COLLECTEROOSTER

22-04 Vluchtelingenwerk

Vluchten doe je niet zomaar. Vluchtelingen zoeken naar een leven in veiligheid. Van de miljoenen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, vindt een klein deel bescherming in ons land. Het leven dat zij ooit kenden bestaat niet meer. VluchtelingenWerk zet zich in voor mensen die bij ons veiligheid en bescherming zoeken.

VluchtelingenWerk helpt bij complexe asielprocedures  en staat op emotioneel, praktisch en juridisch vlak klaar voor de vluchtelingen. Wij willen dit werk graag steunen en vragen daarvoor uw bijdrage.

29-04Mission Possible

Mission Possible is een christelijke organisatie die zich richt op hulpverlening aan de jeugd in probleemgezinnen in de Oost-Europese landen. Eén van de projecten is het BabyBox project in Bulgarije en Rusland waar een opvangprogramma is voor jonge moeders in een uitzichtloze situatie.

06-05 Exodus

Exodus biedt opvang en begeleiding aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Dagelijks zijn er zo'n 25000 kinderen in Nederland waarvan een ouder in de gevangenis zit. Jongerenambassadeurs van Exodus hebben aandacht voor deze groep kinderen, want een ouder die achter de tralies zit, heeft een grote impact op kinderen.

06-05, gedetineerden en hun familieleden.

13-05 Viore

Viore is een informatie- en activiteitencentrum voor mensen die leven met kanker. Dat wil zeggen voor mensen die kanker hebben (gehad), voor hun naasten en voor nabestaanden. Viore is afhankelijk van donaties en giften en kent geen vaste, jaarlijks terugkerende financiering.

 20-05 kerk in actie/zending

De Taizebroeders in Bangladesh kregen een aantal jaar geleden het verzoek van de baptistenkerk van Mymensingh om hen te helpen bij het zorgen voor de vele kleine, nieuwe kerkjes op het platteland. De kerkjes bestaan uit eerste generatie gelovigen die heel arm, ongeletterd en achtergesteld waren. Samen hebben ze een project ontwikkeld waarin de kerkjes zowel geestelijk als sociaal-economisch geholpen worden om sterk te worden en op eigen benen te staan. MCCP (Mymensingh Church Care Program) biedt complete en veelzijdige ondersteuning aan de allerarmsten in Bangladesh. 

COLLECTEVERANTWOORDING

Maart 2018

04-03 40-dagen actie                                      € 121,43

11-03 40-dagen actie                                      € 129,50

18-03 40-dagen actie                                      € 102,53

25-03 40-dagen actie                                      € 232,25

29-03 40-dagen actie                                      €   53,60

31-03 40-dagen actie                                      €   30,00

De opbrengst van het offerblok, eveneens bestemd voor de 40-dagen actie,  is € 235,80.

De jeugd van de basisschool Noorderlicht heeft  € 638,57 opgehaald.

Allen, en zeker de jeugd, hartelijk dank!

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

COLLECTEROOSTER

22-04 Orgelfonds

Er vond in de afgelopen periode een ingrijpende restauratie plaats van ons prachtige Flentrop-orgel. Ook nu nog vinden er herstelwerkzaamheden plaats. Dit is een zeer kostbare aangelegenheid. De muziek bij de eredienst willen we niet missen. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Wij hopen op uw gulle gaven.

29-04 Pastoraat eigen gemeente

Het pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. Het Pastoraat in de eigen gemeente is een belangrijk fundament van onze kerkelijke gemeenschap. 

06-05 Eredienst

Het instandhouden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste  onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor.

13-05 Onderhoudsfonds

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en instandhouden van de Kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro's. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

11-03 Kerkblad Onderweg               €   85,70

18-03 Kinderkerk                            €   82,71

25-03 Jeugdkerk                             € 156,47

29-03 Eredienst                              €   37,50

31-03 Eredienst                              €   30,00

01-04 Pastoraat eigen gemeente      € 232,42

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

COLLECTEROOSTER

25-03 JEUGD
De activiteiten voor de jeugd van nu, zijn de toekomst van de kerk voor later. Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet bespaard.

01-04 PASTORAAT EIGEN GEMEENTE
Het pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden,
maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of
kinderen doen een beroep op de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. Het Pastoraat in de eigen gemeente is een belangrijk fundament van onze kerkelijke gemeenschap.

08-04 CANTORIJ
De Cantorij is vandaag het doel van onze collecte, uw steun zeker waard.

15-04 EREDIENST
Het in stand houden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel.

COLLECTEVERANTWOORDING

11-02 Verlichting en verwarming € 120,30
18-02 Jeugd € 65,80
25-02 Orgelfonds € 91,15
04-03 Instandhouding kerk € 108,25

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.
Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website

Klaas Kos

COLLECTEROOSTER

25-03 4-dagen Aktie BEL: studentes in Nepal

De 40-dagenaktie BEL wil ook in 2017 een aantal studentes in Nepal blijven steunen door hun studie te financieren en/of voor veilige huisvesting te zorgen. Deze meisjes hebben dankzij uw steun de lagere en middelbare school kunnen doorlopen en willen zich graag na hun beroepsopleiding inzetten voor verbetering van de leefomstandigheden van hun minder bedeelde landgenoten.

29-03 40 dagen Aktie BEL

Een tweede lokaal voor het Isibindi-Safe Park in Duncan Village in Zuid-Afrika. Een onderkomen waar de kinderen hun maaltijd kunnen gebruiken en huiswerkbegeleiding kan plaatsvinden, spelletjes kunnen worden gedaan en workshops en trainingen over behandeling van HIV-infecties en TBC kunnen plaatsvinden.

31-03 40 dagen Aktie BEL

Een bamboeplantage voor Sheini in Ghana

01-04 Hospice Kajan

 Een warm huis met deskundige zorg voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren: dat is Hospice Kajan. Met uw steun kan de tuin verzorgd worden en wordt de gewenste huiselijke uitstraling mogelijk gemaakt.

08-04 Voedselbank

De armoede in ons land stijgt nog steeds. Na aftrek van de vaste lasten is het besteedbaar inkomen vaak minder dan 200 euro per maand.  Steeds meer mensen zijn afhankelijk van de Voedselbank. De Voedselbank steunt deze mensen in nood door hen gedurende drie maanden één keer per week kosteloos een voedselpakket ter beschikking te stellen ter aanvulling op hun krappe budget. Vier keer per jaar houden we een inzameling van producten, daarnaast verdient de voedselbank ook onze financiële steun.

15-04 Hospice Huizen

In januari 2018 heeft Hospice Huizen haar eerste gasten ontvangen die om allerlei redenen in de laatste fase van hun leven niet thuis kunnen worden verzorgd. Mede dankzij veel vrijwilligers kan de vereiste zorg en ondersteuning worden geboden. Stichting Hospice Huizen is afhankelijk van donateurs en giften van particulieren en bedrijven. Ook u kunt een belangrijke bijdrage leveren aan de Stichting Hospice Huizen door ze financieel te steunen.

22-04 Vluchtelingenwerk

Vluchten doe je niet zomaar. Vluchtelingen zoeken naar een leven in veiligheid. Van de miljoenen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, vindt een klein deel bescherming in ons land. Het leven dat zij ooit kenden bestaat niet meer. VluchtelingenWerk zet zich in voor mensen die bij ons veiligheid en bescherming zoeken.

Vluchtelingen Werk helpt bij complexe asielprocedures  en staat op emotioneel, praktisch en juridisch vlak klaar voor de vluchtelingen. Wij willen dit werk graag steunen en vragen daarvoor uw bijdrage.

COLLECTEVERANTWOORDING

Februari 2018

04-02 Kerk in Actie: Ghana kindslaven         € 165,20

11-02 C’est la Vie                                           € 149,85

18-02 40-dagen aktie, bamboeproject             €   80,51

25-02 40-dagen aktie, bamboeproject             € 152,95

Allen hartelijk dank! namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

COLLECTEROOSTER

25-02 40-dagenaktie BEL kerken

Een bamboeplantage voor Sheini in Ghana.

In samenwerking met de stichting Barbaruga hopen de BEL kerken een bamboeplantage van 4 hectare aan te kunnen leggen bij het dorp Sheini, een afgelegen nederzetting in het noordoosten van Ghana. Bamboe houdt het regenwater vast, je kunt er stevige en solide hutten mee bouwen, het levert ook bouwmateriaal voor een schooltje en er kunnen zelfs fietsen van gemaakt worden. Bamboe kan dit afgelegen dorp zelfvoorzienend maken maar ook uit de isolement halen.

04-03 40-dagenaktie BEL kerken

Het Isibindi Safe Park in Zuid-Afrika vangt kinderen op uit een krottenwijk van Buffalo City. In 2017 heeft een delegatie van de gezamelijke BEL-kerken geconstateerd dat er dringend behoefte is aan extra accommodatie.

Het door de BEL kerken in 2016 geschonken gebouwtje is namelijk alleen voor de kleintjes bedoeld.

Het Safe Park vraagt nu om een onderkomen waar 80 kinderen in passen. Dan kunnen daar de maaltijden voor de kinderen plaats hebben en hoeven ze niet meer in de extreme hitte of kou buiten te zitten.

11-03 40-dagenaktie BEL kerken

De 40-dagenaktie wil ook in 2018 nog een aantal studentes in Nepal blijven steunen door hun studie te financieren en/of voor veilige huisvesting te zorgen. Deze meisjes hebben dankzij uw steun in vorige jaren de lagere en middelbare school kunnen doorlopen. Zij zijn u hiervoor zeer dankbaar en willen zich graag na hun beroeps-opleiding inzetten voor verbetering van de leefomstandigheden van hun minder bedeelde landgenoten.

18-03 40-dagenaktie BEL  kerken

De collecte wordt gebruikt om een tweede lokaal voor het Isibindi-Safe Park in Duncan Village, Zuid-Afrika te realiseren.

25-03 40-dagenaktie BEL kerken

De collecte zal worden gebruikt om een aantal studentes in Nepal te kunnen blijven steunen.

COLLECTEVERANTWOORDING

Januari 2017

07-01 Stichting Vrienden van Torenhof                     €   97,49

14-01 Viore                                                           € 112,05  

28-01 PAX                                                             €   88,35

Allen hartelijk dank!

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER

25-02 Orgelfonds

De muziek bij de eredienst willen we niet missen. Uw bijdrage wordt dus zeer gewaardeerd. 

Er vond in de afgelopen periode een ingrijpende restauratie plaats van ons prachtige Flentrop-orgel. Dit is een zeer kostbare aangelegenheid. Wij hopen op uw gulle gaven.

04-03 Instandhouding kerk

Belangrijk voor ons als kerkelijke gemeenschap. Een belangrijke collecte met de zwarte zak en dus van harte aanbevolen.

11-03 Kerkblad Onderweg

Wij collecteren voor een van de communicatiemiddelen van de kerk, ter dekking van de onkosten. 

18-03 Kinderkerk

De activiteiten voor de jeugd van nu, zijn de toekomst van de kerk voor later. Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet bespaard.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

07-01 Erer-dienst                            €   97,45

14-01 Koffiedrinken na de kerk      €   84,05

28-01 Pastoraat eigen gemeente     €   85,60

04-02 Vorming en toerusting           € 111,00

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, , dan vindt u de banknummers elders op deze website.

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters, Klaas Kos

 

COLLECTEROOSTER

28-01Pax

 PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werkt Pax aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld. Voor vrede is moed nodig. De moed om te geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de stroom in te roeien en je uit te spreken en toch door te gaan. Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, maar daar is durf voor nodig. De durf om vrede te bezingen, van de daken te schreeuwen en op de muren te schrijven. De durf om de politiek ter verantwoording te roepen en over je eigen grenzen heen te kijken. De durf om mensen aan te spreken en uit te nodigen om mee te doen ongeacht iemands achtergrond.

04-02Werelddiakonaat: visserijslaven in Ghana naar huis

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.

Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.

11-2 Cést la Vie huis

In het C’est la Vie huis probeert men om  de laatste fase in het leven van mensen met een ongeneeslijke ziekte zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Naast hospicezorg is er ook ruimte voor respijtzorg om zo mantelzorgers te ontlasten en tijdelijke opvang wanneer na een ziekenhuisopname thuiszorg niet toereikend is.

De vergoeding door de zorgverzekeraars en de eigen bijdrage die gasten betalen zijn niet voldoende om alle kosten te kunnen dekken. Denk aan kosten voor kennisontwikkeling van de vrijwilligers. Ook zijn er mensen die hulp nodig hebben, maar niet draagkrachtig genoeg zijn om bijvoorbeeld de eigen bijdrage te kunnen betalen.

18-2 40-dagen-aktie BEL

Als hoofdproject is gekozen voor een bamboe-plantage in Sheini, een dorpje in het noordwesten van Ghana op de grens met Togo. Sheini telt ca. 1.000 inwoners waarvan ongeveer 280 kinderen tussen de 0-9 jaar. Door haar geïsoleerde ligging en de gebrekkige of eigenlijk het ontbreken van een infrastructuur, zijn de dorpelingen geheel op zichzelf aangewezen om in hun onderhoud te voorzien. In samenwerking met de Stichting Barbaruga willen wij nu ervoor zorgen dat er ook in Sheini een bamboe-plantage komt. Bamboe wortelt diep en houdt het regenwater vast, waardoor de grond weer vruchtbaar wordt. Maar bamboe biedt veel meer. Met bamboe bouw je ook stevige en solide hutten. Er zal dan voldoende bouwmateriaal beschikbaar komen voor een schooltje en voor onderdak voor de onderwijzers. Bamboe is ook een industrieel product, naast meubels etc. worden tegenwoordig ook fietsen van bamboe gebouwd en dient het ook als grondstof voor kleding.

25-2 40-dagen-aktie BEL

Ook deze zondag collecteert de diaconie voor de bamboe-plantage in Sheini in het noordwesten van Ghana.

COLLECTEVERANTWOORDING

Over de maand   december 2017:

03-12 Epapras                                                              €  137,30

10-12 Mission Possible                                                   €  103,36

17-12  Voedselbank                                                      €  178,20 

Kerstcollecten: Kinderen in de Knel                                 € 1112,43

Oudjaarscollecten: Vluchtelingenwerk Nederland              €   272,55

Allen hartelijk dank!

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER

21-01 Oecomenische dienst in St. Jansbasiliek Laren

28-01 Pastoraat eigen gemeente

Het Pastoraat is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Hiermee zijn terecht aanzienlijke uitgaven gemoeid.

De kern van alle pastoraat is het omzien naar elkaar in de naam van Christus. Er is sprake van pastoraat daar waar mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om, bij het licht van het evangelie, samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

04-02 Vorming en Toerusting

Vorming heeft te maken met het in gang zetten van een leerproces en persoonlijke verrijking. Bij toerusting gaat het om gerichte bagage om beter in staat te zijn onze taken in de wereld uit te voeren. In beide gevallen gaat het er vooral om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en elkaar nader te leren kennen. Ook wij hebben in onze tijd behoefte aan houvast en ook voor ons bestaan er fundamentele vragen als: Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier op aarde? Waar ga ik naar toe?

11-02 Verlichting en verwarming

We zitten middenin de wintertijd. De verwarming gaat een paar graadjes hoger en het licht eerder aan. Dit brengt veel extra kosten met zich mee.

18-02 Jeugdwerk

Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet  bespaard.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

10-12 Pastoraat                                  € 124,05

17-12 Vorming en Toerusting               €   95,75

24-12 Eredienst                                  €   48,20

24-12 Eredienst                                  € 246,89

25-12 Eredienst                                  € 220,24

31-12 Eindejaarscollecte                       € 111,95

31-12 Eindejaarscollecte                       €   82,05

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) heeft een lange en rijke geschiedenis. De inkomsten van de Diaconie vormen de basis voor de mogelijkheid mensen en goede doelen te ondersteunen. Deze inkomsten bestaan uit de (vaak) gulle gaven van onze kerkgangers bij de wekelijkse collectes en uit de inkomsten van het diaconaal vermogen.

Door middel van het centrale collecte rooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en met de 40-dagen-aktie van de gezamenlijke kerken in Blaricum, Laren en Eemnes zijn er heel veel goede doelen te bedienen met deze goede gaven. Onderscheid wordt gemaakt waar we het geld voor gebruiken t.w. internationaal, landelijk en plaatselijk.

Wij willen als diaconie niet de ogen sluiten voor nood in ons eigen land en willen daarom meer nadruk gaan leggen op de plaatselijke en landelijke doelen, mede omdat een binding met het doel waarvoor gecollecteerd wordt een steeds belangrijker element vormt in de bereidwilligheid daaraan te schenken. Dit laat onverlet de collectes voor Kerk in Aktie en de 40-dagen-aktie en collectes bij grote rampen. Hiervoor zijn wij altijd bereid daar met onze financiële middelen in bij te dragen en dat ook aan onze begunstigers te vragen.

Wat nu is nu nieuw in ons beleid? Om te beginnen maken wij in onze verdeling over de drie regionale aanwendingen een aanpassing waarbij het aandeel plaatselijk en landelijk groter wordt en daarmee de internationale giften minder zullen worden.

Tevens hebben we besloten om het aantal doelen te beperken en liever twee of drie keer voor hetzelfde doel te collecteren in plaats van maar één keer. Minimale bijdragen betekenen weinig en de betrokkenheid vervaagt als het niet wordt herhaald.

Tenslotte hebben we als diaconie besloten om uit eigen middelen bij te dragen aan de projecten waarvoor wordt gecollecteerd. Dat wil zeggen dat wij de afdracht van de collectes zullen verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen. Dit gevoegd bij het feit dat we meerdere malen voor hetzelfde doel collecteren geeft ook serieuze inhoud aan de uiteindelijke bijdrage.

In de eredienst lichten wij iedere week toe waar de collecte voor bedoeld is en wat de reden is dat een dergelijk doel ondersteund is.

Met een gift aan de Kerkrentmeesters wordt het werk in de plaatselijke gemeente mogelijk gemaakt.

Een bijdrage kunt u overmaken op de rekening van de Kerkrentmeesters: bank nr. 144 630 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Blaricum