Van en uit de kerkenraad, mei 2018

In de vergadering van de kerkenraad van 19 april jl. heeft de commissie, waarvan in de vorige Onderweg melding is gemaakt, haar notitie ‘Doelstellingen en Strategie Dorpskerk 2018-2020’ gepresenteerd. Doel van de notitie is te komen tot een concreetwerkplan voor de kerkenraad, daarom richten we ons ook op de periode tot 2020. In de notitie worden twee doelstellingen aangedragen:
1. Mensen bereiken die niet naar de kerkdienst gaan, maar wel betrokken willen zijn of worden.
2. Zichtbaar zijn in de regio. De kerkenraad stemt in met deze doelstellingen.
Met betrekking tot de eerste constateren we dat de categorie 30 -50 jaar bij ons niet in beeld is, maar dat wij hen wel geïnteresseerd willen krijgen in de Dorpskerk. De commissie en de predikant zullen een plan van aanpak maken voor een gerichtepersoonlijke behoeftepeiling onder een aantal tot deze doelgroep behorende gemeenteleden. Bij de tweede doelstelling zal, naast de gebruikelijkeactiviteiten, de focus ook gericht worden op de 30+groep. De commissie zal hiervoor met ideeën komen.
Op de diensten in de Goede Week wordt met gemengde gevoelens teruggekeken. Geconstateerd wordt dat niet alle kerkdiensten in deze week even goed
zijn bezocht, integendeel zelfs. Voor volgend jaar zal de invulling van de Goede Week daarom nader worden bezien.
De kerkenraad streeft naar het aanbrengen van een Gedachteniswand in de kerk, waar gedurende een jaar de namen van dopelingen en overledenen zichtbaar zullen zijn. Het zou mooi zijn als we de gedachteniswand in november, bij het einde van het kerkelijk jaar, in gebruik kunnen nemen.
De kerkenraad ondersteunt het initiatief van de Cie. Kruispunt om het jaarlijkse  Seniorenuitje nieuw leven in te blazen. Dit jaar zal het uitje in september zijn. De kosten worden gedragen door de diaconie en het college van kerkrentmeesters.

Bram Veerman