COLLECTEROOSTER 

17-06 Hospice Kajan

Het hospice Kajan is er voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren. Met uw steun kan het verblijf aldaar veraangenaamd worden door kleine dingen zoals verse bloemen op tafel en een verzorgde tuin. 

24-06 Stichting Child

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak (‘shelter’) verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker. 

01-07 Nieuw Hydepark, voorheen Roosevelthuis

Op landgoed Hydepark in Doorn staat het zorghotel en conferentiecentrum Nieuw Hydepark.

Diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland én Het Vakantiebureau verzorgen hier vakanties voor mensen die zorg nodig hebben.

08-07 Stichting Vrienden van Torenhof

Deze stichting heeft als doelstelling het bevorderen en ontwikkelen van activiteiten ter veraangenaming van het leefmilieu van de bewoners van Torenhof. De stichting Vrienden van Torenhof maakt het financieel mogelijk dat ook in de komende zomerperiode weer activiteiten voor de bewoners georganiseerd kunnen worden.

15-07 Stichting Child

De stichting CHILD wil de kansen op ontplooiing en een goede gezondheid van kwetsbare kinderen in de Kilimanjaro regio van Tanzania vergroten. Zij doet dit voornamelijk door de scholing in het basis- en middelbaar onderwijs en waar nodig in beroeps- en hoger onderwijs, financieel te ondersteunen. Daarnaast wil CHILD in de Kilimanjaro regio alleenstaande oudere kinderen veilig onderdak (‘shelter’) verschaffen en in Noord Tanzania een bijdrage leveren aan de therapie van behandelbare kinderkanker. 

COLLECTEVERANTWOORDING

Mei 2018 

06-05 Exodus                               € 125,15

13-05 Viore                                  €  65,90

20-5 Kerk in actie: Zending         € 177,80 

Alle gevers hartelijk dank.

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

 

COLLECTEROOSTER

20-05 Pastoraat eigen gemeente

Het pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. Het Pastoraat in de eigen gemeente is een belangrijk fundament van onze kerkelijke gemeenschap.

27-05 Eredienst en kerkmuziek

Dit is een landelijke collecte om muziek in de kerk te houden.

03-06 Kinderkerk

De activiteiten voor de jeugd van nu, zijn de toekomst van de kerk voor later. Jeugdwerk is zeer belangrijk voor de toekomst van de kerk; op de investering in tijd en geld wordt daarom niet bespaard.

10-06 Gedachtenisfonds

Het Gedachtenisfonds is bedoeld om duurzame investeringen in het gebouw van de Dorpskerk te kunnen bekostigen ter uitstraling en verfraaiing.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

08-04 Cantorij                                    € 119.68

15-04 Eredienst                                 € 77,30

22-04 Orgelfonds                               € 89,15

29-04 Pastoraat eigen gemeente         € 112,13

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen,  dan vindt u de banknummers elders op deze website.

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters, Klaas Kos

 

COLLECTEROOSTER

20-05 kerk in actie/zending
De Taizebroeders in Bangladesh kregen een aantal jaar geleden het verzoek van de baptistenkerk van Mymensingh om hen te helpen bij het zorgen voor de vele kleine, nieuwe kerkjes op het platteland. De kerkjes bestaan uit eerste generatie gelovigen die heel arm, ongeletterd en achtergesteld waren. Samen hebben ze een project ontwikkeld waarin de kerkjes zowel geestelijk als sociaaleconomisch geholpen worden om sterk te worden en op eigen benen te staan. MCCP (Mymensingh Church Care Program) biedt complete en veelzijdige ondersteuning aan de allerarmsten in Bangladesh.

27-05 C’est la Vie Huis
Het C’est la Vie-Huis in Naarden biedt hulp aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Hier krijgen zieken en hun naasten met hulp van deskundigen en vrijwilligers de ruimte om zich bezig te houden met wat voor hen belangrijk is in die moeilijke tijd.

03-06 Epafras
Medewerkers en vrijwilligers van Epafras bezoeken Nederlandse gevangenen in het buitenland. Zij geven de gevangenen de gelegenheid om hun verhaal in alle vertrouwelijkheid te delen. Ook worden basale voorzieningen zoals kleding, een laken maar ook medicatie verstrekt. Voor deze activiteiten is financiële steun noodzakelijk.

10-06 Kerk in Actie: Guatamala
Na een gruwelijke burgeroorlog heeft de bevolking van Guatamala nog steeds te kampen met veel geweld en corruptie. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. De organisatie Vredescentrum Barbara Ford biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken en brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten.  De jongeren krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren.

17-06 Hospice Kajan
Het hospice Kajan is er voor mensen in de laatste levensfase en hun dierbaren. Met uw steun kan het verblijf aldaar veraangenaamd worden door kleine dingen zoals verse bloemen op tafel en een verzorgde tuin.

COLLECTEVERANTWOORDING
April 2018

01-04 Hospice Kajan                   € 352,55
08-04 Voedselbank                      € 151,54
15-04 Hospice Huizen                  € 115,45
22-04 Vluchtelingenwerk             € 104,65
29-04 Mission possible                 €153,13

namens het college van Diakenen,
Marry van Haandel

COLLECTEROOSTER

22-04 Vluchtelingenwerk

Vluchten doe je niet zomaar. Vluchtelingen zoeken naar een leven in veiligheid. Van de miljoenen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, vindt een klein deel bescherming in ons land. Het leven dat zij ooit kenden bestaat niet meer. VluchtelingenWerk zet zich in voor mensen die bij ons veiligheid en bescherming zoeken.

VluchtelingenWerk helpt bij complexe asielprocedures  en staat op emotioneel, praktisch en juridisch vlak klaar voor de vluchtelingen. Wij willen dit werk graag steunen en vragen daarvoor uw bijdrage.

29-04Mission Possible

Mission Possible is een christelijke organisatie die zich richt op hulpverlening aan de jeugd in probleemgezinnen in de Oost-Europese landen. Eén van de projecten is het BabyBox project in Bulgarije en Rusland waar een opvangprogramma is voor jonge moeders in een uitzichtloze situatie.

06-05 Exodus

Exodus biedt opvang en begeleiding aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Dagelijks zijn er zo'n 25000 kinderen in Nederland waarvan een ouder in de gevangenis zit. Jongerenambassadeurs van Exodus hebben aandacht voor deze groep kinderen, want een ouder die achter de tralies zit, heeft een grote impact op kinderen.

06-05, gedetineerden en hun familieleden.

13-05 Viore

Viore is een informatie- en activiteitencentrum voor mensen die leven met kanker. Dat wil zeggen voor mensen die kanker hebben (gehad), voor hun naasten en voor nabestaanden. Viore is afhankelijk van donaties en giften en kent geen vaste, jaarlijks terugkerende financiering.

 20-05 kerk in actie/zending

De Taizebroeders in Bangladesh kregen een aantal jaar geleden het verzoek van de baptistenkerk van Mymensingh om hen te helpen bij het zorgen voor de vele kleine, nieuwe kerkjes op het platteland. De kerkjes bestaan uit eerste generatie gelovigen die heel arm, ongeletterd en achtergesteld waren. Samen hebben ze een project ontwikkeld waarin de kerkjes zowel geestelijk als sociaal-economisch geholpen worden om sterk te worden en op eigen benen te staan. MCCP (Mymensingh Church Care Program) biedt complete en veelzijdige ondersteuning aan de allerarmsten in Bangladesh. 

COLLECTEVERANTWOORDING

Maart 2018

04-03 40-dagen actie                                      € 121,43

11-03 40-dagen actie                                      € 129,50

18-03 40-dagen actie                                      € 102,53

25-03 40-dagen actie                                      € 232,25

29-03 40-dagen actie                                      €   53,60

31-03 40-dagen actie                                      €   30,00

De opbrengst van het offerblok, eveneens bestemd voor de 40-dagen actie,  is € 235,80.

De jeugd van de basisschool Noorderlicht heeft  € 638,57 opgehaald.

Allen, en zeker de jeugd, hartelijk dank!

namens het college van Diakenen,

Marry van Haandel

COLLECTEROOSTER

22-04 Orgelfonds

Er vond in de afgelopen periode een ingrijpende restauratie plaats van ons prachtige Flentrop-orgel. Ook nu nog vinden er herstelwerkzaamheden plaats. Dit is een zeer kostbare aangelegenheid. De muziek bij de eredienst willen we niet missen. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Wij hopen op uw gulle gaven.

29-04 Pastoraat eigen gemeente

Het pastoraat vindt plaats binnen een gemeente, zowel door predikant, ouderlingen en pastoraal medewerkers als door gemeenteleden onderling. Binnen een gemeente is het gericht op alle gemeenteleden. Vaak wordt vooral gedacht aan zieke en oudere gemeenteleden, maar ook mensen die te maken hebben met dood, werkeloosheid, scheiding of zelfmoord, of met drug- of alcoholgebruik van partner of kinderen doen een beroep op  de gemeente voor pastoraat. Gemeentepastoraat is vaak nauw verbonden aan diaconaat en gemeenteopbouw. Het Pastoraat in de eigen gemeente is een belangrijk fundament van onze kerkelijke gemeenschap. 

06-05 Eredienst

Het instandhouden van de Eredienst is op deze zondag het collectedoel. De Eredienst is één van de belangrijkste  onderdelen in onze gemeente. Daar geven we graag wat extra voor.

13-05 Onderhoudsfonds

Deze collecte is bestemd voor het onderhoud en instandhouden van de Kerkelijke gebouwen.

De Dorpskerk ligt tal van gemeenteleden na aan het hart. Het onderhoud kost jaarlijks heel wat euro's. U kunt hier een gift doneren voor het onderhoudsfonds van de Dorpskerk.

Alle collectes worden zoals altijd van harte aanbevolen.

COLLECTEVERANTWOORDING

11-03 Kerkblad Onderweg               €   85,70

18-03 Kinderkerk                            €   82,71

25-03 Jeugdkerk                             € 156,47

29-03 Eredienst                              €   37,50

31-03 Eredienst                              €   30,00

01-04 Pastoraat eigen gemeente      € 232,42

Wij danken alle gevers zeer hartelijk.

Was u niet in de gelegenheid in de kerk te komen en wilt u toch bijdragen, dan vindt u de banknummers elders op deze website.

Met vriendelijke groet,

Namens het gehele College van Kerkrentmeesters

Klaas Kos

 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Blaricum (PGB) heeft een lange en rijke geschiedenis. De inkomsten van de Diaconie vormen de basis voor de mogelijkheid mensen en goede doelen te ondersteunen. Deze inkomsten bestaan uit de (vaak) gulle gaven van onze kerkgangers bij de wekelijkse collectes en uit de inkomsten van het diaconaal vermogen.

Door middel van het centrale collecte rooster van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en met de 40-dagen-aktie van de gezamenlijke kerken in Blaricum, Laren en Eemnes zijn er heel veel goede doelen te bedienen met deze goede gaven. Onderscheid wordt gemaakt waar we het geld voor gebruiken t.w. internationaal, landelijk en plaatselijk.

Wij willen als diaconie niet de ogen sluiten voor nood in ons eigen land en willen daarom meer nadruk gaan leggen op de plaatselijke en landelijke doelen, mede omdat een binding met het doel waarvoor gecollecteerd wordt een steeds belangrijker element vormt in de bereidwilligheid daaraan te schenken. Dit laat onverlet de collectes voor Kerk in Aktie en de 40-dagen-aktie en collectes bij grote rampen. Hiervoor zijn wij altijd bereid daar met onze financiële middelen in bij te dragen en dat ook aan onze begunstigers te vragen.

Wat nu is nu nieuw in ons beleid? Om te beginnen maken wij in onze verdeling over de drie regionale aanwendingen een aanpassing waarbij het aandeel plaatselijk en landelijk groter wordt en daarmee de internationale giften minder zullen worden.

Tevens hebben we besloten om het aantal doelen te beperken en liever twee of drie keer voor hetzelfde doel te collecteren in plaats van maar één keer. Minimale bijdragen betekenen weinig en de betrokkenheid vervaagt als het niet wordt herhaald.

Tenslotte hebben we als diaconie besloten om uit eigen middelen bij te dragen aan de projecten waarvoor wordt gecollecteerd. Dat wil zeggen dat wij de afdracht van de collectes zullen verdubbelen, of zelfs verdrievoudigen. Dit gevoegd bij het feit dat we meerdere malen voor hetzelfde doel collecteren geeft ook serieuze inhoud aan de uiteindelijke bijdrage.

In de eredienst lichten wij iedere week toe waar de collecte voor bedoeld is en wat de reden is dat een dergelijk doel ondersteund is.

Met een gift aan de Kerkrentmeesters wordt het werk in de plaatselijke gemeente mogelijk gemaakt.

Een bijdrage kunt u overmaken op de rekening van de Kerkrentmeesters: bank nr. 144 630 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Blaricum