Op 16 en 17 juni a.s. zal er weer een inzameling worden georganiseerd voor de Voedselbank in de Dorpskerk te Blaricum.

Wij nodigen u allen uit langs te komen om artikelen te doneren voor deze organisatie.

Er zijn nog steeds veel mensen die rekenen op de steun van de voedselbank in hun wekelijkse behoefte aan voedsel.

Speciaal vraagt de voedselbank deze keer om de volgende artikelen:

Rijst
Groenten in blik
Thee
Visconserven ( Tonijn )
Zonnebloemolie en
Soep in blik

U bent van harte welkom op zaterdag 16 juni 2018 van 10:00 uur – 13:00 uur in de Dorpskerk om uw donatie af te geven.

Of op zondag 17 juni 2018 van 09:00 tot 10:00 uur.

Mogen wij weer op uw rekenen?

Hartelijk dank, namens de Diaconie van de Dorpskerk

Annette Horsman

 

hierbij de brief met uitnodiging aan alle medewerkers van de dorpskerk

 

 

Binnen de Kerkenraad wordt er in drie ‘colleges’ gewerkt aan alles wat er rondom de Dorpskerk speelt, in bestuurlijke zin, maar ook op sociaal en maatschappelijk vlak.

De kerkrentmeesters voeren het beheer over financiële en materiële zaken (geld en gebouwen), de diaconie ‘zorgt voor de armen’ (o.a. via inzamelingsacties, collectes en goede-doelenacties) en de ouderlingen van het consistorie houden zich bezig met het welzijn en de pastorale zorg van de kerkleden. De predikant is onderdeel van het consistorie.

De drie colleges werken grotendeels zelfstandig en vergaderen in kleine groep. Maar in de maandelijkse Kerkenraadsvergadering komt iedereen bij elkaar, en wordt verslag gedaan van wat er speelt. Over nieuwe plannen, uitgewerkte voorstellen of beleid wordt gezamenlijk een besluit genomen.

Wist u, dat u via de scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) altijd ideeën, voorstellen of vragen mag inbrengen voor de Kerkenraadsvergadering?

In de vergadering van de kerkenraad van 19 april jl. heeft de commissie, waarvan in de vorige Onderweg melding is gemaakt, haar notitie ‘Doelstellingen en Strategie Dorpskerk 2018-2020’ gepresenteerd. Doel van de notitie is te komen tot een concreetwerkplan voor de kerkenraad, daarom richten we ons ook op de periode tot 2020. In de notitie worden twee doelstellingen aangedragen:
1. Mensen bereiken die niet naar de kerkdienst gaan, maar wel betrokken willen zijn of worden.
2. Zichtbaar zijn in de regio. De kerkenraad stemt in met deze doelstellingen.
Met betrekking tot de eerste constateren we dat de categorie 30 -50 jaar bij ons niet in beeld is, maar dat wij hen wel geïnteresseerd willen krijgen in de Dorpskerk. De commissie en de predikant zullen een plan van aanpak maken voor een gerichtepersoonlijke behoeftepeiling onder een aantal tot deze doelgroep behorende gemeenteleden. Bij de tweede doelstelling zal, naast de gebruikelijkeactiviteiten, de focus ook gericht worden op de 30+groep. De commissie zal hiervoor met ideeën komen.
Op de diensten in de Goede Week wordt met gemengde gevoelens teruggekeken. Geconstateerd wordt dat niet alle kerkdiensten in deze week even goed
zijn bezocht, integendeel zelfs. Voor volgend jaar zal de invulling van de Goede Week daarom nader worden bezien.
De kerkenraad streeft naar het aanbrengen van een Gedachteniswand in de kerk, waar gedurende een jaar de namen van dopelingen en overledenen zichtbaar zullen zijn. Het zou mooi zijn als we de gedachteniswand in november, bij het einde van het kerkelijk jaar, in gebruik kunnen nemen.
De kerkenraad ondersteunt het initiatief van de Cie. Kruispunt om het jaarlijkse  Seniorenuitje nieuw leven in te blazen. Dit jaar zal het uitje in september zijn. De kosten worden gedragen door de diaconie en het college van kerkrentmeesters.

Bram Veerman

Ook al hebben we op Hemelvaartsdag geen kerkdienst in de Dorpskerk, er is toch alle reden om deze bijzondere dag te gedenken. Na zijn opstanding ging Jezus naar de hemel. Welke voorstelling maak je daarbij? Steeg Hij op een wolk omhoog en verdween zomaar? In elk geval was het indrukwekkende gebeurtenis.

Om in de vroege ochtend van Hemelvaartsdag de frisheid van de natuur te ervaren gaan we DAUWTRAPPEN! Het plan is om bij de Dorpskerk te vertrekken om 7 uur. Anneke van ’t Hull zet een wandelroute uit in onze eigen mooie omgeving en na anderhalf uur zorgt Mariëtte de Fouw voor een heerlijk ontbijt. Graag voor 8 mei opgeven bij Anne-Marie de Fouw, telnr. 06-21230727. Trek wel goede wandelschoenen aan!

De diaconie is trots te kunnen melden dat de laatste Voedselbank actie in Februari jl. tot grote vreugde van allen 300 producten heeft gegenereerd.

Geweldig. Dank voor uw aller steun!!

Wij gaan in het najaar 2018 wederom een actie op touw zetten.

Wij zullen, behalve dat wij dit keer ook alle regionale media hadden benaderd, ook dit weer onder uw aandacht brengen.

Hartelijke groet namens de diaconie

Annette Horsman

 

Mozes staat dit jaar centraal bij het Basaal Bijbellezen. Mozes zet de toon van de Joods-Christelijke traditie. Kerngedachte in deze traditie is: gelover heeft met vrijheid te maken. Niet de vrijheid om maar te kunnen doen wat je wilt. Centraal in het leven van Mozes staat de Tien Woorden, die je mag zien als richtingwijzers naar het goede leven in vrijheid.

Op drie avonden lezen we de verhalen over deze grote Bijbelse figuur.

Woensdag 7, 14 en 21 maart, 19.30 - 21.30 uur,
Basaal Bijbellezen in de Johanneskerk Naarderstraat  Laren,
spreker Job de Bruijn.
Dit is een BEL activiteit*

 

Zoals ook op het Collecterooster van de Diaconie is aangegeven, wordt er in de weken voor Pasen in de 40-dagen aktie voor diverse doelen gecollecteerd.

Het  BEL-thema is " BAMBOE MEER DAN EEN PLANT"

Een van de projectn: Een bamboeplantage voor Sheini in Ghana.

In samenwerking met de stichting Barbaruga hopen de BEL kerken een bamboeplantage van 4 hectare aan te kunnen leggen bij het dorp Sheini, een afgelegen nederzetting in het noordoosten van Ghana. Bamboe houdt het regenwater vast, je kunt er stevige en solide hutten mee bouwen, het levert ook bouwmateriaal voor een schooltje en er kunnen zelfs fietsen van gemaakt worden.

Bamboe kan dit afgelegen dorp zelfvoorzienend maken maar ook uit het isolement halen.

Voor de vergadering van 18 januari jl. waren de ouderlingen met beperkte taak (zij hebben alleen een taak in de eredienst) uitgenodigd. Enerzijds om feeling te houden met de kerkenraad in het algemeen, anderzijds om het eerste halfjaar te evalueren. Het is goed om te horen dat zij hun taak graag en met plezier uitvoeren en zo de druk op de overige ouderlingen kunnen verlichten.

Uitvoerig is het plan van aanpak voor de PR en Communicatie in en vanuit onze gemeente besproken. Vanuit de wens om de Dorpskerk weer meer zichtbaar te maken, is verbetering en structurering van de PR en de communicatie noodzakelijk. Daarbij moeten de tot nu toe gebruikte middelen en de hedendaagse, waaronder de social media, tegen het licht worden gehouden.

Aandachtspunten zijn: wie we willen bereiken (eigen leden, jeugd, zustergemeenten, inwoners Blaricum), uitbreiden e-mailadressenbestand, herkenbare huisstijl, mogelijkheid van nieuwsbrief

Besloten is een communicatie-commissie in het leven te roepen die met de verbetering en structurering aan de slag gaat.

Natuurlijk hebben we nagepraat over het Kerstdiner, het Familiekerstfeest en de Volkskerstzang.

Het Kerstdiner was een groot succes, waarmee wij als Dorpskerk veel goodwill hebben kunnen kweken. De kerkenraad zal in de vergadering van juni besluiten of er een vervolg komt; dat is mede afhankelijk van de financiële evaluatie.

De ervaringen met het Familiekerstfeest waren erg positief. De deelname van kinderen van onze eigen gemeente was weliswaar gering, maar de belangstelling uit de gemeente (dus niet alleen ouders) was groot. Ook de voor de komende Kerst staat het Familiekerstfeest geprogrammeerd.

Over de Volkskerstzang zijn veel positieve reacties ontvangen. De avond is niet alleen bezocht door gemeenteleden, maar ook door veel mensen van buiten de Dorpskerk en zelfs van buiten Blaricum.

De kerkenraad heeft besloten ook dit jaar een Volkskerstzang op het programma te zetten en wel op zaterdag 22 december.

Het verheugt de kerkenraad de heer S.M.S. (Bas) Reitsma, Mathijssenhoutweg 12, 1261 CL Blaricum voor te kunnen dragen als diaken. Hij zal binnen de diaconie de functie van penningmeester op zich nemen.

In de diensten van 25 februari en 4 maart zal de voordracht worden afgekondigd, waarna, wanneer geen bezwaren tegen de voordracht worden ingebracht, bevestiging in het ambt in de dienst van 18 maart kan plaatsvinden.

Bram Veerman, voorzitter

Onder de bezielende leiding van cantor en organist Peter de Ouden hebben woensdagavond 31 januari ruim 30 enthousiastelingen deelgenomen aan de Sing-In.

En passant iets vertellend over het ontstaan en de ontwikkeling van het meerstemmig zingen, liet hij de geoefende en niet-geoefende zangeressen en zangers o.a. door hemzelf, uit evergreens samengestelde canons zingen. Na een wat stuntelend begin: de juiste melodie zingen, op het juiste moment beginnen of invallen, allen even snel zingen, ontstond stap voor stap een 16-stemmig gemengd koor. Wat een verrassend en onverwacht resultaat leverde dat op. Er werd steeds enthousiaster gezongen. We oefenden ook een paar liederen die we in de dienst zouden kunnen zingen. Als het dan ook meerstemmig gaat zou dat fantastisch zijn.

Denkt u als u dit leest: ‘ik heb wat gemist’ dan klopt dat, maar u kunt dan nog op de woensdagen 28 februari en 14 maart naar de open repetities van de Dorpskerkcantorij komen. Om mee te zingen.

 

                                                                                                          Een enthousiate deelnemer

Beste leden van de Dorpskerk te Blaricum,

Op 24 en 25 februari as is er weer een inzameling voor de Voedselbank in de Dorpskerk in Blaricum.

U bent van harte welkom op zaterdag 24 februari om van 10:00 tot 12:00 uur uw goederen af te geven in de kerk óf op zondag 25 februari voor de zondagsdienst.

Deze keer zou de Voedselbank erg blij zijn met:
* groente in blik
* thee
* vleesconserven
* broodbeleg
* pastasauzen
* waspoeder
* zonnebloemolie

Liever géén pasta aub deze keer.

Hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Diaconie van de Dorpskerk Blaricum