Collectes van de Diaconie in augustus, september en oktober 2017

COLLECTEROOSTER

15-10 Kerk in Actie/Wereldvoedseldag: bijenproject

In Zuid-Soedan lij den vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te dringen.

22-10 Hospice Kajan in Hilversum

 Hospice Kajan is een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren. Hospice Kajan draait voor een groot deel op de inzet van vrijwilligers. Dankzij donaties kan het gebouw en de tuin de gewenste huiselijke uitstraling gegeven worden en het verblijf voor de bewoners zo aangenaam mogelijk worden gemaakt.. Dat zit ook in de kleine dingen zoals bloemen in en rondom het huis, kunst aan de wanden, een kopje versbereide soep… Eigenlijk alles wat eraan bijdraagt dat de bewoners en hun familieleden en vrienden zich thuisvoelen.

29-10 Kerk in Actie: Hervormingsdag: open theologisch seminarie in Pakistan

Dit jaar vieren we 500 jaar protestantisme, vijf eeuwen hervorming. Centraal in de collecte staat daarom het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie in Pakistan, OTS. In Pakistan vormen christenen een kleine, maar groeiende minderheid. Via cursussen leren jaarlijks vijfduizend studenten en voorgangers meer over het christelijk geloof en de Bijbel. Kerk in Actie-partner OTS ontwikkelt ook lesmaterialen voor zondagsscholen, godsdienstonderwijs op scholen, cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie. Veel cursussen en materialen zijn beschikbaar via internet. Dat helpt ook geïnteresseerde moslims en hindoes die meer willen weten over het christendom.

Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zodat OTS meer voorgangers en vrijwilligers kan opleiden en toerusten. Van harte aanbevolen!

5-11 Kerk in Actie: najaarszendingsweek

Het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong leidt studenten op tot predikant of theologisch docent. Daarnaast biedt het seminarie ook theologische toerusting voor leken. De door Kerk in Actie uitgezonden medewerker Tjeerd de Boer en zijn vrouw Kathleen Ferrier geven les aan het Luthers Theologisch Seminarie waar ruim 560 studenten een opleiding volgen. De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Filippijnen en Indonesië. De studenten van buiten Hong Kong zijn vaak al enige tijd werkzaam als gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis verdiepen. Door in Hong Kong te studeren, hoeven ze niet naar het Westen en kunnen ze verder studeren binnen hun eigen Aziatische context.

12-11 Kerk in Actie, binnenlands diaconaat: vluchtelingenkinderen

Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen eigen kamer, zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich heen, moeten regelmatig verhuizen en leven voortdurend in onzekerheid of ze mogen blijven. Zij hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar Nederland kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. Kerk in Actie staat samen met andere organisaties op de bres voor deze kinderen. Zo maakt Kerk in Actie vrolijke vakantieweken voor vluchtelingkinderen, recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridische bijstand mogelijk. Met uw bijdrage geeft u het dagelijks leven van vluchtelingkinderen kleur.

19-11 Stap verder

‘Stap Verder’ is een samenwerkingsproject van de Sociëteit Afrikaanse Missiën en de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer. Veel bewoners van Amsterdam Zuidoost hebben zich als migrant vanuit de rest van Nederland en de wereld in Amsterdam Zuidoost gevestigd. Friezen, Ghanesen, Pakistani, Polen, Brabanders en Surinamers komen hier terecht in een ander soort samenleving, van dorp naar stad, van agrarische samenleving naar dienstverlenende, van een monocultuur naar vele culturen, van zelfvoorzienendheid naar een complexe verzorgingsstaat waarin de overheid je leven reguleert met de bijbehorende bureaucratie. Er zijn drie praktische diaconale taken die worden uitgevoerd: Nederlandse taalles en Taalmaatjes,  een Kenniscentrum en Ondersteuning van ouders en kinderen bij opvoeding en scholing. De kerken in Zuid-Oost zijn talrijk, maar ook versnipperd. De diaconieën zijn druk en wij willen hen daarbij helpen

COLLECTEVERANTWOORDING

Augustus 2017

06-08  Epafras                                             € 106,38

13-08  Zending: Egyptquiz                         € 108,60

20-08  Stichting De Hoop                           € 131,40

27-08  Viore                                                € 121,83

September 2017

03-09 Amnesty International                      €   77,70

10-09 Kerk in actie: Bangladesh en Nepal € 239,20

17-09 Pax                                                    € 124,45

24-09 Voedselbank                                     €   89,60

Allen heel hartelijk dank!

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel