisvesting te zorgen. Deze meisjes hebben dankzij uw steun de lagere en middelbare school kunnen doorlopen. Zij zijn u hiervoor zeer dankbaar en willen zich graag na hun beroepsopleiding inzetten voor verbetering van de leefomstandigheden van hun minder bedeelde landgenoten.

02-03 40 dagen Aktie BEL Water, elke druppel telt
De Child Welfare Organization Nepal, de stichting waarvoor Nelleke Alders uit Blaricum zich al jarenlang inzet, heeft de Interkerkelijke 40-dagen-aktie gevraagd of zij de aanleg van een irrigatieproject willen financieren. Dit project behelst niet alleen irrigatie van de landbouwgronden, maar ook schoon drinkwater, waardoor ook de hygiënische omstandigheden in deze dorpjes aanzienlijk worden verbeterd. Graag willen wij de bevolking van deze arme streek een menswaardiger bestaan geven.

09-04 Onderwijs in Tanzania
De kleuters in Nadanya, een dorp in Tanzania, krijgen nu les in een vervallen lemen hut die 20 jaar geleden is gebouwd door de gemeenschap. De kinderen zitten op matten op de grond en het enige lesmateriaal dat de juf tot haar beschikking heeft is een schoolbord (een gedeeltelijk zwart geverfde muur). Stichting Mzee Kambee heeft om financiële steun gevraagd voor de bouw van een nieuw klaslokaal van 6 x 6 meter. Verder zou het fijn zijn als de kinderen gebruik kunnen maken van schoolbankjes en van lesmateriaal waarbij zij woorden en sommen kunnen maken met behulp van magnetische borden, letters en cijfers. Investeren in de kinderen van nu is ook investeren in de toekomst van het land.

16-04 Voedselbank
De voedselboek verdient onze steun. De armoede in ons land stijgt nog steeds. Na aftrek van de vaste lasten is het besteedbaar inkomen vaak minder dan 200 euro per maand. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van de Voedselbank. De Voedselbank steunt deze mensen in nood door hen gedurende drie maanden één keer per week kosteloos een voedselpakket ter beschikking te stellen ter aanvulling op hun krappe budget. De voedselband verdient onze financiële steun.

Offerblok

Gedurende de 40-dagentijd zal ook de opbrengst van het offerblok in de voorhof bestemd zijn voor de 40-dagenaktie Water, elke druppel telt…

Collecteverantwoording

Februari 2017
05-02 Werelddiaconaat: Nootmuskaatproject € 124,21
12-02 Stichting Child € 113,00
19-02 St. de Vrolijkheid € 70,25
26-02 Stichting De Cocon € 131,35

Allen hartelijk dank!
Marry van Haandel

COLLECTEROOSTER

19-02 Jeugdwerk

De activiteiten voor de jeugd van nu, zijn de toekomst van de kerk voor later. Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet bespaard.

26-02 Orgelfonds

De muziek bij de eredienst willen we niet missen. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

05-03 Instandhouding kerk

Een belangrijke collecte, van harte aanbevolen.

12-03 Kerkblad Onderweg

Wij collecteren voor een van de communicatiemiddelen van de kerk, ter dekking van de onkosten.

COLLECTEVERANTWOORDING

Over de voorbije periode:

18-12  Eredienst                            € 152,45

08-01  Ledencontacten                  € 183,25

15-01  Jeugdwerk                          €   66,20

22-01  geen dienst                           

29-01  Pastoraat eigen gemeente     €   59,65

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Met vriendelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters,

Klaas Kos, secretaris

COLLECTEROOSTER

19-02 Stichting De Vrolijkheid

Stichting De Vrolijkheid geeft extra aandacht aan kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra. Deze jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben hun vertrouwde leven achter zich moeten laten. Hun bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker. Voor deze kinderen organiseert De Vrolijkheid samen met bewoners in de azc’s creatieve activi­teiten. Dans, theater, muziek en beel­dende kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te geven. Om zelfver­trouwen en talent te ontwikkelen. Om even kind te kunnen zijn.

26-02 De Cocon

Dak- en thuislozen die de stap willen zetten naar zelfstandig wonen, kunnen zich aanmelden in het Sociaal Pension van De Cocon. Hier kan men met behulp van de nodige be­geleiding,  de problemen  die het zelf standig gaan wonen nog in de weg staan. Het aanbrengen van structuur en regelmaat is daarbij van enorm belang. Men leert hier met elkaar en met anderen om te gaan, eventuele verslavingsproblemen aanpakken en je krijgt wanneer nodig schuldhulp­verlening aangeboden. Ook is er een dagbesteding in de vorm van een betaalde baan of vrijwilligerswerk. Het sociaal pension is opgebouwd uit 4 groepen van 6 bewoners. Iedere bewoner krijgt de beschikking over een eigen kamer met eigen sanitair. Van alle bewoners wordt verwacht dat zij een bijdrage in de huishouding leveren en meehelpen bij het doen van boodschappen en het bereiden van de maaltijd.

05-03 40-dagen Aktie BEL

In de provincie Chitwan in Nepal liggen drie dorpjes, eenvoudige neder­zettingen waar zo’n 67 families, rond de 540 mensen, wonen. Voor voedsel zijn de inwoners afhankelijk van de opbrengst van het land, maar door gebrek aan water is de oogst voor slechts 2-3 maanden voldoende om van te leven. De rest van het jaar zijn zij afhankelijk van wat er in het wild groeit en leeft. De dichtstbijzijnde waterbron ligt op een afstand van 5 uur lopen, maar bovendien is dit water niet schoon en dus ongeschikt om te drinken. De Child Welfare Organi­zation Nepal, de stichting waarvoor Nelleke Alders uit Blaricum zich al jarenlang inzet, heeft de Interker­kelijke 40-dagenaktie gevraagd of zij de aanleg van een irrigatieproject willen financieren. Dit project behelst niet alleen irrigatie van de landbouw­gronden, maar ook schoon drinkwater, waardoor ook de hygiënische omstan­digheden in deze dorpjes aanzienlijk worden verbeterd. Graag willen wij de bevolking van deze arme streek een menswaardiger bestaan geven.

12-03 40-dagen Aktie BEL

Stichting Mzee Kambee helpt kans­arme kinderen in het dorp Nadanya en omstreken naar school te gaan. Nada­nya is een dorp in Tanzania dat voor­namelijk uit een Maasai gemeenschap bestaat die nog op traditionele wijze leeft. De in 2011 opgerichte stichting heeft inmiddels ruim 25 kinderen kunnen ondersteunen door hun lesgeld te betalen. Maar de middelen zijn beperkt en nu heeft men ons gevraagd om steun bij het verwezenlijken van een groter project. De jongste kinde­ren, tussen 3 en 6 jaar, gaan naar een kleuterklasje. Hier leren zij de begin­selen van het lezen en rekenen. De kleuters krijgen nu les in een ver­vallen lemen hut die 20 jaar geleden is gebouwd door de gemeenschap. De kinderen zitten op matten op de grond en het enige lesmateriaal dat de juf tot haar beschikking heeft is een school­bord (een gedeeltelijk zwart geverfde muur).

Nadanya als gemeenschap is bereid om een stuk grond toe te wijzen voor de bouw van een nieuw klaslokaal van 6 x 6 meter. Verder zou het fijn zijn als de kinderen gebruik kunnen maken van schoolbankjes en van les­materiaal waarbij zij woorden en som­men kunnen maken met behulp van magnetische borden, letters en cijfers. Investeren in de kinderen van nu is ook investeren in de toekomst van het land. Dus willen wij deze stichting graag helpen bij het realiseren van dit schoolproject.

Alle collectes worden van harte aan­bevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

Over januari 2017

08-01 Vrienden van Torenhof                                € 169,70

15-01 Zondag voor de eenheid: collecte oecumene  €   78,90

22-01 geen dienst

29-01 PAX                                                          €   77,30

Hartelijk dank!

Namens het College van Diakenen,

Marry van Haandel,

ambtelijk secretaris