Collectes van de Diaconie in juli, augustus en september 2017

COLLECTEROOSTER

10-09 het steunfonds van Kerk in Actie ten behoeve van Bangladesh en Nepal

Meer dan een derde van deze landen staat onder water. Volgens lokale autoriteiten is dit de grootste overstroming sinds 1988. De situatie is zo ernstig dat de watersnood tot de heftigste humanitaire crisis in tientallen jaren kan uitgroeien. De overstromingen zorgen voor een wanhopige situatie. Er is onvoldoende toegang tot voedsel, veilig onderdak, veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen, levensonderhoud en adequate voeding. En voorlopig stopt het nog niet met regenen. Kerk in Actie en ICCO bieden hulp in het getroffen gebied. Met helikopters worden water en voesel geleverd in gebieden die door het water zijn afgesloten. Er is veel geld nodig om noodhulp te geven.

17-09 PAX 

Iedere derde week in september organiseert PAX  de nationale vredesweek. Het thema van deze week is: de kracht van verbeelding. In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vredesorganisatie PAX een beroep op de kracht van de verbeelding.  Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.

24-09 Voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. 
Daarnaast willen de voedselbanken de zelfredzaamheid van de klanten vergroten door hen te stimuleren adequate hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo kan worden gezorgd dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. De voedselbank Gooi & Omstreken functioneert op die manier als schakel tussen overschot en (verborgen) armoede.

01-10 Viore

Viore is een centrum voor mensen die leven met kanker en is gevestigd in Hilversum en gericht op de regio. Viore biedt begeleiding bij de niet-medische aspecten van de ziekte. Mensen die leven met kanker kunnen iedere werkdag zonder afspraak of verwijzing terecht bij Viore. Op afspraak kan er deel worden genomen aan een uitgebreid activiteitenprogramma. Viore kent geen structurele financiering vanuit overheid of verzekering. Wel kan Viore rekenen op ruim vijftig goed geselecteerde, getrainde en deskundige vrijwilligers. De diaconie wil deze organisatie met uw hulp graag financieel ondersteunen.

 08-10 Roosevelthuis

Op landgoed Hydepark in Doorn staat het zorghotel en conferentiecentrum Nieuw Hydepark, voorheen het Roosevelthuis.

Diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland én Het Vakantiebureau verzorgen hier vakanties voor mensen die zorg nodig hebben. Zo worden ook elk jaar vakantieweken voor alleenstaanden met een lichamelijke beperking georganiseerd.

15-10 Kerk in Actie/Wereldvoedseldag: bijenproject

In Zuid-Soedan lij den vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te dringen.

COLLECTEVERANTWOORDING

Juli 2017

02-07  Mission Possible          € 116,60

09-07 de Cocon                   € 130,45

16-07  bloemenfonds            € 104,91

23-07  stichting Child              € 104,50

30-07  inloophuis In Wording   € 116,40

In de kerkdiensten die in Torenhof worden gehouden , wordt ook gecollecteerd. De diaconie heeft als opbrengst van deze collectes een bedrag ad € 357,= ontvangen, bestemd is voor de 40-dagen Aktie BEL.

 

De High-tea zoals die ook dit jaar weer is georganiseerd door onze jeugd heeft € 365,- opgebracht. Dit bedrag zal overgemaakt worden naar “Het vergeten Kind”

 

Allen heel hartelijk dank!

 

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel