Wilt u ook uw steentje bijdragen?
Alle activiteiten zijn op alfabetische volgorde

. Bloemencommissie
Iedere zondag staan schitterende bloemen in de kerk. Dat alles wordt verzorgd door een klein groepje toegewijden. Zij doen dat met veel liefde en inzet. Als u geïnteresseerd bent in het werk van deze groep: geef het door aan Aly van Vembde mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
. Koffieschenken
Iedere week na de zondagse eredienst is er in de Voorhof gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken. Een aantal mensen verzorgt in toerbeurten deze catering voor kinderen en volwassenen. U kunt ook meehelpen. Het is gezellig werk en u spreekt veel kerkgangers. Interesse om mee te doen? U kunt u contact opnemen met de koster Ron Flens per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 06 3875 2207. 
. Stuurgroep Oecumene BEL
De Dorpskerk leeft in een samenwerkingsverband met Rooms-katholieken, Evangelischen, Vrijzinnigen en andere Protestanten uit Blaricum, Eemnes en Laren. De Stuurgroep Oecumene BEL organiseert een aantal gemeenschappelijke activiteiten, zoals de oecumenische Vespers en de vieringen met rond Pinksteren en rond Oud en Nieuw. Vindt u het belangrijk om de onderlinge samenwerking te bevorderen en wilt u hier een steentje aan bijdragen?  Neem contact op met de penningmeester van deze werkgroep: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
. 75+ verjaardagsbezoekgroep
Op bezoek gaan bij onze jarige senioren met een felicitatie en een kleine attentie heeft in onze gemeente een lange geschiedenis. Al in 1971 is hiermee gestart en vele bezoeksters hebben voor langere of kortere tijd hieraan meegewerkt. In het voorjaar 2017 heeft de bezoekgroep noodgewongen, o.a. vanwege het stijgen van de eigen leeftijd, besloten dit werk te beeindigen. Gelukkig hoeft er geen einde te komen aan een traditie van ruim 45 jaar, want de contactpersonen hebben zich gaarne bereid verklaard dit werk voort te zetten. Zij gaan voortaan in hun wijk op verjaardagsbezoek bij de 80+-ers met een kaart en een bloemetje om hen de felicitaties van de Dorpskerk over te brengen.
. Wijk-Contactpersonen
U kunt deel gaan uitmaken van de groep van wijkcontactpersonen. Deze groep verzorgt in de Dorpskerk ‘het omzien naar elkaar’. Ieder heeft een wijkje met mensen waarmee contact wordt onderhouden: af en toe even aanbellen, een brief bezorgen, op de hoogte blijven van geboorte, ziekte of huwelijk.  Nu zit daar ook het verjaarsbezoek bij. Drie maal per jaar komen de contactpersonen bij elkaar. Voor informatie, instructie en voor onderlinge verbondenheid en betrokkenheid mail naar Karin Nelson: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

 

 

 

ZWO staat voor = Zending – Werelddiakonaat – Ontwikkelingssamenwerking

Verantwoordelijkheden - aandachtspunten - jaarplanning

Onze ZWO valt onder Regionaal Dienstencentrum Noord-Holland / classis Hilversum.
Een deel van de activiteiten wordt gedaan door de Diakonie.

Verantwoordelijkheden:
Deze zijn voor een ZWO commissie in het algemeen :          
        -  Voorlichting/informatie geven
        -  Bewustzijnsverandering, - vorming
        -  (Politieke) acties plegen
        -  Actieve rol bij het inzamelen van geld

Speciaal aandachtspunt:
De situatie in het Midden Oosten t.a.v. de verhouding Israel/Palestijnen ons toegewezen door onze kerkelijke instanties.


Inkomsten ZWO:
6.       Bron inkomsten   : zie hieronder

Inspiratiebronnen/tijdschriften:
7.          Info uit tijdschriften en info van Kerk In Actie en Regionaal Dienstencentrum                                         

Sub 1   - In kerkdiensten(themadiensten) aangereikt door Kerkinactie met posters en folders publicaties in Onderweg. Verder initiatieven aangeboden door het regionaal dienstencentrum

Sub 2   - In gesprek zijn met groepen over ZWO, meningsvorming, zoals attent maken op cq handtekeningenactie voor Fair Trade, aandacht aan o.a. Max Havelaar producten, zie verder onder sub 3 en 4;

Sub 3   - Paasgroeten acties (te koop aanbieden van wenskaarten die naar gevangenen in binnen- en buitenland worden verstuurd.) Schrijf- verkoopacties voor Amnesty International, vier keer per jaar.                     

Inzamelen van postzegels en briefkaarten (melkbus) en opsturen aan Kerk in Actie (levert elk jaar landelijk groot bedrag op!)

Sub 4   - Oikocrediet is een microcredit financieringsinstelling met christelijk roots. De ZWO – die 4 certificaten van elk € 200 bezit - geeft jaarlijks in maart tijdens een kerkdienst. Speciale  aandacht aan Oikocredit.
 
Sub 5   - Vorige jaren werden door Kerk in Actie en ICCO met veel succes activiteiten aangeboden, die kerkleden bewust maakten van de situatie in het Midden Oosten.

Sub 6   - Het blad Vandaar wordt gelezen.

Voor meer informatie: kunt u het contactformulier invullen.


ps.

de 40 dagen actie : Dit is een belangrijke activiteit onder de noemer ‘ontwikkelingssamenwerking’, die niet wordt uitgevoerd door onze ZWO Cie, doch door een aantal gemeenteleden uit de Protestantse en Rooms Katholieke Kerken in Blaricum, Laren en Eemnes is de INTERKERKELIJKE 40 DAGENACTIE; de opbrengsten zijn veelal bestemd voor kleinere doelen in Afrika en Zuid Amerika.

 

 

 

 

 

 

Waarom ga je naar de kerk? Dat kan zijn om verschillende redenen:

• Je wilt een diepere band met God
• Je wilt een boodschap horen uit de Bijbelverhalen
• Je wilt aan het denken worden gezet over de belangrijke leventhema’s
• Je wilt horizontverbreding
• Je zoekt een rustplek in de week
• Je wilt graag bij een positief gerichte gemeenschap behoren
• Je wilt een plaats van geborgenheid ervaren
• Je wilt de draad van vroeger weer oppakken
• Je wilt nadenken over de vragen van deze tijd
• Je wilt een geestelijk dak boven je hoofd
• Je wilt iets voor een ander doen
• Je wilt je kinderen in contact brengen met de bijbel
• Je wilt de oude verhalen ‘nieuw horen’
• Je wilt een richtpunt in je leven

De Dorpskerk gelooft in de woorden ‘geestelijke groei’. De Dorpskerk gelooft tevens in de uniciteit van ieder mens. Het is belangrijk uit te vinden wat bij ieder mens past. Denkt u over dit soort vragen na, neem dan contact ons op via het Contactformulier.

GESPREKSKRINGEN 2017

Opgave bij ds. Marnix van der Sijs per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 035 6312114

- Gesprekskring 30+ ; Het gespreksthema rondom vragen van geloof en leven zal in overleg telkens voor de volgende bijeenkomst worden vastgesteld, evenals de locatie (bij een deelnemer thuis) startend om 20.00 uur.

Zondag 17 september, Zondag 15 oktober, Zondag 12 november, Zondag 17 december.

- Lees- en Gespreksgroep; thema: het boekje van ds. Nico ter Linden,  ‘En dan nog dit,’ wandelen met God (Uitgeverij Balans). Het is een goed boekje om met elkaar te bespreken en te delen wat wij herkennen of wat wij anders beleven of beleefd hebben. De deelnemers worden geacht het boekje gelezen te hebben!

Bijeenkomsten zijn op het Achterom 1 of in de consistorie van de kerk (afhankelijk van het aantal deelnemers). Startend om 10.00 uur, inloop om 09.45 uur met koffie,

Woensdagmorgen: 20 september, 18 oktober en 15 november.

GESPREKSKRINGEN 2016

-‘Loslaten en vasthouden’ 

-‘Verzoening en vergeving’  

- "Over Jona" met ds. Petra Barnard 

-"Over Spiritualiteit"

 Inlichtingen Klaas Kos, Driftweg 155 1272 AC Huizen 035-52583259

 

Gelovig zijn is een manier van leven.

Het betekent dat een mens zich in zijn vertrouwen wilt richten op het geheimenis van het menselijk bestaan: God. In dat vertrouwen wordt een mens uitgenodigd lief te hebben (hart), te horen (hoofd) en te handelen (handen). Een kerk kan worden gezien als een leerschool in Godsvertrouwen. Alle kerkelijke activiteiten kunnen worden gezien in dat licht: als een liefdes – oefening tot God, de wereld, de naaste en jezelf.

De Dorpskerk hecht grote waarde aan ‘het samen kerk zijn’. Met elkaar dragen wij het geloof. Met elkaar geven wij uiting aan het geloof. Christus navolgen betekent ook hem navolgen in het beschikbaar zijn voor de medemens. Beschikbaar zijn voor een ander kan op verschillende manieren: in tijd en in geld.

Een kerk spreekt vaak over de hemelse lusten, maar krijgt in praktische zaken ook te maken met de ‘aardse lasten’. Zij die behoren tot de Dorpskerk zijn gulle gevers. Met het ontvangen geld wil de Dorpskerk dienstbaar zijn aan anderen: in de erediensten, in de muziek, in het omzien naar elkaar en in het openstaan voor de omgeving.

Het is belangrijk dat een kerk over ruime financiële middelen beschikt. Immers: zo kan de kerk zich richten op haar hoofdtaak: er zijn voor God, de mens en de wereld om ons heen.

Giften

Met een gift aan de Kerkrentmeesters wordt het werk in de plaatselijke gemeente mogelijk gemaakt. Een bijdrage kunt u overmaken op de rekening van de Kerkrentmeesters. Er zijn twee bank rekeningen van de Kerkrentmeesters nl.: IBAN reknr. NL71 INGB 0000 1446 30 of  IBAN reknr. NL45 RABO 0308 4012 39

Het is ook mogelijk om ‘vriend’ te worden. Als vriend sympathiseert u met de Dorpskerk. U draagt financieel een steentje bij. De namen van het bestuur (en oprichters) van de stichting zijn Piet Westland, Rene de Fouw en Teun Bouwer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met een gift aan het Gedachtenisfonds wordt een duurzame investering in het gebouw van de Dorpskerk gedaan ter uitstraling en verfraaiing. Een bijdrage kunt u overmaken op de rekening van het Gedachtenisfonds: t.n.v. Protestantse Gemeente Blaricum inz. Gedachtenisfonds. IBAN reknr. van het Gedachtenisfonds: NL15 RABO 0117 0243 68.

Voor een kort overzicht van alle bankrek. nummers zie ook bij Rekeningnummers.

Iedere zondag komt de gemeente samen in de Dorpskerk aan de Torenlaan 16.
De diensten beginnen om 10.00 uur (tenzij anders vermeld). Na afloop is er gelegenheid tot koffie drinken.

De kerk is rolstoel-toegankelijk en beschikt over een goede geluidsinstallatie en twee toiletten.

Als u niet op eigen gelegenheid naar de zondagse dienst kunt komen, kunt u gebruikmaken van de Autodienst. Neemt u dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 5336405. En natuurlijk mogen chauffeurs voor deze dienst zich ook bij haar melden.

Iedere dienst wordt opgenomen op CD. Deze is voor € 3,50 incl. porto en liturgie te bestellen.

Op deze site kunt u ook de dienst beluisteren als u die gemist heeft nl.via preek van de zondag 
Ook is -sinds enige tijd- de Orde van Dienst hier (voor- of na) te lezen (lees ook het artikel hierover op deze website). Het betreft natuurlijk alleen de orde van dienst van de Dorpskerk en niet van de Oecumenische diensten.

Voor overige informatie kunt u contact opnemen met de koster Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 3875 2207 die u weer -zo nodig- in verbinding zal stellen met de juiste andere personen.

Op deze site staat het hoofd-aanspreekpunt bij Contact/Contactinformatie voor dringende zaken en hier is ook het contactformulier (voor contact met de interim-scriba) voor niet dringende zaken. Verder ziet u ook nog andere contactpersonen onder het menu-item Contact/ contactpersonen
. En hoe er te komen ziet u bij Contact/routebeschrijvingen.

U kunt uw kind(eren) gerust meenemen, want voor de Jongeren hebben we 3 soorten van opvang:
1) de creche (ruimte voor ouders met kinderen; momenteel toezicht van eigen ouders)
2) de zgn."Kinderkerk" met "kindernevendiensten", waarnaar de kinderen toe gaan tijdens de "grote mensen" dienst.
3) de Tieners gaan gewoon mee in de kerk. Zij hebben eigen bijeenkomsten in een aparte ruimte in het Achterom.

Voor nadere informatie kijk op de eigen afdeling voor- en van de Jongeren op deze website.


helaas.... niet meer hier!
voor 2017 verwijzen we naar de AGENDA 2017 bij Top Items

 

Subcategorieën