COLLECTEROOSTER

10-09 het steunfonds van Kerk in Actie ten behoeve van Bangladesh en Nepal

Meer dan een derde van deze landen staat onder water. Volgens lokale autoriteiten is dit de grootste overstroming sinds 1988. De situatie is zo ernstig dat de watersnood tot de heftigste humanitaire crisis in tientallen jaren kan uitgroeien. De overstromingen zorgen voor een wanhopige situatie. Er is onvoldoende toegang tot voedsel, veilig onderdak, veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen, levensonderhoud en adequate voeding. En voorlopig stopt het nog niet met regenen. Kerk in Actie en ICCO bieden hulp in het getroffen gebied. Met helikopters worden water en voesel geleverd in gebieden die door het water zijn afgesloten. Er is veel geld nodig om noodhulp te geven.

17-09 PAX 

Iedere derde week in september organiseert PAX  de nationale vredesweek. Het thema van deze week is: de kracht van verbeelding. In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vredesorganisatie PAX een beroep op de kracht van de verbeelding.  Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.

24-09 Voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. 
Daarnaast willen de voedselbanken de zelfredzaamheid van de klanten vergroten door hen te stimuleren adequate hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo kan worden gezorgd dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. De voedselbank Gooi & Omstreken functioneert op die manier als schakel tussen overschot en (verborgen) armoede.

01-10 Viore

Viore is een centrum voor mensen die leven met kanker en is gevestigd in Hilversum en gericht op de regio. Viore biedt begeleiding bij de niet-medische aspecten van de ziekte. Mensen die leven met kanker kunnen iedere werkdag zonder afspraak of verwijzing terecht bij Viore. Op afspraak kan er deel worden genomen aan een uitgebreid activiteitenprogramma. Viore kent geen structurele financiering vanuit overheid of verzekering. Wel kan Viore rekenen op ruim vijftig goed geselecteerde, getrainde en deskundige vrijwilligers. De diaconie wil deze organisatie met uw hulp graag financieel ondersteunen.

 08-10 Roosevelthuis

Op landgoed Hydepark in Doorn staat het zorghotel en conferentiecentrum Nieuw Hydepark, voorheen het Roosevelthuis.

Diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland én Het Vakantiebureau verzorgen hier vakanties voor mensen die zorg nodig hebben. Zo worden ook elk jaar vakantieweken voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking georganiseerd.

15-10 Kerk in Actie/Wereldvoedseldag: bijenproject

In Zuid-Soedan lij den vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te dringen.

COLLECTEVERANTWOORDING

Juli 2017

02-07  Mission Possible          € 116,60

09-07 de Cocon                   € 130,45

16-07  bloemenfonds            € 104,91

23-07  stichting Child              € 104,50

30-07  inloophuis In Wording   € 116,40

In de kerkdiensten die in Torenhof worden gehouden , wordt ook gecollecteerd. De diaconie heeft als opbrengst van deze collectes een bedrag ad € 357,= ontvangen, bestemd is voor de 40-dagen Aktie BEL.

 

De High-tea zoals die ook dit jaar weer is georganiseerd door onze jeugd heeft € 365,- opgebracht. Dit bedrag zal overgemaakt worden naar “Het vergeten Kind”

 

Allen heel hartelijk dank!

 

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER

10-09 Activiteiten Com. Kruispunt

Zij organiseert activiteiten voor 70 + binnen onze gemeente. Ook uw hulp is zeer welkom.

17-09 Kerk en Vrede

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid.

24-09 Onderhoudsfonds Kerk en Pastorie

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en instandhouden van de Kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro's. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk.

01-10 Kerk en israel

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel onderdeel van de eigen identiteit.

In de kerkorde staat dat de kerk geroepen is om in al haar geledingen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.

08-10 Verlichting en verwarming

De wintertijd breekt aan, de laatste zondag van oktober gaat de klok weer 1 uur achteruit. Het wordt kouder, de verwarming een graadje hoger en het licht eerder aan. Al met al brengt dit vele extra kosten met zich mee.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

09-07 Onderhoudsfonds   €   169,53

16-07 Gedachtenisfonds   €     71,65

23-07 Orgelfonds                €     95,15

30-07 Eredienst                   €   101,39

06-08 Liedboeken              €     80,65

13-08 Communicatie        €     89,12

20-08 Jeugdwerk                €     78,05

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze site.

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters,

Klaas Kos

 

COLLECTEROOSTER

23-07 Stichting Child

Child ondersteunt armlastige en kwestbare kinderen op de lagere en middelbare school en waar mogelijk in het daarop volgende onderwijs in Tanzania

De ondersteunde leerlingen zijn (Aids) wezen en kinderen met ernsitige zieke en arme ouders/verzorgers die de kosten verbonden aan naar school gaan niet kunnen opbrengen.

30-07 Inloophuis Wording

Inloophuis Wording is een huis voor dak- en thuislozen en anderen aan de rand van de samenleving. Hier wordt warmte in letterlijke en figuurlijke zin geboden. Naast een vriendelijk woord en een luisterend oor kan een kopje koffie worden geboden, een belegde boterham, soep en iedere donderdag een warme maaltijd.

06-08 Epafras

De kern van het werk van de stichting Epafras is het bezoeken en ondersteunen van Nederlanders die vast zitten in buitenlandse detentie. Maar ook wordt geholpen middels het verstrekken van basale voorzieningen zoals kleding, medicatie of een terugkeerticket na de detentie als er geen familie is om daarin te voorzien.

13-08 Kerk in Actie Bijbelquizegypt

Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en het geloof.

De jaarlijkse bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is een groot succes. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee. Achtduizend kinderen wonnen een Nieuw Testament. Dit jaar mikt het Bijbelgenootschap op honderdvijftigduizend kinderen en twaalfduizend prijswinnaars.

Op zondag 13 augustus is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van het Egyptisch Bijbelgenootschap.

20-08 Stichting De Hoop

De Hoop is een evangelische ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen en verslavingsproblemen. Poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling behoren tot de mogelijkheden. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Maar ook familieleden van een verslaafde die in de problemen komen als gevolgd van de verslaving van hun naaste kunnen bij de Stichting De Hoop terecht met hun vragen en problemen.

27-08 Viore

Viore is een informatie- en activiteitencentrum voor mensen die leven met kanker. Viore heeft tot doel om een belangrijke schakel te vormen in de zorgketen voor mensen in het Gooi en Omgeving. Een schakel waar laagdrempelige (niet medische) steun en begeleiding wordt geboden, die er op gericht is de kwaliteit van leven te verbeteren. Dagelijks kan men hier binnenlopen voor informatie of voor een gesprek met de vrijwilligers en bezoekers. Ter financiering van  al haar activiteiten steunt Stichting Viore volledig op fondsenwerving. 

03-09 Amnesty International

De organisatie die onderzoek doet naar mensenrechtenschendingen, die rapporten opstelt om schendingen aan de kaak te stellen, die de media informeert, die educatieve programmas’s ontwikkelt en effectieve acties bedenkt.

Een organisatie die onze steun waardig is.

10-09 De Hezenberg

Aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje natuur, ligt landgoed De Hezenberg. Hier worden mensen ontvangen die zijn vastgelopen in hun leven en willen werken aan zichzelf. Hier wordt  hulp geboden aan mensen met bijvoorbeeld depressies, angsten, trauma’s, psychosomatische klachten, relatieproblemen, problemen op het werk, oververmoeidheid (burn-out), langdurige rouwproblematiek, identiteitsvragen of een negatief zelfbeeld. Ook biedt De Hezenberg ruimte aan mensen die zoeken naar rust, bezinning en verdieping. 

COLLECTEVERANTWOORDING

07-05 Amnesty International   € 106,25

14-05 Exodushuis                    €   82,90

21-05 De Hezenberg                € 164,04

04-06 Kerk in Actie (Nicaragua)                         :  € 273,67

11-06 Kerk in Actie (straatkinderen Colombia)  :  €  57,15

18-06 Kerk in Actie  (Terugkeer huis)                 : € 101,00

25-06 Vluchtelingenwerk                                     : € 105,70

Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER

22-07 Orgelfonds

Er vond in de afgelopen periode een ingrijpende restauratie plaats van ons prachtige Flentrop-orgel. Dit is een zeer kostbare aangelegenheid. Wij hopen op uw gulle gaven.

30-07 Eredienst

Daar geef je graag voor.

06-08 Liedboeken cantorij

De liedboeken zijn  deze zondag het collectedoel, omdat wij graag over meer liedboeken willen beschikken. 

13-08 Kerkblad Onderweg

Wij collecteren voor een van de communicatiemiddelen van de kerk, ter dekking van de onkosten. 

20-08 Jeugdwerk

Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk. Op de investering in tijd en geld wordt daarom niet  bespaard.

27-08 Pastoraat eigen gemeente

Het Pastoraat is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Hiermee zijn terecht aanzienlijke uitgaven gemoeid.

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

03-09 Cantorij

De Cantorij is vandaag het doel van onze collecte, uw steun zeker waard.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

04-06 Eredienst                   €     97,74

11-06 Pastoraat                  €     93,60

18-06 Jeugdwerk                €     75,75

25-06 Koffiedrinken          €   113,75

02-07 Cantorij                    €     59.95

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op de website bij Rekeningnummers.

Klaas Kos

COLLECTEROOSTER

18-06 Jeugdwerk

Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet  bespaard.

25-06 Koffiedrinken na de dienst

Is het doel van deze collecte.

02-07 Cantorij

Is het doel van deze collecte.

09-07 Onderhoudsfonds

Het doel van deze collecte is het onderhoud en instandhouden van de kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro’s. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk.

16-07 Gedchtenisfonds

Het Gedachtenisfonds is bedoeld om duurzame investeringen in het gebouw van de Dorpskerk te kunnen bekostigen ter uitstraling en verfraaiing.

 Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

30-04 Eredienst en kerkmuziek       €     97,74

07-05 Kinderdienst                            €     93,60

14-05 Gedachtenisfonds                  €     75,75

21-05 Jeugdwerk                                €   113,75

28-05 Oecomenische dienst Vituskerk

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op de website.

Met vriendelijke groet,

Klaas Kos, kerkrentmeester

 

COLLECTEROOSTER

18-06 KERK IN ACTIE  (BINNENLANDS DIACONAAT): TERUGKEER-/TRANSITHUIS
Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Hier kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk
op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk, en zo nodig voor gezondheidszorg of
scholing. Op die manier bouwen ze stap voor stap aan een leven in hun land van herkomst.
Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. INLIA biedt waar nodig praktische, juridische en financiële ondersteuning. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers het beste kunnen helpen. Voor de hulp die INLIA biedt, is veel geld nodig. De collecteopbrengst is bestemd voorhet Transithuis van INLIA.

25-06 VLUCHTELINGENWERK
Door oorlogen en geweld verandert het gewone leven in een nachtmerrie en veranderen gewone mensen in vluchtelingen. Van de miljoenen
mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, vindt een klein deel bescherming in ons land.
Het leven dat zij ooit kenden bestaat niet meer. VluchtelingenWerk zet zich in voor mensen die bij ons veiligheid en bescherming zoeken.
VluchtelingenWerk helpt bij complexe asielprocedures en staat op emotioneel, praktisch en juridisch vlak klaar voor de vluchtelingen. Wij
willen dit werk graag steunen en vragen daarvoor uw bijdrage.

02-07 MISSION IMPOSSIBLE
Mission Possible is een christelijke organisatie die zich richt op hulpverlening aan kinderen/jeugd uit probleemgezinnen, (a.s.) tienermoeders en alcohol- en drugsverslaafden in Rusland, Oekraïne, Bulgarije en Albanië. Een deel van hen leeft tijdelijk of permanent op straat. Zij overleven door te bedelen, te stelen, lijm te snuiven en prostitutie.
Twintig jaar geleden begon Mission Possible in Moskou met een straatpatrouille. Dagelijks werden bij metro en treinstations straatkinderen opgevangen en voorzien van soep en brood. Kort daarna werden straatpatrouilles ingezet in andere grote steden.
De straatpatrouille bereikt jaarlijks honderden kinderen en helpt hen om van de straat af te komen.

09-07 DE COCON, CRISISOPVANG
Soms zijn er momenten in het leven dat het allemaal even flink tegenzit. Wanneer je bijvoorbeeld je huis bent kwijtgeraakt als gevolg van
hoge schulden, relatieproblemen of wanneer je een psychiatrische stoornis hebt. Dan is het goed te weten dat opvangcentrum De Vluchtheuvel er is, waar je niet alleen kunt rekenen op een dak boven je hoofd, maar waar je  onder deskundige begeleiding je problemen
kunt aanpakken. Het begin van een nieuwe start.

16-07 BLOEMENFONDS
Iedere zondag geven wij bloemen aan personen die op dat moment iets te vieren hebben of een blijk van meeleven nodig hebben.

23-07 STICHTING CHILD 
ondersteunt armlastige en kwetsbare kinderen op de lagere en middelbare school en waar mogelijk in het daarop volgende onderwijs in Tanzania.
De ondersteunde leerlingen zijn(AIDS) wezen en kinderen met ernstig zieke en arme ouders/verzorgers die de kosten verbonden aan naar
school gaan niet kunnen opbrengen.

Marry van Haandel

COLLECTEROOSTER

21-05  De Hezenberg

Aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje natuur, ligt landgoed De Hezenberg. Hier worden mensen opgevangen die zijn vastgelopen in hun leven en willen werken aan zichzelf. Er wordt hulp geboden aan mensen met bijvoorbeeld depressies, angsten, stemmingsproblemen, psychosomatische klachten, persoonlijkheidsproblematiek, trauma’s en posttraumatische stressstoornissen, relatieproblemen, problemen op het werk, oververmoeidheid (burn-out), langdurige rouwproblematiek, identiteitsvragen of een negatief zelfbeeld. Niet alle kosten worden vergoed, er is eensteunfonds. Voor dit steunfonds wordt uw bijdrage gevraagd.

04-06 Pinksteren: Kerk in Actie(zending): kerk in Nicaragua

In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk.

Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden krijgen een tijdlang begeleiding.

Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom leert Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving.

De gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door deze aanpak. In 2017 wil Teyocoyani in veertig gemeenten trainingen geven. Een tweedaagse bijbelstudie in een dorp kost bijvoorbeeld € 6 per persoon.

11-06 Kerk in Actie (werelddiaconaat): straatkinderen Colombia

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Vaak komen de kinderen uit gebroken gezinnen en hebben ze een laag zelfbeeld. Toekomstperspectief is er nauwelijks voor hen. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of lopen het gevaar in de criminaliteit te belanden.

Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten

voor deze kinderen plaats. Wekelijks volgen bijvoorbeeld meer dan tweehonderd kinderen de trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Kinderen kunnen alleen meedoen als ze ook lessen volgen op school en als ze laten zien dat ze zich goed gedragen. Spelenderwijs leren ze om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Ze krijgen meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Dit zijn belangrijke eigenschappen om staande te blijven in de maatschappij. In 2017 wil de Stichting 450 straatkinderen helpen.

18-06 Kerk in Actie(binnenlands diaconaat): Transithuis

Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Hier kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk, en zo nodig voor gezondheidszorg of scholing. Op die manier bouwen ze stap voor stap aan een leven in hun land van herkomst.

Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. INLIA biedt waar nodig praktische, juridische en financiële ondersteuning. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers het beste kunnen helpen. Voor de hulp die INLIA biedt, is veel geld nodig.

De collecteopbrengst is bestemd voor het Transithuis van INLIA.

COLLECTEVERANTWOORDING

April 2017

02-04 40-dagen Actie BEL                             € 121,71

09-04 40-dagen Actie BEL                             € 131,00

13-04 40-dagen Actie BEL                                   €   47,40

15-04 40-dagen Actie BEL                               €   42,80

16-04 Voedselbank                                        € 474,70

23-04 Hospice Kajan                                       €  81,70

30-04 Nieuw Hydepark                                   € 161,47

Door de leerlingen van de basisschool De levensboom is dit jaar voor de 40-dagenaktie van de BEL-gemeenten €1366,85 opgehaald.  Een geweldig resultaat!

Allen hartelijk dank!

namens het College van Diakenen,

Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER

21-05 Jeugdwerk

Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet  bespaard.

28-05 Onderhoudsfonds

Het doel van deze collecte is het onderhoud en instandhouden van de Kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro’s. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk.

04-06 Eredienst

Het instandhouden van de Eredienst is op deze zondag het doel van de collecte van de Kerkrentmeesters.

11-06 Pastoraat eigen gemeente

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw.

Het Pastoraat is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Hiermee zijn terecht aanzienlijke uitgaven gemoeid.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

09-04 Cantorij                                    €   109,17

13-04 Eredienst                                  €     24,47

15-04 Orgelfonds                               €     25,80

16-04 Pastoraat eigen gemeente          €   328,80

23-04 Eredienst                                 €     53,95

30-04 Pastoraat eigen gemeente          €     97,74

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u hier de bankrekening-nummers.

Klaas Kos, kerkrentmeester

 

COLLECTEROOSTER

23-04 Hospice Kajan

Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice Kajan. Met uw steun kan de tuin verzorgd worden en wordt de gewenste huiselijke uitstraling mogelijk gemaakt, zoals bloemen op talef en in de buitenbakken, kunst aan de wand en een kopje versbereide soep….

30-04 Nieuw Hydepark (vroeger: Roosevelthuis)

Hier worden vakantieweken georganiseerd voor minder valide mensen en voor hen die door omstandigheden (financieel of sociaal) moeilijk met reguliere vakantiearrangementen mee kunnen. Maar ook voor mensen die fysiek in goede conditie zijn, maar door ouderdom en vaak eenzaamheid vinden dat ze niet meer op vakantie kunnen. Voor allen is in Nieuw Hydepark veel aandacht.

Er is een dringend verzoek om hulp vanuit onze gemeente een financiële bijdrage te doen om deze vakantieweken mogelijk te blijven maken.

07-05 Amnesty International

Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit wordt gedaan via rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen.  Door de activiteiten van Amnesty worden mensen vrijgelaten, martelingen worden gestopt, beleid wordt veranderd. Al duurt het decennia om wetgeving aangepast te krijgen, of jaren om een gevangene vrij te krijgen, Amnesty geeft niet op. Met uw bijdrage, kan meer onderzoek worden gedaan. U gift geeft mensen vrijheid.

14-05 Exodushuis

Exodus Nederland is een vereniging die als doel heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving, te vergroten. De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen hier terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei. Exodus Nederland biedt een begeleid wonen traject in één van de Exodushuizen verspreid over het land. Maar ook ambulante hulpverlening wordt geboden waarbij de hulp ook gericht is op familieleden en de kinderen.

COLLECTEVERANTWOORDING

Maart 2017

05-03 40-dagen Actie BEL                             € 146,00

12-03 40-dagen Actie BEL                             € 107,85

19-03 Hongersnood in Afrika                         € 463,95

26-03 40-dagen Actie BEL                             €  

Allen hartelijk dank!

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER

23-04 Pastoraat eigen gemeente

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

Pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw.

Het Pastoraat is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Hiermee zijn terecht aanzienlijke uitgaven gemoeid.

30-04 Eredienst en Kerkmuziek

Het instandhouden van de Eredienst en de kerkmuziek is op deze dag het collectedoel.

07-05 Kinderkerk

De activiteiten voor de jeugd van nu, zijn de toekomst van de kerk voor later. Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet bespaard.

14-05 Gedachtenisfomds

Het Gedachtenisfonds is bedoeld om duurzame investeringen in het gebouw van de Dorpskerk te kunnen bekostigen ter uitstraling en vergfraaiing.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

05-03 Instandhouding kerk             €     95,20

12-03 Kerkblad onderweg               €     94,55

19-03 Kinderkerk                          €   128,05

26-03 Jeugdwerk                          €     72,00

02-04 Pastoraat eigen gemeente     €     85,18

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u hier de bankrekening-nummers.

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

Collecterooster

19-03 26-03 40 dagen Aktie BEL: Schoolmeubilair voor R.K. Friersdale R.C.
Dit door de BEL-gemeenten reeds jarenlang gesteun-de project, betreft de uitbreiding van pater Wynand van Wegen’s school in Friersdale Zuid-Afrika. De 2 nieuwe klaslokalen zijn zo goed als klaar, maar er moeten nog 75 tafeltjes en 6 stalen kasten worden aangeschaft. Wij willen stichting Friersdale-Eemnes graag helpen om de leerlingen een goede start te geven in het nieuwe schoolmeubilair.

26-03 40 dagen Aktie BEL Studentes in Nepal
De 40-dagen-aktie BEL wil ook in 2017 een aantal studentes in Nepal blijven steunen door hun studie te finan-cieren en/of voor veilige huisvesting te zorgen. Deze meisjes hebben dankzij uw steun de lagere en middelbare school kunnen doorlopen. Zij zijn u hiervoor zeer dankbaar en willen zich graag na hun beroepsopleiding inzetten voor verbetering van de leefomstandigheden van hun minder bedeelde landgenoten.

02-03 40 dagen Aktie BEL Water, elke druppel telt
De Child Welfare Organization Nepal, de stichting waarvoor Nelleke Alders uit Blaricum zich al jarenlang inzet, heeft de Interkerkelijke 40-dagen-aktie gevraagd of zij de aanleg van een irrigatieproject willen financieren. Dit project behelst niet alleen irrigatie van de landbouwgronden, maar ook schoon drinkwater, waardoor ook de hygiënische omstandigheden in deze dorpjes aanzienlijk worden verbeterd. Graag willen wij de bevolking van deze arme streek een menswaardiger bestaan geven.

09-04 Onderwijs in Tanzania
De kleuters in Nadanya, een dorp in Tanzania, krijgen nu les in een vervallen lemen hut die 20 jaar geleden is gebouwd door de gemeenschap. De kinderen zitten op matten op de grond en het enige lesmateriaal dat de juf tot haar beschikking heeft is een schoolbord (een gedeeltelijk zwart geverfde muur). Stichting Mzee Kambee heeft om financiële steun gevraagd voor de bouw van een nieuw klaslokaal van 6 x 6 meter. Verder zou het fijn zijn als de kinderen gebruik kunnen maken van schoolbankjes en van lesmateriaal waarbij zij woorden en sommen kunnen maken met behulp van magnetische borden, letters en cijfers. Investeren in de kinderen van nu is ook investeren in de toekomst van het land.

16-04 Voedselbank
De voedselboek verdient onze steun. De armoede in ons land stijgt nog steeds. Na aftrek van de vaste lasten is het besteedbaar inkomen vaak minder dan 200 euro per maand. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van de Voedselbank. De Voedselbank steunt deze mensen in nood door hen gedurende drie maanden één keer per week kosteloos een voedselpakket ter beschikking te stellen ter aanvulling op hun krappe budget. De voedselband verdient onze financiële steun.

Offerblok

Gedurende de 40-dagentijd zal ook de opbrengst van het offerblok in de voorhof bestemd zijn voor de 40-dagenaktie Water, elke druppel telt…

Collecteverantwoording

Februari 2017
05-02 Werelddiaconaat: Nootmuskaatproject € 124,21
12-02 Stichting Child € 113,00
19-02 St. de Vrolijkheid € 70,25
26-02 Stichting De Cocon € 131,35

Allen hartelijk dank!
Marry van Haandel