COLLECTEROOSTER 

09-09 Kerkblad Onderweg

Vandaag collecteren wij voor een van de communicatiemiddelen van de kerk, het kerkblad Onderweg, ter dekking van de onkosten. 

16-09 Jeugdwerk

Vandaag collecteren we voor het jeugdwerk in onze kerk. Uw jeugd heeft de basis gevormd voor uw huidige geloofsleven en daar is de basis gelegd voor ons huidige kerk zijn. 

23-09 Pastoraat eigen gemeente

Het pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. Het Pastoraat in de eigen gemeente is een belangrijk fundament van onze kerkelijke gemeenschap.  

30-09 Cantorij

De Cantorij is vandaag het doel van onze collecte, uw steun zeker waard. 

07-10 Activiteiten Commissie Kruispunt

Zij organiseert activiteiten voor 70 + binnen onze gemeente. Ook uw hulp is zeer welkom. 

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING 

01-07 Eredienst                               € 

08-07 Pastoraat eigen gemeente     € 000,00

15-07 Jeugdwerk                             € 000,00

22-07 Koffiedrinken na de dienst   € 000,00

29-07 Cantorij                                 € 000,00

05-08 Onderhoudsfonds                  € 000,00

12-08 Gedachtenisfonds                 € 000,00

19-08 Orgelfonds                            € 000,00

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.  

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

 

COLLECTEROOSTER

09-09 Exodus

Exodus biedt perspectief aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Met vrijwilligers wordt gewerkt aan een veilige samenleving waarin herstel mogelijk is. Er worden groepsactiviteiten geboden tijdens de detentie en aan (ex-)gedetineerden worden verschillende mogelijkheden geboden om werkervaring op te doen onder professionele begeleiding.  

16-09 Inloophuis Wording

Een huis in Hilversum voor dak- en thuislozen en anderen aan de rand van de samenleving waar warmte in letterlijke en figuurlijke zin wordt geboden. Naast een vriendelijk woord en een luisterend oor kan men hier ook terecht voor een kopje koffie, een belegde boterham, soep en iedere donderdag een warme maaltijd. Dit is slechts mogelijk bij voldoende financiële steun van kerken en regionale organisaties.

23-09 PAX

Voor de Nederlandse naoorlogse generatie is opgroeien in vrede de normaalste zaak. Toch worden wereldwijd zo’n 60 conflicten uitgevochten. Grote oorlogen maar ook kleine geschillen die de samenleving ontwrichten en veel leed aanrichten onder de burgerbevolking. De bescherming van burgers staat centraal in het werk van PAX. Op veel plekken in de wereld waar geweld en wantrouwen heerst, steunt PAX lokale initiatieven die de dialoog op gang brengen en verschillende groepen mensen met elkaar in contact brengen.

30-09     Voedselbank

Ondanks dat het goed gaat met de economie zijn nog steeds mensen afhankelijk van de Voedselbank. De Voedselbank steunt deze mensen in nood door hen gedurende drie maanden één keer per week kosteloos een voedselpakket ter beschikking te stellen ter aanvulling op hun krappe budget. Vier keer per jaar houden we een inzameling van producten, daarnaast verdient de voedselbank ook onze financiële steun. 

07-10 Stichting Child

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak (‘shelter’) verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker.

14-10 Kerk in actie/Wereldvoedseldag

De grond in de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is arm. Landbouw is moeilijk en levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. In de overige maanden is er gebrek aan voldoende eten. Vooral kinderen zijn het slachtoffer. 35% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. In de Rukum-regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor het kweken van vis. Deze vis wordt verkocht op de lokale markt. Samen met United Mission Nepal (UMN) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen is en over de verkoop van de vis.

COLLECTEVERANTWOORDING

juli 2018

01-07 Nieuw Hydepark           € 151,95

08-07 Vrienden van Torenhof € 76,00

15-07 Stichting Child              € 110,80

22-07 Vluchtelingenwerk        € 120,29

29-07 De Cocon                       € 120,40 

Alle gevers hartelijk dank.

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) heeft een lange en rijke geschiedenis. De inkomsten van de Diaconie vormen de basis voor de mogelijkheid mensen en goede doelen te ondersteunen. Deze inkomsten bestaan uit de (vaak) gulle gaven van onze kerkgangers bij de wekelijkse collectes en uit de inkomsten van het diaconaal vermogen.

Door middel van het centrale collecte rooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en met de 40-dagen-aktie van de gezamenlijke kerken in Blaricum, Laren en Eemnes zijn er heel veel goede doelen te bedienen met deze goede gaven. Onderscheid wordt gemaakt waar we het geld voor gebruiken t.w. internationaal, landelijk en plaatselijk.

Wij willen als diaconie niet de ogen sluiten voor nood in ons eigen land en willen daarom meer nadruk gaan leggen op de plaatselijke en landelijke doelen, mede omdat een binding met het doel waarvoor gecollecteerd wordt een steeds belangrijker element vormt in de bereidwilligheid daaraan te schenken. Dit laat onverlet de collectes voor Kerk in Aktie en de 40-dagen-aktie en collectes bij grote rampen. Hiervoor zijn wij altijd bereid daar met onze financiële middelen in bij te dragen en dat ook aan onze begunstigers te vragen.

Wat nu is nu nieuw in ons beleid? Om te beginnen maken wij in onze verdeling over de drie regionale aanwendingen een aanpassing waarbij het aandeel plaatselijk en landelijk groter wordt en daarmee de internationale giften minder zullen worden.

Tevens hebben we besloten om het aantal doelen te beperken en liever twee of drie keer voor hetzelfde doel te collecteren in plaats van maar één keer. Minimale bijdragen betekenen weinig en de betrokkenheid vervaagt als het niet wordt herhaald.

Tenslotte hebben we als diaconie besloten om uit eigen middelen bij te dragen aan de projecten waarvoor wordt gecollecteerd. Dat wil zeggen dat wij de afdracht van de collectes zullen verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen. Dit gevoegd bij het feit dat we meerdere malen voor hetzelfde doel collecteren geeft ook serieuze inhoud aan de uiteindelijke bijdrage.

In de eredienst lichten wij iedere week toe waar de collecte voor bedoeld is en wat de reden is dat een dergelijk doel ondersteund is.

Met een gift aan de Kerkrentmeesters wordt het werk in de plaatselijke gemeente mogelijk gemaakt.

Een bijdrage kunt u overmaken op de rekening van de Kerkrentmeesters: bank nr. 144 630 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Blaricum